Úloha matky a otca pri vývine dieťaťa je rozdielna

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 27. máj 2022
Úloha otca

Byť otcom a matkou neučia v žiadnej škole.

Do 60. rokov minulého storočia bola rola otca najmä v zabezpečení rodiny. Otcovia neboli motivovaní, aby sa zúčastnili pôrodu, prípadne boli prítomní pri príprave naň či starostlivosti o dieťatko. Bolo tradíciou a samozrejmosťou, že otcovia učili dieťa chodiť a skôr zábavnejšie činnosti, nie aby sa starali o prebaľovanie a kúpanie.

Stále viac výskumov v posledných desaťročiach však naznačuje, že rola otca je omnoho dôležitejšia a čím viac a skôr sa otec zapojí do starostlivosti o dieťa, tým je pripútanie silnejšie a pôsobí priaznivo na celkový vývin dieťaťa. 

Úloha matky a otca pri vývine dieťaťa je rozdielna

Nemôžeme porovnávať ich dôležitosť, pretože každý vplýva na dieťa úplne inak a je nenahraditeľný. To znamená, že pri otcovi nehovoríme o dobrom a zlom otcovi, ale hovoríme o zainteresovanom a nezainteresovanom otcovi dieťatka. Dôležité je, aby otec svojmu dieťaťu venoval čas a zúčastňoval sa dôležitých udalostí v jeho živote – je to nesmierne dôležité najmä v ranom veku dieťaťa a v období školy. V ranom veku je potrebné, aby sa vytvorila väzba a aby sa otec zapájal do aktivít.

Ak aj nežije spolu s dieťaťom, je nutné, aby mal možnosť – ak to chce – byť zapájaný do jeho života v miere, v akej je to možné. Nezáleží na kvantite – záleží na kvalite a zaangažovanosti. To znamená, že ak máme otecka, ktorý je so svojím dieťaťom stále, ale je odmietavý alebo neustále telefonuje, či robí niečo iné, má to na vývin dieťaťa a vzťahu medzi nimi negatívny dopad, ako keď sa otec hrá so svojím dieťaťom hodinu denne.  

Úloha otca vo vývine dieťaťa

Rola otca a matky sa líši vo vývine aj v rozvíjaní schopností a zručností dieťaťa. Nie je ešte isté, či je to dané biologickou odlišnosťou. Neurobiológia rodičovstva sa zaoberá práve zisťovaním vzájomného pôsobenia a odlišností v prepojení hormonálnych a nervových spojení u mužov a žien a akým spôsobom sa tieto prepojenia prejavujú v správaní rodičov. 

úloha otca

Najčastejšie sa benefity zapojenia otca objavujú v 3 základných oblastiach:

  • jazykový vývin – pre rozvoj dieťaťa a jeho slovnú zásobu je dôležité, aby bolo vystavené rôznym jazykovým podnetom. Výskumy v oblasti jazyka a vzťahovej väzby ukázali, že otcovia a mamy používajú rôzne slová a ich slovná zásoba je diametrálne odlišná, rovnako ako spôsob reči s dieťaťom. Tým pádom je pre dieťa veľkým prínosom, keď trávi čas spoločne s oboma rodičmi, ale aj oddelene, pretože sa viac stimulujú jeho centrá reči a dieťa si osvojuje do slovnej zásoby viac slov.
  • fyzický vývin – hry s otcom sú iné ako hry s mamou. Otcovia dávajú zväčša prednosť fyzicky náročnejším, „drsnejším“ a akčnejším hrám, na rozdiel od hier, ktoré preferujú matky. Hry s otcami sú väčšinou fyzické a často otcovia menia pravidlá počas hry, čím nútia dieťa rýchlo sa prispôsobovať zmenám. Tým sa povzbudzuje odolnosť dieťaťa voči stresu, rovnako, ako sa stimuluje schopnosť riešiť problémy „za pochodu“ a byť sústredené a očakávať zmeny.
  • modelovanie správania – otec ako model správania je veľmi dôležitý pre dieťa v období adolescencie, a to aj pre dcéry aj pre synov. Otec je modelovým vzorom toho, ako byť s niekým vo vzťahu, ako robiť dôležité rozhodnutia a tiež ako byť „v pohode“. Ďalšie výskumy poukázali na súvislosť medzi zapojením otca do výchovy a zníženými problémami v správaní u dospievajúcich chlapcov a zníženými psychickými problémami u dospievajúcich dievčat. Rovnako to malo súvislosť aj s neskorším nástupom sexuálneho správania u dievčat, lepším sexuálnym zdravím u chlapcov. 

Z toho vyplýva, že deti, ktorých otcov môžeme nazvať ako zainteresovaných, budú pravdepodobne sebavedomejšie, emocionálne vyspelejšie a budú schopné si vytvárať sociálne stabilnejšie väzby. Často bývajú tieto deti tiež úspešnejšie v škole a majú lepšie výsledky ako deti s menej zainteresovanými otcami. Rovnako sú tieto deti komunikatívnejšie a majú lepšiu schopnosť regulovať svoje správanie. 

Čím je otec pre svoje dieťa?

Ochranca 

Je zapojený do starostlivosti o dieťa, poskytuje mu pocit bezpečia vo fyzickej, emocionálnej i psychickej oblasti. Keď má dieťa istotu, že otec je tu bez ohľadu na to, čo sa deje, zostáva a buduje sa v ňom pocit dôvery a stability, ktorý je nenahraditeľný pre jeho život.

Učiteľ

Otec učí svoje deti hodnotám a pomáha im pri osvojovaní si noriem, ktoré deti potom vo svojom živote musia dodržiavať. Ukazuje im, čo je správne a čo nie. Učí ich správaniu, ktoré je efektívne pri socializácii, disciplíne, rešpektu ap. Týmto spôsobom ich učí vnútornej motivácii a motivuje ich pre prácu na sebe samom. 

Model 

Je pre dieťa dôležitým modelom. Rovnako ako mama je podrobne sledovaný a jeho správanie dieťa opakuje. Z jeho príkladu sa dieťa učí, aký má byť muž, ako sa má správať. Je vzorom aj pre syna aj pre dcéru. Syn sa stane mužom s podobnými vlastnosťami a podobným správaním ako otec a dcéra často hľadá u partnera podobné vlastnosti, ako mal jej otec. 

Kamarát 

Na začiatku je otec ten, ktorý dáva pozor na dieťa, usmerňuje ho, ukazuje mu, ako správne používať nástroje, ako sa hrať ako robiť niečo. Tento vzťah postupne prerastá do rivality a bojov v adolescencii, keď sa obaja učia viac o tom druhom a vymedzujú si vlastný priestor a vyúsťuje to do priateľského vzťahu v dospelosti a vzájomného rešpektu. Pre otca je dôležité, aby stanovil hranice, ktoré dieťa nesmie prekročiť a trval na ich dodržiavaní, ale nie ako dozorca vo väzení, ale ako zodpovedný dospelý, majúci na zreteli blaho dieťaťa. Tým zamedzí osvojenie si nesprávnych návykov ap.

OTECKOVIA: Neha v pevnom objatí
Prečítajte si tiež:

OTECKOVIA: Neha v pevnom objatí

Zabávač 

Otcovia viac ako mamy sú ochotní jašiť so svojimi deťmi. Často im fyzická zdatnosť umožňuje robiť s deťmi aktivity, ktoré mamy nevedia a nedokážu – nosenie detí na chrbte, vyhadzovanie ich ap. Niektoré z aktivít bývajú fyzicky náročné a mamy viac zohrávajú úlohu starostlivej a ochraňujúcej osoby. Často sa deti smejú viac s otcom ako s mamou. No nie je na to potrebné  žiarliť.  Otcovia ich takto učia riešiť problémy počas hry, formovať a reformovať stratégie riešenia problémov, ale tiež budujú kondíciu svojich detí a zlepšujú ich koordináciu. 

Poradca a kouč

Otec zohráva dôležitú úlohu aj ako radca v zložitých životných situáciách – vysvetľuje synom, prečo sa ženy správajú, ako sa správajú a dievčatám zasa mužské správanie. Tak rozširuje ich porozumenie o iný pohľad. Pomáha im tak zvládať náročné životné situácie a riešiť problémy. Rovnako ich učí osvojovať si dôležité  zručnosti – jazdiť na bicykli, opraviť jednoduché veci, plávať ap. Deti majú tendenciu viac sa snažiť, pretože si chcú zaslúžiť súhlas a uznanie zo strany otca. Otec má byť povzbudzovateľ a ten, ktorý poskytuje možnosti a príležitosť na pochvalu. 

Nie sme rovnakí...

Muži a ženy – všetci máme svoju nezastupiteľnú a nezameniteľnú rolu vo výchove detí. Prístup muža a ženy k výchove je odlišný, ale prináša dieťaťu benefity pre jeho ďalší život. Spoločné úsilie oboch rodičov vedie k zdravému vývinu dieťaťa a jeho prosperovaniu v živote. Mamy majú tendenciu byť opatrnejšie, otcovia zase povzbudzujú deti k riziku – a čo je dôležité, oba prístupy pomáhajú deťom v ich živote, raste a vývine. Aj napriek nezhodám medzi rodičmi môže dieťa profitovať z výchovy oboch. 

Byť otcom neučia v žiadnej škole

A hoci sa popri množstve povinností, ktoré život so sebou prináša, zdá, že na výchovu akoby dnešní rodičia mali čoraz menej času, opak je pravdou. Byť rodičom, byť otcom je jedna z najdôležitejších úloh, ak nie tá najdôležitejšia úloha vášho života. Nepremárnite ju...

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: