Globálna zbierka na podporu osôb s autizmom

Redakcia | 25. Oct 2010

Vydržíte bez Facebooku alebo Twitteru aspoň jeden deň? Komunikácia je pre ľudí s autizmom jednou z najväčších výziev. 1. novembra si svet vyskúša, aké to pre nich je.

Prvú globálnu zbierku na sociálnych sieťach, určenú na pomoc autistom, podporili aj slovenské osobnosti

Bratislava, 15. októbra 2010 – „Communication Shutdown“ je prvá celosvetová zbierka na podporu ľudí trpiacich autizmom, ktorá prebieha počas októbra na sociálnych sieťach. Prostredníctvom národnej organizácie SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) sa k tejto iniciatíve pripojilo aj Slovensko, čím sa zaradilo medzi viac ako 30 zúčastnených krajín. Podporu tejto myšlienke môžu vyjadriť všetci užívatelia sociálnych sietí Facebook a Twitter tým, že si za finančný príspevok stiahnu do svojho profilu tzv. charitatívnu aplikáciu Chapp, ktorá vyjadruje komunikačné obmedzenia ľudí trpiacich autizmom. Zároveň tak prijmú výzvu vydržať počas celého jedného dňa, 1. novembra 2010, nekomunikovať na sociálnych sieťach, čím sa aspoň čiastočne priblížia ľuďom s autizmom, pre ktorých komunikácia predstavuje každodennú výzvu. Aplikáciu Chapp si na svoju fanúšikovskú stránku na sieti Facebook nainštalovali aj známi moderátori Adela a Sajfa.
 
„Okrem toho, že na komunikácii je postavená celá spoločnosť, je to tiež podstata našej práce vo vysielaní. O to silnejšie si uvedomujem, že ľudia, ktorí pociťujú hendikep v oblasti komunikácie, si zasluhujú našu pozornosť,“ hovorí moderátorka Adela Banášová. Jej dlhoročný kolega Matej Cifra, známy ako Sajfa, k tomu dodáva: „Súčasťou zbierky je výzva, aby sme aspoň na jeden deň skúsili vydržať bez komunikácie na sociálnych sieťach. Podľa mňa je to dobrý nápad, nech ľudia vyskúšajú, či to vôbec dokážu. Možno využijú čas na rozhovor medzi sebou.“

Aplikáciu si môžu všetci používatelia kúpiť na webovej stránke www.communicationshutdown.org, kde nájdu aj celosvetovú mozaiku darcov. Aplikácia im umožní vložiť červené symbol zbierky na ich profilovú fotografiu a tiež pripomenie, že 1. novembra chcú ľudia po celom svete vydržať bez sociálnych sietí. Výťažok použije SPOSA na programy pre rozvíjanie ľudí s autistickým syndrómom.

Postup na získanie charitatívnej aplikácie

1.choďte na web-stránku kampane: www.communicationshutdown.org
2.kliknite na červené políčko HOW TO JOIN umiestnené vpravo hore
3.uveďte požadované údaje a sumu, ktorou chcete prispieť (minimálne 5€ alebo viac)
4.kliknite na políčko DONATE a zrealizujte platbu
5.aplikácia Vás ďalej navedie akým spôsob ju spojiť s vašim profilom na Facebooku alebo Twitteri
6.V albume profilových fotografií na Facebooku vám pribudne fotografia s Chapp-om (preškrtnutý červený kruh), ktorú si potom môžete manuálne vybrať na svoj profil, Twitter ju umiestni automaticky.

Pozn:
- Vyjadrujete tým svoju podporu pre ľudí s autizmom a svoj zámer na jeden deň – 1. novembra 2010 - si na Facebooku vyskúšať, aké to pre nich je - nekomunikovať s okolitým svetom.
- Prístup na váš profil vám nikto nezakáže. Je to na vás - dokážete odolať pokušeniu a vydržať celý deň bez Facebooku a Twitteru?

SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých s autistickým syndrómom. Organizácia bola založená v roku 1994 a v súčasnosti pôsobí na celom území Slovenska v rámci 17 regionálnych centier. SPOSA sa snaží upozorniť verejnosť na problémy ľudí s autizmom, ktoré vyplývajú z ich sociálnej núdze, a presadzovať riešenie problémov tejto marginalizovanej a spoločensky izolovanej skupiny voči orgánom štátnej správy a samosprávy a tiež prostredníctvom médií voči celej verejnosti. Organizácia poskytuje poradenstvo a podporu rodinám s autistickým členom a vyvíja informačnú a osvetovú činnosť. Realizuje programy s cieľom zvýšiť samostatnosť a efektívne využiť voľný čas osôb s autizmom, a tým dosiahnuť vyšší stupeň ich začlenenia  do spoločnosti. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme každoročne organizuje celoštátnu verejnú finančnú zbierku. SPOSA je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli.


Viac informácií nájdete na www.sposa.sk

 

INFORMÁCIE O OCHORENÍ

Fakty o autizme

» Autizmom trpí celosvetovo približne 67 miliónov ľudí, pričom každých 20 minút je diagnostikovaný autizmus u ďalšieho človeka.
» Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie pripadá na 1 000 detí 1 až 6 detí postihnutých autizmom.
» Autizmus postihuje 4-krát častejšie chlapcov ako dievčatá a vo väčšine prípadov sa prejaví do troch rokov života dieťaťa.
» Autizmus zatiaľ nevieme liečiť, ale pri včasnej diagnostike a skorom zásahu môžeme významne zmierniť jeho následky.
» Názov pochádza z gréckeho slova „autos“/sám/ a „izmus“/orientácia, tzn. stiahnutie sa z vonkajšieho do vlastného, imaginárneho sveta.
» Svetový deň povedomia o autizme (2. apríla) si svet pripomína od roku 2007. Autizmus sa tak po tuberkulóze a AIDS stal tretím ochorením, ktorému OSN venovala svetový deň .

O ochorení

Autizmus je vývinová porucha, ktorá je charakteristická uzatváraním sa do vlastného sveta, ťažkosťami v komunikácii a vo vytváraní spoločenských väzieb so svojím okolím. Ochorenie sa vo väčšine prípadov prejaví do veku troch rokov, pričom najčastejšie býva diagnostikované medzi 18-24 mesiacom života dieťaťa. Prejavuje sa predovšetkým rečovou disfunkciou, nezvyčajným správaním či opakovanými, stereotypnými pohybmi a odmietavým postojom k akýmkoľvek zmenám, či vybočeniu z navyknutého každodenného poriadku.

Poznáme veľmi širokú škálu symptómov, ktorými sa autizmus prejavuje. Ich výskyt u pacientov je veľmi individuálny, pričom neexistujú dvaja pacienti s identickým príznakmi. Medzi možné a často sa vyskytujúce prejavy autizmu patria:

Absencia hovorovej reči – patrí k najčastejším príznakom autizmu. Dieťa nevie vyjadriť svoje pocity a myšlienky, nechápe zmysel komunikácie a jazyk vníma ako schematický jav. Slová neskladá do viet a často vôbec nereaguje, keď sa s ním niekto rozpráva.
Rutina, stereotyp – dieťa je zvyknuté na určité veci, má svoj denný režim a akúkoľvek zmenu, ktorá by tento stereotyp narušila, odmieta.
Echolalia – označuje stav, kedy dieťa mechanicky, bez rozmýšľania opakuje slová či slovné spojenia počas dlhšieho časového úseku.
Prejavovanie emócií fyzickým kontaktom – emócie takmer neprejavuje a nevyhľadáva, resp.  bráni sa fyzickému kontaktu, niekedy s výnimkou blízkych rodinných príslušníkov (objatiam, pohladeniu a pod.).
Opakujúci sa pohyb – môže ísť napríklad o mávanie rukami či kývanie sa hore-dolu aj počas niekoľkých hodín.
Prejavy nálad – dieťa reaguje neadekvátne na vzniknutú situáciu (keď sa má smiať, plače, a naopak.)
Očný kontakt – u ľudí s autizmom je očný kontakt často veľmi slabý, je ťažké ho nadviazať a ešte ťažšie udržať.
Spoločenský kontakt medzi rovesníkmi – dieťa nenadväzuje priateľstvá, nevyhľadáva prítomnosť iných detí.

Príčina vzniku autizmu doposiaľ nie je známa. Pravdepodobne ide o vrodenú poruchu, ku ktorej dochádza počas vnútromaternicového vývinu. Ide o celoživotné postihnutie, pri ktorého najťažších formách autista vôbec nie je schopný samostatnosti a potrebuje neustálu opateru. Väčšinou si jeho stav vyžaduje plnú pozornosť a čas jedného z rodičov. Opatera a vytvorenie vhodných sociálnych podmienok pre rodinu a dieťa s autizmom je finančne aj materiálne veľmi náročné.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: