Neočakávane veľký záujem o interaktívne prednášky pre žiakov a študentov v centre pomoci ligy proti rakovine v Bratislave

Redakcia | 16. Nov 2010
Neočakávane veľký záujem o interaktívne prednášky pre žiakov a študentov v centre pomoci ligy proti rakovine v Bratislave

Interaktívne prednášky sa konajú každý týždeň vo štvrtok od 8.00 - 11.30h a v piatok od 8.00 - 13.30h, určené sú práve študentom základných a stredných škôl v Bratislave.

B r a t i s l a v a, 15. november 2010

Dvakrát do týždňa sa konajú v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave prednášky zamerané na prevenciu. Tento projekt realizuje Liga proti rakovine ako jednu zo svojich preventívnych aktivít určených mladým ľuďom. Interaktívne prednášky sa konajú každý týždeň vo štvrtok od 8.00 - 11.30h a v piatok od 8.00 - 13.30h, určené sú práve študentom základných a stredných škôl v Bratislave. 

V rámci svojich aktivít sa Liga proti rakovine venuje nielen onkologickým pacientom a ich rodinám, ale aj mladej generácii. Jednou z aktivít, ako Liga proti rakovine pôsobí na mladú generáciu, sú preventívne prednášky v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. Druhou je vzdelávanie v rámci Onkologickej výchovy, nepovinného predmetu alebo krúžku na 70 základných a stredných školách z celej SR, prebiehajúce od r. 1998. 

Cieľom preventívnych prednášok v Centre pomoci LPR na Brestovej ul.6 v Bratislave – Ružinove, ktoré sa na pravidelnej báze realizujú od minulého roku, je práve mladých ľudí upozorniť na prevenciu a potrebu zdravého životného štýlu, pretože práve u tejto cieľovej skupiny na vytvárajú návyky pre ďalší „dospelý život“. Žiaci a študenti sa dozvedia užitočné informácie o zdravom životnom štýle, ale aj informácie o nádorových ochoreniach a vplyvoch, ktoré ich môžu vyvolať, získajú poznatky o možnostiach predchádzania ochoreniu, praktické informácie o komunikácii s onkologickým pacientom.

V tomto roku ponúkla Liga proti rakovine prednášky 80 základným a stredným školám na území Bratislavy. Záujem zo strany škôl je výrazný a svedčí o potrebe vzdelávania práve v tejto oblasti.  Školy si pre svojich študentov môžu vybrať dva základné okruhy: „Zdravý životný štýl“,  „Fajčenie“. Tematický okruh „Zdravý životný štýl“ je venovaný všeobecne problematike zdravia, životného štýlu, jeho vzťahu k vzniku onkologických ochorení. Dôležitými témami sú aj výživa, pohybová aktivita, zvládanie stresu ako každodennej súčasti dneška. Záverečná časť sa venuje negatívnym vplyvom fajčenia, pitia alkoholu a zneužívania nelegálnych drog.  V okruhu „Fajčenie“ sa kladie dôraz najmä na škodlivé následky fajčenia, venuje sa problematike dôvodov, prečo mladí ľudia začínajú fajčiť, problematike zloženia cigaretového dymu,  negatívnym účinkom aktívneho i pasívneho fajčenia. Pozornosť sa venuje aj liečbe tabakovej závislosti a dôležitosti prevencie.

Všetky prednášky sú interaktívne a skúsení pedagógovia pri nich využívajú nielen klasický výklad, ale aj dialóg, hru a testy. Podmienkou ich realizácie je neprítomnosť vyučujúceho na prednáškach, čo umožňuje väčšiu otvorenosť študentov a tým aj možnosť aktívnejšieho pôsobenia voči známym a rozšíreným negatívnym javom, ktoré majú vplyv na vznik onkologických ochorení. 

Z dôvodu čo najlepšieho priblíženia problematiky viacerým ročníkom sú žiaci a študenti  rozdelení na skupiny podľa veku, t.j. samostatne sa konajú prednášky pre 8. a 9. ročníky základných škôl, ako aj pre jednotlivé ročníky (1. až 4.) stredných škôl.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: