Prečo očkovať

MUDr. Monika Antošová | 19. august 2019
Prečo očkovať

Prečo je očkovanie dôležité? Rozhodnite sa správne.

Prečo očkovať

Jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany proti infekčným ochoreniam je očkovanie.

Očkovaním si telo vytvára protilátky, ktoré zabránia prejavom ochorenia a jeho šíreniu. Plošným očkovaním dochádza k tomu, že populácia je odolná proti danému ochoreniu. Hovoríme tomu kolektívna imunita. Kolektívna imunita má za následok aj to,  že aj nezaočkovaní jedinci (samozrejme, ak je ich veľmi málo) sú proti ochoreniu chránení, pretože nemajú možnosť sa nakaziť. Ak však sa nezaočkovaní jedinec dostane do kontaktu s vírusom, či baktériou inde ako v zaočkovanom kolektíve, môže ochorieť.

Takíto nezaočkovaní jedinci sú hrozbou hlavne pre deti, ktoré z rôznych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, či so tú už onkologické ochorenia, neurologické alebo stavy spojené sa deficitom imunity alebo vek. Zaočkovanosť u nás je 98%.

Odkedy sa u nás očkuje

Očkovanie v našej republike bolo zavedené v minulom storočí. Napríklad očkovanie proti čiernemu kašľu v roku 1959, proti osýpkam v roku 1969.

V očkovaní sa pokračuje až do doby, keď ochorenie sa nevyskytuje. Avšak v očkovaní je potrebné pokračovať ešte niekoľko rokov, kým sa nevyhlási ochorenie za eradikované.

Čo obsahujú vakcíny

Antigén

Základnou časťou je antigén.

Je to tá  časť baktérie alebo vírusu, ktorá je schopná navodiť tvorbu protilátok.

Antigénom môže byť:

  • živý oslabený vírus (polio)
  • usmrtený vírus
  • časti vírusu, ktoré sú schopné vyvolať tvorbu protilátok

V každom prípade  vírus, baktéria alebo ich časť navodia tvorbu protilátok, ale nie sú schopné vyvolať ochorenie. Jednak z dôvodu množstva obsiahnutého vo vakcíne, ktoré je veľmi mále  a jednak dôvodu jeho sily.

Prídavne (adjuvantné) látky

Vakcíny obsahujú aj prídavne látky, ktoré zvýrazňujú tvorbu protilátok a umožňujú použiť menšie množstvo antigénu.

Je známych veľa substancií, ktoré sa používajú pri výrobe vakcín, napríklad hydroxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, fosforečnan-draselnohlinitý, olejové emulzie, lipopolysacharidy, peptidy, lipozómy a purifikované saponiny.

Antibiotiká

Pri výrobe hlavne vírusových vakcín sa používajú antibiotika na zabezpečenie čistoty vakcíny.

Konzervačné prostriedky

Konzervačné prostriedky sa pridávajú do vakcín, ak existuje riziko kontaminácie. V minulosti sa používal thiomersal. Odporcovia očkovania namietali proti jeho prítomnosti. Aj keď  nikdy nebol dokázaný jeho škodlivý vplyv na organizmus, moderné očkovacie látky ho neobsahujú.

Stabilizátory

Stabilita očkovacích látok je jednou zo základných podmienok jej používania. Nestabilita očkovacích látok môže viesť k jej neúčinnosti. Ako stabilizátor sa používa albumín, laktóza, sorbitol, síran horečnatý, sacharóza. Druj použitej látky závisí od typu vakcíny.

Očkovanie proti čiernemu kašľu

Čierny kašeľ patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim infekčným ochoreniam v detskom veku.

Na základe evidencie svetovej zdravotníckej organizácie je ročne hlásených desiatky miliónov ochorení. Na Slovensku v novembri 2014 bolo zaznamenané úmrtie 1 mesačného dieťaťa n čierny kašeľ.

V roku 2011 zomrelo na čierny kašeľ 285 000 detí,  predovšetkým v rozvojových krajinách.

Počet ochorení na čierny kašeľ aj u nás z roka na rok stúpa. Kým v roku 2008 bolo hlásených 105 prípadov, v roku 2009 to bolo 283 prípadov a v roku 2010 už 1379 ochorení. Jednalo sa predovšetkým u adolescentov, ktorí boli očkovaní naposledy v 6. roku života, ale hladina protilátok už nebola dostatočná na ochranu.  Preto bolo do očkovacieho kalendára zavedené preočkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života.

Na konci 20. storočia sa vo Veľkej Británii, Japonsku, Švédsku a Nemecku prestalo očkovať proti čiernemu kašľu. Očkovalo sa celobunkovou vakcínou. Kritici upozorňovali na veľké množstvo nežiaducich účinkov. Po zastavení očkovania došlo k znovu k masívnemu výskytu čierneho kašľa, boli zaznamenané desiatky až stovku úmrtí detí.

Preto v týchto štátoch je zavedené opäť očkovanie, ale acelulárnou vakcínou (vakcína obsahuje iba tú časť bunky, ktorá je schopná vyvolať tvorbu protilátok), pri ktorej nežiaduce účinky sú minimálne a ľahké. Touto vakcínou sa očkuje aj u nás.

Očkovanie proti detskej obrne - poliomyelitis

Poliomyelitis je veľmi závažné ochorenie, ktoré môže viesť k ochrnutiu a smrti.

U nás ešte žijú ľudia, ktorí  v detstve prekonali toto ochorenie s rôznymi následkami. Úmrtnosť je vysoká 2-20%, u 54 % ľudí, ktorí sú v začiatkoch ochrnutí, zostávajú rôzne vážne ochrnutia celoživotne.

Závažná epidémia s katastrofálnymi následkami bola zaznamenaná v Rusku v roku 1952. Bolo hlásených 58 000 ochorení,  viac ako jedna tretina má celoživotné následky  a viac ako 300 ľudí zomrelo. Napríklad aj neskorší prezident Roswelt prekonal toto ochorenie, po ktorom zostal navždy odkázaný na vozík. V tom čase  postihla epidémia aj Nemecko.

Vyvinúť očkovaciu látku bolo tak dôležité, že za vykultivovanie vírusu na kuracích embryách, čo bol základ vývinu očkovacej látky, dostali americkí vedci Nobelovu cenu.

Na Slovensku sa po zavedení očkovania od roku 1961 nevyskytol ani jeden prípad ochorenia. Napriek tomu, že svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila ochorenie za eradikované,  v o čkovaní sa pokračuje. V apríli 2010 hlásil Tadžikistan 171 nových prípadov ochorenia, ktoré tam boli pravdepodobne zavlečené z Indie.
Koncom 90. rokov sa prestalo očkovať v Rusku. Výsledkom bolo viac ako 100 000 chorých, z toho viac ako 500 ľudí zomrelo.

V niektorých štátoch sa polymelitída stále vyskytuje, je to Nigéria, Pakistan, India a Afganistan, Sýria.  Za oblasti bez výskytu ochorenia sa považuje Európa, Severná a Južná Amerika, oblasť Pacifiku, Austrália. Cieľom svetovej zdravotníckej organizácie je, aby toto ochorenie bolo zlikvidované v roku 2012 prostredníctvo dôsledného celoplošného očkovania.

Najlepšou prevenciou je očkovanie. Očkovanie u nás prebieha spolu formou očkovacej látky Infanrix hexa. Očkovanie proti obrne je bezpečné.

Očkovanie proti záškrtu- diftéria

Je to ochorenie spôsobené veľmi odolnou baktériou na mraz aj na  vyschnutie. Spôsobuje ťažké ochorenie dýchacích ciest s tvorbou pablán v dýchacích cestách, ktoré znemožňuje dýchanie a môže viesť k uduseniu dieťaťa. Taktiež môže viesť k poškodeniu srdcového svalu alebo aj toxickému poškodeniu obličiek.
U nás sa po zavedení očkovania sa záškrt nevyskytuje


Avšak  3-5 % populácie sú nosičmi tejto baktérie. Očkovanie chráni proti ochoreniu, ale nie proti nosičstvu. Preto u neznačkovaných detí je toto ochorenie stále aktuálne.  Prerušenie očkovania by mohlo znamenať riziko vzniku  epidémie. To bolo zaznamenané v bývalom Sovietskom zväze, kde od roku 1990 prebiehala epidémia záškrtu s vrcholom v roku 1995, kde tisíce ľudí zomrelo na toto ťažké ochorenie. Epidémia bola zvládnutá až v roku 1999 po masívnom celoplošnom očkovaní. Na Slovensku posledný prípad bol zaznamenaný vďaka celoplošnej preočkovanosti v roku 1980.

Očkovanie je  v rámci Infanrixu hexa v prvom roku života, preočkovanie v 6. a 13. roku života.
Očkovanie v 13. roku života zabezpečí dostatočne dlhu ochranu.
Toto očkovanie je v rámci štátov EÚ jednotné.

Očkovanie proti tetanu

Tetanus je často smrteľné ochorenie sprevádzané ťažkým kŕčmi. Vyvoláva ho baktéria clostridium tetani, ktorá  odoláva varu, dezinfekčným prostriedkom, aj autoklavovania pri 131°C. Je prítomná v stolici rôznych zvierat, odkiaľ a dostáva do pôd, kde môže prežívať desaťročia. Pri poranení v takomto prostredí sa prenáša na človeka.

Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo, hlavne v rozvojových krajinách, kde sa neočkuje celoplošne. Ojedinele sa  vyskytuje toto ochorenie aj u nás u jedincov, ktorí nemajú očkovanie alebo ho majú nedostatočné.
U nás sa očkuje v prvom roku života, v 6. roku života a v 13. roku života. Na plnú ochranu je potrebné preočkovanie každých 15 rokov.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B

Je to vírusový zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy typ B. Vyskytuje sa prevažne u dospelých, prenos je možný buď krvnou cestou, sexuálnym stykom alebo veľmi blízkym stykom v rodine.  Novorodenci ochorejú počas pôrodu, ak je matka chorá.

Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym výskytom ochorenia a s prevalenciou nosičstva menej ako 2%.  Chorobnosť na Slovensku klesla na 51,8 obyvateľa na 100 000 obyvateľov. Opatrnosť je potrebná pri návšteve rizikových krajín, vyhnúť sa je potrebné inštrumentálny zákrokom- tetovanie.  peercing a podobne.

Rizikové krajiny  sú juhovýchodná Ázia stredoázijské republiky bývalého Sovietskeho zväzu, subsaharské krajiny, stredný východ a niektoré krajiny východnej Európy. Slovensko patrí ku krajinám s prevalenciou nosičstva menej ako 2%. 

Očkovanie je v rámci šesťvakcíny. Očkovanie proti hepatidíde nemá závažné nežiaduce účinky.

Očkovanie proti Haemphilus influaenze typu B

Je to baktéria, ktorá spôsobuje infekcie dýchacích ciest, ale predovšetkým  hnisavý zápal  mozgových blán.  Infekcia postihuje predovšetkým deti do 5  rokov života. Asi 1-5 % obyvateľov s nosičmi tohto bacila, teda sú zdrojom infekcie pre noečkované detí.

Očkovanie je v rámci šesťvakcíny. Pred zavedením očkovania bola chorobnosť u deti do 4 rokov života 24/100 000. Po zavedení plošného očkovania výskyt výrazne poklesol.

Očkovanie proti pneumokokom

Pneumokoky sú pôvodcami závažných infekcií dýchacích ciest, prínosových dutín, zápalov stredoušia ale ja zápalov mozgových blán. Poznáme viac ako 90 serotypov, z ktorých nie každý serotyp spôsobuje zvážaný priebeh ochorenia. 13 serotypov pneumokokov  spôsobuje viac ako 90 % ochorení.

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo v roku 2005 na závažné pneumokokové infekcie 1,6 miliónov osôb, z toho bolo 0, 7-1 milión detí do 5 rokov. Väčšina z nich bola z rozvojových krajín. Vo vyspelých krajinách sa  výskyt závažných pneumokokových infekcií pred očkovaním pohyboval medzi 10-170 na 100 000 detí.

Očkovanie je u nás povinné.

K dispizícií sú dve vakcíny- Synflorix - proti 10 kmeňom  a Prevenar 13 - proti 13 kmeňom .
Pre deti staršie ako 2 roky existuje vakcína Pneumo 23 , ktorá obsahuje antigény 23 kmeňov penumokokov.

Očkovanie proti osýpkam, rubeole, mumpsu

Osýpky

Osýpky patria k infekčným, rýchlo sa šíriacim ochoreniam. Prejavuje kožným výsypom, vysokou horúčkou. Časté sú komplikácie ako zápal stredného ucha, ktoré prekoná každé desiate dieťa,  zápal pľúc každé dvadsiate  dieťa s osýpkami. Približne jedno z tisíc chorých má zápal mozgových blán v takomto istom počte boli zaznamenané úmrtia.

Na Slovensku sa očkuje od roku 1969, v roku 1998 bolo ochorenie u nás úplne eliminované. U nás sa vyskytuje výnimočne u deti neočkovaných, ktoré prišli do styku s vírusom osýpok v zahraničí, kde sa neočkuje, alebo preočkovanosť je nízka.

Na základe informácií ústavu verejného zdravotníctva sú aj v súčasnosti zaznamenávanie epidémie osýpok v Bulharsku, Taliansku, Grécku a Nemecku. Minulý rok na osýpky v Bulharsku zomrelo až 24 osôb. Najviac postihnuté sú deti a mladiství vo veku do 18 rokov, aj keď ochorenie sa šíri aj medzi dospelé neočkované osoby. Až 90 % chorých nebolo chránených proti osýpkam očkovaním.

V januári a februári tohto roku bolo ochorenie zaznamenané v Nemecku a Grécku, V Európe počas posledných dvoch rokov bolo ochorenie potvrdené asi u 10 000 ľudí.

Rubeola

Je to vírusové ochorenie, prebieha ako mierna infekcia, s výsypom a zväčšenými lymfatickými uzlinami na záhlaví. Rubeola nie ja nebezpečná pre svoj priebeh v detstve. Je nebezpečná, ak ju dostane tehotná žena. Tehotenstvo končí buď potratom, predčasným pôrodom alebo narodením plodu s početnými vrodenými chybami – srdcové chyby, porucha zraku, hluchota, poškodenie mozgu. 

Od roku 2004 sa u nás rubeola nevyskytuje.

Očkovanie proti rubeole sa od roku 1981 realizovalo u 12 ročných dievčat. Od roku 1987 sa očkujú povinne všetky 15 mesačné deti, preočkovanie je v 11. roku života. Od roku 2008 nebolo hlásené u nás žiadne ochorenie, avšak v susedných štátoch u neočkovaných detí sa epidémie rubeoly vyskytujú.

Očkovanie proti rubeole je spojené v jednej vakcíne spolu s očkovaním proti mumpsu a osýpkam.

Mumps

Je to vírusové ochorenie, prejavuje sa zápalom príušných žliaz, s možnými komplikáciami ako je zápal mozgových blán, zápal semenníkov . Zápal semenníkov môže viesť neskoršie k neplodnosti u mužov.

Očkovanie je povinné, očkuje sa v rámci trojvakcíny.

Počet ochorení na osýpky, ružienku a príušnicu v Slovenskej republike, 1970 - 2004 (podľa ÚVZ SR)

ochorenie 1970 1980 1990 2000 2003 2004
osýpky 21 222 1480 99 - 1 -
rubeola 21489 17949 168 11 1 -
mumps 15961 22793 2088 32 24 1


Záver

Očkovanie je jednoznačne veľkým výdobytkom medicíny. Povinné očkovanie sa nemá považovať za povinnosť, ale obrovskú výhodu a a známky vysokej zodpovednosti štátu za zdravie obyvateľstva. Očkvoanie je finančne veľmi náročné a bezplatné očkovanie si nemôže dovoliť každý štát.

Tak, ako po každom lieku  môžu byť nežiaduce účinky,  môžu byť po podaní očkovacej látky.
Závažné nežiaduce účinky sú hlavne pri alergii na komponenty vakcín. Dlhotrvajúce následky po očkovaní nie sú dokázané.

Žiaden následok očkovania (cukrovka, autizmus a iné), ktoré uvádzajú protivakcinační aktivisti, zväčša bez medicínskeho  vzdelania, nebol dokázaný.
Niektoré štúdie tvrdia, že očkované deti mali nižší výskyt astmy ako neočkované.

Očkovaním chránite svoje dieťa nielen pre zvážaným ochorením, pred závažnými následkami infekčných ochorení, ale častokrát mu očkovaním zachránite aj život.