Rodičovský príspevok sa predlžuje. Koho sa to týka?

MK | 5. May 2020
predĺžený rodičák

MPSVR SR rozhodlo o poskytovaní rodičovského príspevku aj pre tých, ktorým práve v čase krízovej situácie zanikol naň nárok.

Ako uviedol minister práce Milan Krajniak: „Rodičom, ktorým zanikol nárok, má byť naďalej poskytovaný príspevok v sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude počas celého obdobia trvania krízovej situácie.“
Ak je rodič v situácii, že mu zanikol v čase pandémie nárok na poberanie rodičovského príspevku a nemá zamestnanie ani žiadny iný príjem, môže naďalej poberať rodičovský príspevok až do skončenia mimoriadnej situácie.

Novú žiadosť netreba podávať, UP rodičov vyzvú, aby predložili doklad o všetkých príjmoch.

Ak Sociálna poisťovňa rodičovi vypláca ošetrovné alebo ak má služobné voľno s nárokom na mzdu pretože sa stará o dieťa a suma týchto finančných plnení je nižšia ako ich výška rodičovského príspevku, rodič bude mať tiež nárok na rodičovský príspevok. Ten bude v tomto prípade doplatkom vo výške rozdielu medzi plnou sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného resp. platu.

Koho sa vyplácanie predĺženého rodičovského príspevku týka?

Ide o rodičov starajúcich sa o dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Nárok na príspevok budú mať aj rodičia ktorí majú zverené dieťa do náhradnej starostlivosti a uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti. 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: