Stotožnili ste sa s rolou matky?

Stotožnili ste sa s rolou matky?
11.5.2015 v kategórii Tehotenstvo, autor PhDr. Gabriela Čásarová, PhD., foto: istockphoto.com

Rola predstavuje určitý súbor očakávaní. V tomto prípade očakávaní kladených na nás, keď sme matkami. Často hovoríme, že rolou matky sa náš život stal akýmsi naplneným a pokojnejším, je to pretože rola matky so sebou prináša často aj zmenu hodnotovej orientácie a životného štýlu. Spoločnosť očakáva, že keď sa žena stane matkou, razom je z nej obetavá, nežná, milujúca bytosť.

Rola predstavuje určitý súbor očakávaní. V tomto prípade očakávaní kladených na nás, keď sme matkami. Často hovoríme, že rolou matky sa náš život stal akýmsi naplneným a pokojnejším, je to pretože rola matky so sebou prináša často aj zmenu hodnotovej orientácie a životného štýlu. Spoločnosť očakáva, že keď sa žena stane matkou, razom je z nej obetavá, nežná, milujúca bytosť.

Mnohé máme problém stotožniť sa s touto rolou pretože je často veľmi náročná. Možno máme niekedy pocit, že je tých očakávaní akosi priveľa, najmä keď sme už unavené a vyčerpané. Nehovoriac o tom, že súbežne plníme v živote viac rol- teda nielen rolu matky, ale aj rolu manželky, dcéry, sestry, zamestnankyne a pod. Zo sociologického hľadiska môže dochádzať až ku konfliktu rol- kedy jedna rola kladie na nás presne opačné požiadavky ako druhá. To je napríklad vtedy, keď v zamestnaní máme byť dravé a niekedy až egoistické, kým doma altruistické, milujúce, rozdávajúce.

Preto je veľmi dôležité uvedomiť si: Aké role zastávam vo svojom živote? Ktorá je momentálne pre mňa najdôležitejšia? Nezanedbávam niektorú rolu? Napríklad rolu manželky v dôsledku pedantného plnenia roly matky? Nejedna z nás by sa v tom našla.

Dobré je takisto uvedomiť si, aká rola bola pre mňa najdôležitejšia predtým, ako som sa stala matkou? Bola to napr. rola zamestnankyne? V tom prípade mi na materskej dovolenke možno budú chýbať určité pracovné úspechy a pod. Stojí na zváženie v tomto prípade zostať v kontakte so svojou prácou aj počas materskej dovolenky. To, akým spôsobom naplniť svoje pracovné ambície je už na zvážení každej ženy.

Problémom môže byť aj to, že matkami sa stávame v čoraz neskoršom veku- v snahe vybudovať určité materiálne zázemie svojim budúcim potomkom. Neskorší vek však so sebou nesie aj riziko, že nebudeme schopné a hlavne ochotné podriadiť svoj život malému človiečikovi. Pritom pre matku a v konečnom dôsledku hlavne pre dieťa je veľmi dôležité, aby sme sa stotožnili s rolou matky už predtým, ako sa ňou staneme, najneskôr v období tehotnosti. Znamená to, že je veľmi dobré, ak si predstavujete seba v pozícií matky- vedome sa na to tešíte a plánujete založenie rodiny. To pomáha k naplneniu role a prijatiu zodpovednosti za dieťa a rodinu. Klasickým príkladom dysfunkčnej rodiny- rozumej problémovej rodiny je z pohľadu sociálnej práce neurčité rozdelenie zodpovednosti v rodine a snaha sa jej vyhýbať. Dôsledkom toho môžu byť napr. poruchy správania u detí.

Treba však zdôrazniť, že ak ste aj neplánovali rodinu a predsa ste sa stali matkami, dôležité je, že svoje dieťa milujete. Podľa najnovších poznatkov z prenatálnej starostlivosti dieťa už počas prenatálneho vývoja cíti, že je milované a prijímané a má to pozitívne dôsledky do jeho celého ďalšieho života.