Od 1. októbra sú verejnosti k dispozícii služby elektronickej matriky

Redakcia | 15. október 2015

Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra 2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá okrem iného zavádza do našej legislatívy elektronickú matriku.

Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra 2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá okrem iného zavádza do našej legislatívy elektronickú matriku.

Ministerstvo vnútra v rámci projektu Elektronizácia služieb matriky budovaného v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spustilo Centrálny informačný systém matrík, do ktorého majú prístup matričné úrady na celom Slovensku. Vytvára sa tak centrálna databáza matričných udalostí integrovaná s Registrom fyzických osôb /RFO/. V praxi to znamená, že akákoľvek životná udalosť či zmena, ktorú občan alebo cudzinec riadne prihlásený na pobyt v SR nahlási  prostredníctvom matriky, sa automaticky premietne do evidencie obyvateľov /RFO/, z ktorého čerpajú dáta ostatné inštitúcie štátnej správy i samosprávy.

Pre občanov SR i riadnych obyvateľov SR bez štátneho občianstva SR /elektronický doklad o pobyte cudzinca vydáva SR od 1. apríla 2014/  je k dispozícii 16 elektronických služieb, pričom ich počet sa v budúcnosti rozšíri. Všetky matričné e-služby vyžadujú prihlásenie a podpis zaručeným elektronickým podpisom.

Držitelia elektronických dokladov môžu požiadať o zmenu mena a priezviska či o dodatočné zápisy v matrike, ktoré je potrebné nahlásiť pri rôznych životných udalostiach, ako je sobáš, rozvod, rovnako o opravy či zmeny osobných údajov. Elektronickou cestou možno získať tiež duplikáty rodného, sobášneho či úmrtného listu.

Žiadosti o vybavenie v elektronickej forme systém automaticky nasmeruje na vybavenie matričnému či okresnému úradu. Súčasťou takýchto zmien sú oficiálne písomné súhlasy dotknutej osoby so zmenou, ktoré sa takisto dajú získať elektronicky. Takisto splnomocnenia k matričných udalostiam, ktoré možno elektronicky získať, ale aj zrušiť.

Služby elektronickej matriky sú na portáli Elektronické služby MV SR (https://portal.minv.sk) a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Pochopiteľne, stále zostáva možnosť klasickej komunikácie s matrikou osobnou návštevou úradu či písomnou korešpondenciou. Výhodou elektronických služieb však je, že ich neobmedzujú úradné hodiny. Je možné používať ich v hociktorý deň či hodinu. Používatelia e-služieb matriky teda nielen šetria svoj čas, ale výrazne prispievajú k zefektívňovaniu služieb štátu a odbúravaniu zbytočnej byrokracie.

Elektronickú matriku budú povinné používať matričné úrady, MV SR a okresné úrady. Používať ju majú aj iné štátne orgány.  Súdy, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností budú dočasne oslobodené od jej používania, ak im to neumožňujú technické dôvody.

Novela zákona o matrikách ďalej reaguje na podnety z aplikačnej praxe zákona

Sprísňuje sa ochrana osobných údajov pri nazeraní do matriky a výpisov z matriky. Fyzická osoba môže nazerať do matriky a robiť si z nej výpisy len v prítomnosti matrikára. Dôvodom je ochrana osobných údajov uvedených pri ostatných zápisoch. Okrem iného doslovný výpis z matriky bude možné vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci. Cieľom je eliminácia zneužitia veľmi citlivých osobných údajov (napríklad zmena pohlavia, určenie otcovstva, osvojenie). Iné oprávnené osoby budú môcť získať len aktuálny výpis z matriky, ktorý neobsahuje celú históriu matričných záznamov.

Zmeny nastanú v postupe pred uzavretím manželstva. Doklady potrebné na uzavretie sobáša budú občania povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Matrikári potrebujú aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva, najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Stáva sa totiž, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom. Upravuje sa okrem iného ustanovenie o dokladoch, ktoré je povinný cudzinec pred uzavretím manželstva v SR povinný predložiť matričnému úradu. Niektoré štáty totiž nepoznajú právne termíny používané u nás – pomenovanie dokladov sa preto upravuje tak, aby ich slovenská strana mohla akceptovať a cudzinec nemal problém pri ich získaní vo svojej domovskej krajine. (Napríklad miesto dokladu o spôsobilosti na uzavretie manželstva sa bude predkladať doklad o osobnom stave.)

Novela sa zaoberá aj situáciami, ktoré prinášajú pôrody mimo zdravotníckych zariadení  a prípady detí nájdených v hniezdach záchrany. Zároveň so zákonom o matrikách dochádza od 1. októbra k novelizácii zákona o zmene a priezvisku a  v zákone o rodine.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle MV SR:

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-oktobra-2015-zmeny-v-zakone-o-matrikach

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: