Vývin dieťaťa od 5 do 5 a pol roka

Blížime sa ku koncu predškolského veku. Dieťa za chvíľu nastupuje do základnej školy a stane sa z neho žiak.

Vývin 5-ročného dieťaťa je však aj tak ešte plný emocionálnych zmien, extrémov a výkyvov. Deti stále prežívajú dozvuky predchádzajúcich období a zároveň sa pripravujú na fázu vývinu „veľkého dieťaťa“, ktorý im pripomínajú dospelí v jeho okolí.  

5 ročné dieťa

5-ročné dieťa prejavuje vyššiu mieru sebakontrolu ako deti v predchádzajúcom období. Rovnako je schopné sústrediť sa dlhšiu dobu a samostatne sa hrať a pracovať. Stále sa však učí poznávať a ovládať svoje emócie. Už dokáže mierne riadiť svoje pocity a ich vyjadrovanie je kontrolovanejšie, ako to bolo v predchádzajúcom období. Najťažšie dokáže ovládať hnev, frustráciu a žiarlivosť. Rovnako má problémy ich rozpoznať a pomenovať. Preto je dôležité, aby rodičia pomohli dieťaťu a pomenovávali jeho pocity, spoločne so sprievodnými javmi – kričíš, pretože si nahnevaný, smeješ sa – si šťastný ap. Dieťa je tiež ochotnejšie diskutovať s rodičmi a nie je tak zamerané na presadzovanie si svojho, čo prispieva k zlepšeniu domácej pohody. 

Stále potrebuje veľa lásky a pozornosti od svojich rodičov, aj keď potrebuje byť aj samostatné. Spoločne s rozvíjajúcim sa chápaním okolitého sveta narastajú aj jeho obavy – konkrétne zamerané alebo aj nešpecifické, ale aj obavy z trestu, fyzického ublíženia, zlyhania či hrozieb. U dieťaťa sa rozvíja aj empatia – dokáže povedať: „je mi ľúto, že si smutný“ aj pomenovať: „hnevám sa na teba“. 

Hlavnými charakteristikami v tomto období je snaha spolupracovať a robiť všetko ako rodičia. Zdá sa, akoby malo nevyčerpateľný zdroj energie, neustále chce niečo robiť. Aktivita ale potrebuje mať určitý cieľ. Už rozumie časovým pojmom ako dnes, zajtra, včera, pozná ročné obdobia a niektoré z detí začínajú „čítať“. To znamená, že rozpoznávajú známe písmená alebo celé slová – ako sú názvy obchodov, niektorých tovarov ap. Nejde o skutočné čítanie, ani sa neodporúča dieťa učiť čítať. Rovnako sa zlepšujú pozorovacie schopnosti, čo mu pomáha nachádzať si priateľov, spoznávať nových ľudí ap. 

Je veľmi zvedavé

Rado sa učí a začína sa tešiť na školu. Stále však zostáva hra hlavným prostriedkom, ako si osvojuje nové spôsoby riešenia problémov, nové zručnosti a buduje aj sociálne a emocionálne cítenie. Oproti minulému obdobiu je hra zložitejšie štrukturovaná, plná fantázie a dramatickosti. V hre už preberá tradičnejšie rodové roly – dievčatá sa častejšie hrajú na mamy a chlapci na pretekárov, otcov... Mení sa aj charakter hry – fantazijná, symbolická sa mení na sociálno-dramatickú, v ktorej dieťa vo veľkej miere využíva nielen svoju fantáziu a napodobňovanie reálneho sveta, ale aj sociálno-interakčné zručnosti a precvičovanie si konkrétnych sociálnych rolí a hranie scenárov. Zvyšuje sa motivácia pre kreslenie, vytváranie niečoho nového. 

Nevie prehrávať

Začína tiež obdobie, keď sa hry s možnosťou vyhrať či prehrať stávajú pre rodičov veľmi zaťažujúce, nakoľko dieťa nevie a nechce prehrávať. Po prehre môže obviňovať ostatných z podvádzania, hnevať sa, plakať, alebo dokonca ich aj biť. 

Veľa rozpráva

Reč dieťaťa sa rozvíja veľmi rýchlo práve v tomto období – dieťa rozpráva veľmi veľa – niekedy aj samo pre seba. Hovorí v celých vetách a vytvára aj zložené súvetia. Jeho reč sa už podobá reči dospelého, a dokonca je schopné s dospelými viesť dialóg, aj keď stále môže mať ťažkosti vyjadriť zložitejšie myšlienky alebo popísať niektoré udalosti. Rozumie vtipom – prednosť majú tzv. „záchodové“ vtipy – vtip o záchodovom pavúkovi môže počúvať stále dookola. Rado rieši hádanky. Slovná zásoba sa rýchlo rozširuje – každý deň sa naučí 5 – 10 nových slov. Dochádza však tiež k zaujímavému javu – myslenie je rýchlejšie ako reč, a preto sa môže zajakávať na začiatku vety alebo opakovať niektoré slová, kým vyjadrí svoju myšlienku.

Po motorickej stránke sú pohyby dieťaťa koordinovanejšie a rado sa predvádza. Už dokáže jazdiť na bicykli, skákať cez švihadlo, skákať na jednej nohe, hádzať loptu aj ju chytať. Rovnako začína mať záujem o kolektívne hry. Zlepšilo sa aj v zručnostiach, ako je zaväzovanie šnúrok, zapínanie gombíkov a česanie vlasov. Stále môže mať ťažkosti s používaním príborového nožíka. 

KĽÚČOVÉ MÍĽNIKY

 • Hrubá motorika:
  vie skákať, behať, rozbehnúť sa a skočiť, má dobrú rovnováhu a koordináciu.
 • Jemná motorika:
  je schopné samostatne sa obliecť, zapnúť a rozopnúť gombík, zaviazať si šnúrky na topánkach (aj keď niektoré deti si kvôli suchým zipsom osvoja túto schopnosť až neskôr). Dokáže používať príbor a s menšou pomocou si už vie krájať jedlo na tanieri.
 • Emocionálny vývin:
  hrá sa a zdieľa hračky s ostatnými deťmi, dokáže samostatne plniť zadanú úlohu  aspoň päť minút, prekonalo separačnú úzkosť – dokáže byť bez rodičov.
 • Sociálny vývin:
  má tendenciu potešiť priateľov, byť ako ostatní a z toho dôvodu bude pravdepodobne súhlasiť s pravidlami.
 • Kognitívny vývin:
  dokáže počítať do 10, rozširuje svoje jazykové zručnosti, rado spieva, hrá a tancuje. 

KEDY BYŤ ZNEPOKOJENÝ:

 • dieťa nie je schopné hovoriť v celých vetách alebo mu nie je rozumieť
 • má problémy splniť jednoduché trojstupňové inštrukcie: „Zobleč si pyžamo, polož ho na posteľ a obleč sa.“
 • ešte prevládajú výbuchy zlosti typické pre mladšie deti
 • nemá záujem o kreslenie a písanie svojho mena
 • vykazuje príznaky úzkosti a nadmerného znepokojenia, keď je oddelené od rodičov
 • nenadväzuje vzťahy so svojimi rovesníkmi, neukazuje záujem o hru s nimi
 • ľahko sa nechá rozptýliť, nedokáže sa sústrediť na jednu aktivitu aspoň 5 minút
 • nehrá sa
 • nerozpráva gramaticky správne
 • nevie si umyť zuby, ruky, obliecť a zobliecť sa bez pomoci
 • stráca zručnosti, ktoré už malo osvojené

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: