Detská mozgová obrna

MUDr. Monika Antošová | 17. marec 2019
Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna DMO- predstavuje následok poškodenia nezrelého mozgu plodu počas tehotenstva alebo krátko po narodení. Charakteristické pre DMO je porucha hybnosti v dôsledku narušeného svalového napätia, alebo v dôsledku narušenej svalovo-nervovej koordinácie.

K poruchám hybnosti sa môže pridružiť aj porucha mentálnych schopností, porucha správania, porucha komunikačných schopnosti, postihnutie zmyslov a epileptické záchvaty. Nie všetky prejavy musia byť prítomné.

Je potrebne vedieť, že detská mozgová obrna nie je ochorenie infekčné. Deti v prvom roku sa očkujú proti mozgovej obrne - polyioymyelitíde- je to obrna spôsobená infekciou.

Výskyt detskej mozgovej obrny sa udáva asi u 2 detí na 1000 všetkých narodených novorodencov.

U donosených  detí je detská mozgová obrna menej častá. Vyšší výskyt, približne 20-30 %,  sa udáva u predčasne narodených detí. Pri vyšetrovaní postihnutých detí sa zisťuje, že až polovica z nich má príznaky detskej mozgovej obrany.

Príčiny detskej mozgovej obrny

Príčiny podľa času pôsobenia môžeme rozdeliť na:

 • Príčiny pôsobiace počas tehotenstva (prenatálne)
 • Príčiny pôsobiace počas pôrodu (perinatálne)
 • Príčíny pôsobiace po pôrode (postnatálne)

Príčiny pôsobiace počas tehotenstva

Ochorenia matky- gestóza, infekčné ochorenia matky, rtg žiarenie, nedostatočný výživa, poruchy placentárneho obehu, poruchy krvného obehu a všetky stavy, ktoré spôsobujú zníženú koncentrácii kyslíka v krvi plodu.

Príčiny pôsobiace počas pôrodu

Kliešťový pôrod, nepostupujúci pôrod, prenášanie, podvýživa plodu, nedonosenosť, všetky stavy, pri ktorých je dieťa ohrozené nedostatkom kyslíka.

Príčiny pôsobiace po pôrode

Infekcie novorodenca so zlyhaním dýchania, srdcové chyby, infekcie mozgu až do pol roka života, ťažká chudokrvnosť po pôrode (vykrvácanie, nezhoda Rh faktora).

Príznaky detskej mozgovej obrny

Základným prejavom je porucha hybnosti, porucha svalového napätia- svalový hypertonus, alebo svalový hypotonus.

Ďalšie príznaky:

 • oneskorený motorický vývin
 • poruchy koordinácie očných svalov prejavujúci sa strabizmom- škúlením
 • poruchy reči ako nezreteľná výslovnosť,  zajakavosť, oneskorený vývin reči
 • epileptické záchvaty
 • môžu byť prítomná aj mentálna retardácia
 • neurotické a afektívne poruchy, zvýšené slinenie
 • malá odolnosť voči infekciám a intoxikáciám

Nie všetky príznaky musia byť prítomné a rozvinuté v plnej forme.

Formy detskej mozgovej obrny

Na základe toho, či je svalový tonus - napätie  zvýšený alebo znížený rozoznávame dve formy detskej mozgovej obrny.

1) spastická – svaly majú zvýšené napätie
2) nespastická – bez zvýšeného svalového napätia

Spastická forma detskej mozgovej obrny

Znamená, že svaly majú patologicky trvale zvýšený svalový tonus, pohyb v kĺboch je obmedzený, končatiny sú tuhé, vystreté. Vyskytuje sa v niekoľkých variáciách.

Podľa rozsahu postihnutia rozoznávame 4 skupiny tejto formy detskej mozgovej obrny.

 • Diparetická forma postihuje zvyčajne obe dolné končatiny. Svalstvo dolných končatín je tuhé, hlavne lýtkové, dieťa chodí po špičkách v dôsledku stiahnutia lýtkových svalov. Deti majú problém s chôdzou, chodia s oporou, pri veľmi ťažkých formách sa chodiť nenaučia. Jemná motorika horných končatín môže byť narušená, hrubá motorika je dobrá, inteligencia zvyčajné nebýva narušená.
 • Hemiparetická forma sa prejavuje postihnutím oboch končatín, vždy na tej istej strane, buď pravých alebo ľavých. Horná končatina býva zvyčajne postihnutá viac ako dolná. Vzniká poškodením mozgu v jednej polovici. Necelá polovica postihnutých vykazuje aj mentálny deficit rôzneho stupňa.
 • Triparetická forma postihuje obyčajne obe nohy a jednu ruku.
 • Kvadruparetická forma postihnuté sú všetky končatiny, je to najťažšia forma. Inteligencia býva znížená.

Nespastická forma detskej mozgovej obrny

Pri tejto forme majú svaly trvale patologicky znížený svalový tonus. Vyskytuje sa v týchto variáciách:

 • Hypotonická forma je typická znížením svalového napätia, v dôsledku ktorého sú končatiny abnormálne ohybné. Dieťa je chabé, v novorodeneckom veku mu dlho zapadá hlavička. Inteligencia je veľmi často znížená.
 • Dyskinetická forma sa prejavuje patologicky rýchlym a neovládateľným striedaním napätia a uvoľnenia svalstva v postihnutých oblastiach. U dieťaťa pozorujeme mimovoľné pohyby, zášklby tváre, nezrozumiteľná a pomalá reč, poruchy sluchu. Inteligencia je dobrá

Priebeh detskej mozgovej obrny

Už v novorodeneckom veku môžu byť prítomné niektoré príznaky. Dieťa je spavé, apatické, zle pije, spontánna pohyblivosť je nízka, môže mať strnulé držanie končatín. Pohybový vývoj je oneskorený, oneskorene sleduje predmety zrakom, oneskorene ich chytá do rúk, neskôr sa otáča a sedí. Pre detskú mozgovú obrnu  je príznačné aj to, že pohybový vývoj je nerovnomerný. Napríklad dieťa skôr stojí ako sedí, alebo skôr sedí ako sa otáča. Priebeh výrazne závisí od formy. Neskôr sa môže pridružiť aj mentálne postihnutie, epileptický záchvat. To ale nie je pravidlom.

Pri spastickej forme naopak dieťa môže byť veľmi dráždivé, má poruchy spánku, má tras končatín alebo kŕče, vytáča sa do obrazu luku. Plače bez príčiny.

Liečba detskej mozgovej obrny

Je dôležité včas odhaliť príznaky detskej mozgovej obrny. Vyliečiť detskú mozgovú obrnu nie je možné. Správnym medicínskom prístupom a prístupom rodičov je možné zmierniť príznaky a uľahčiť život takýmto deťom.

V dojčenskom veku je potrebné čo najskôr začať s rehabilitáciou, aby sa upravili poruchy hybnosti. Je potrebné vyšetriť zrak a sluch, ktorý je dôležitý pri vývoji reči.

Vplyv rodiny na priebeh detskej mozgovej obrny

Starať sa o dieťa s detskou mozgovou obrnou  nie je pre rodinu jednoduché. Sú potrebné časté kontroly  v ambulancii rizikového novorodenca v neurologickej ambulancii, pravidelná rehabilitácia. Pristupujú problémy s umiestnením dieťaťa vo vhodnej škole. Dôležitý je pokojný a trpezlivý  prístup rodičov. 

Svalový hypotonus u detí (2)
Prečítajte si tiež:

Svalový hypotonus u detí

Rehabilitácia

Základom rehabilitácie je snaha o udržanie kĺbov v „neutrálnej polohe“, aby sa zabránilo skráteniu svalov, ktoré sa môže prejavovať napríklad na dolných končatinách chôdzou po špičkách. Skrátenie svalov môže obmedzovať rast kostí, spôsobovať asymetriu v chôdzi.

Kedy je potrebná rehabilitácia

 • ak sú zmeny svalového tonusu
 • ak je zaostávanie motorického vývinu
 • ak je asymetria pohybov

U nás sa využívajú dve metódy a to Bobathova a Vojtova metóda. Pri Bobatovej metóde sa snažíme ovplyvniť nesprávne  pohyby a prejavy. Vojtova metóda stimuluje nácvik správnych pohybov reflexným cvičením.

Druh a plán rehabilitačných cvičení  určí rehabilitačný lekár, ktorý zároveň kontroluje účinnosť liečby. 

Lieky pri detskej mozgovej obrne

Najčastejšie sa používa Baclofen a Botulotoxín. Baclofen je syntetický liek, ktorý znížuje svalové napätia. Je v tabletovej forme. Botulotoxín je produkt   baktérií, používa sa na uvoľnenie nadmerného svalového napätia, na uvoľnenie svalov pri spastickej forme- napríklad pri skrátení svalov. Podáva sa injekčne.

V snahe o zlepšenie kvality života pacientov s detskou mozgovou obrnou sa využívajú aj novšie, alternatívne liečebné metodiky, obvykle v kombinácii s klasickými formami rehabilitácie.

Alternatívne spôsoby liečby

Hipoterapia- jazda na koníkoch. Pri tejto metóde sa zlepšuje držanie tela, koordinácia svalov, uvoľňuje sa svalové napätia.

Hydroterapia- je to vlastne určitý druh rehabilitácie, pri plávaní sa uvoľňujú svaly, zlepšuje sa koordinácia svalov.

Osvedčená a najrozšírenejšia je hydroterapia, založená na precvičovaní hrubej motoriky v bazéne.