Mám home office - na čo mám nárok?

Bc. Monika Gajdošová | 6. máj 2023
Home office  - na čo mám nárok

Posledné tri roky sa práca z domu stala bežnou súčasťou života mnohých zamestnancov. Nie vždy však vedia, na čo všetko majú nárok, ak pracujú z domu. Ako je to napríklad s dovolenkou, stravovaním, PN či OČR v takom prípade?

Práca z domu alebo home office?

Pojem home office v Zákonníku práce nenájdeme. Prácu z domu si však môžeme rozdeliť na dve časti – pravidelnú a príležitostnú.

  • Ak zamestnanec vykonáva prácu na základe pracovnej zmluvy z domu pravidelne, ide o domácku prácu, prípadne teleprácu, ak je práca z domu vykonávaná s použitím informačných technológií (ďalej len ,,domácka práca“).
  • Home office by sme mohli charakterizovať ako príležitostnú prácu z domu, prípadne prácu z domu za mimoriadnych okolností (ako to bolo v čase covidu).

Home office je v súčasnosti častým benefitom zo strany zamestnávateľa, zamestnanci majú možnosť pracovať z domu raz, dvakrát do mesiaca, jedenkrát týždenne alebo počas školských prázdnin. Nie je nutné dohodnúť ju priamo v pracovnej zmluve, ale je to odporúčané.

Domácku prácu je nutné vopred dohodnúť v pracovnej zmluve. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj v akom rozsahu sa bude táto práca vykonávať z domu a v akom rozsahu (alebo či vôbec) na pracovisku zamestnávateľa. Mzdové podmienky, nárok na dovolenku a ostatné povinné náležitosti je nutné dohodnúť v pracovnej zmluve rovnako ako pri ostatných zamestnancoch.

Odkiaľ môžem pracovať, keď mám home office?

Zamestnanci sa často pýtajú, či je nutné takto pracovať iba z ich domácnosti, z adresy ich trvalého pobytu alebo sú aj iné možnosti. Na účely domáckej práce sa za domácnosť považuje akékoľvek dohodnuté miesto mimo pracoviska zamestnávateľa. Z uvedeného vyplýva, že je na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, odkiaľ budete môcť domácku prácu vykonávať. Podľa vyjadrenia inšpektorátu prácu musí byť dohodnuté miesto na výkon práce vhodné alebo prispôsobené aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov BOZP.

Naopak, pri home office bude vaše miesto výkonu práce v pracovnej zmluve stále rovnaké – pracovisko zamestnávateľa. Ako zamestnanec máte len možnosť občas pracovať z domu. 

Mám home office - Môžem pracovať, kedy chcem?

V prípade domáckej práce môže pracovný čas určiť zamestnávateľ alebo je možné dohodnúť sa, že pracovný čas si rozvrhne zamestnanec sám. Taktiež je možné dohodnúť sa na pružnom pracovnom čase. Ak si zamestnanec rozvrhuje pracovný čas sám, nemá napríklad nárok na mzdu za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú inak. 

V zásade platí, že zamestnanec sa aj pri práci z domu riadi svojou pracovnou zmluvou a pracovným časom v nej uvedeným. Ak je podľa pracovnej zmluvy dohodnutý pracovať aj cez víkend, nadčas alebo počas sviatku, musí to akceptovať. Zároveň mu patria všetky mzdové zvýhodnenia a príplatky za takúto prácu ako zamestnancovi pracujúcemu na pracovisku zamestnávateľa.

Pracovný čas pri home office, teda pri príležitostnej práci z domu, zákon nerieši. Je na dohode zamestnanca so zamestnávateľom, aké podmienky si určia pri práci na home office, samozrejme, v súlade so zákonom. 

,,Péčka“, PN, OČR 

Zamestnanec pracujúci z domu, bez ohľadu na to či ide o domácku prácu alebo home office, má nárok na PN, OČR, aj nárok absolvovať vyšetrenia a ošetrenia v zdravotníckom zariadení (tzv. péčka) tak, ako zamestnanec pracujúci na pracovisku zamestnávateľa.

Výnimka

Je však dôležité upozorniť, že v prípade zamestnanca pracujúceho formou domáckej práce, ktorý si rozvrhuje pracovný čas sám, nemá tento zamestnanec nárok na náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci (napr. pri vyšetrení/ošetrení zamestnanca, sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie/ošetrenie, prevoze matky do pôrodnice a späť, prehliadkach v tehotenstve...) s výnimkou náhrady mzdy pri úmrtí rodinného príslušníka.

Home office a dovolenka

Zamestnancovi pracujúcemu z domu vzniká nárok na dovolenku a má právo čerpať dovolenku podľa Zákonníka práce. Zákon nehľadí na to, či zamestnanec na účely nároku na dovolenku pracuje na pracovisku zamestnávateľa, pravidelne z domu alebo má občas home office. Nie sú tu žiadne výhody ani obmedzenia oproti ostatným zamestnancom.

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri home office

Aj pri práci z domu je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické a programové vybavenie potrebné na výkon práce z domu (telepráce), ak sa so zamestnancom nedohodne inak a zamestnanec nebude využívať na prácu svoje vlastné vybavenie. Zamestnávateľ musí zabezpečiť ochranu údajov, informovať o prípadných výpadkoch, porušeniach vybavenia a pod.

Zamestnávateľ nesmie zvýhodniť, ale ani obmedziť zamestnancov pracujúcich z domu so zamestnancami, ktorí vykonávajú rovnakú alebo porovnateľnú prácu na pracovisku. Zamestnancom pracujúcim z domu musí umožniť vstup na pracovisko či stretnúť sa s ostatnými zamestnancami, ak je to možné.

V pracovnej alebo v kolektívnej zmluve je možné dohodnúť, že zamestnávateľ uhradí zamestnancovi pracujúcemu z domu preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce. Nejde o povinnosť, ale o možnosť zamestnávateľa poskytnúť takúto formu kompenzácie zamestnancom pracujúcim z domu.

Zamestnanec má povinnosť informovať zamestnávateľa o technických problémoch, nefunkčnosti vybavenia, výpadku internetu a pod., ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

Právo na ,,odpojenie sa“

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu má právo na odpojenie sa. To znamená, že má právo nepoužívať pracovné prostriedky (napr. notebook, tablet), odmietnuť vykonať prácu, nezdvihnúť telefón či neodpísať na pracovný email v čase, keď má dohodnutý nepretržitý denný/týždenný odpočinok, dovolenku, ani v čase, keď nemá dohodnutú pracovnú pohotovosť alebo prácu nadčas a pod.

Mám home office

Mám home office  a nárok na stravné

Zamestnanci pracujúci z domu majú nárok na stravovanie rovnako ako ostatní zamestnanci. Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zamestnancovi zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Pre zamestnancov pracujúcich z domu je často nemožné stravovať sa v jedálni zamestnávateľa alebo v stravovacom zariadení, ktoré zamestnávateľ zabezpečuje, z dôvodu dostupnosti. Preto sa v praxi už viac-menej automaticky takýmto zamestnancom poskytujú stravné lístky, gastrokarta či finančný príspevok na stravovanie – podľa ich výberu.

Materská a rodičovská dovolenka vs. home office

Mnoho budúcich mamičiek si kladie otázku, či im pravidelná práca z domu alebo home office neovplyvnia nárok na materskú alebo rodičovskú dovolenku, prípadne či neprídu o príspevky pre rodičov od štátu.

Práca z domu sa na účely materskej a rodičovskej dovolenky berie ako každá iná práca. Nezáleží, či ste pred nástupom na materskú alebo rodičovskú pracovali priamo na pracovisku alebo ste pracovali z domu. Dôležité je splniť podmienky nároku na jednotlivé dávky. Všetky podmienky práce na home office odporúčame uviesť priamo v pracovnej zmluve, prípadne v dodatku k pracovnej zmluve (aj keď to nie je zákonom určené), aby obidve strany vedeli, aké sú ich práva a povinnosti.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: