Zápisy detí do 1. ročníka základnej školy

Redakcia | 11. Jan 2011

Od 15. januára do 15. februára 2011 budú v základných školách prebiehať zápisy prvákov.

Od 15. januára 2011 sa v základných školách začnú zápisy prvákov. Táto povinnosť sa týka rodičov a iných zákonných zástupcov zhruba 55-tisíc detí, ktoré do 1. septembra 2011 dovŕšia šiesty rok veku. Presné miesto a čas určí zriaďovateľ školy (obec, krajský školský úrad, cirkev alebo súkromný zriaďovateľ). Bližšie informácie získajú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na výveske školy alebo na jej internetovej stránke. Zápisy potrvajú až do 15. februára.

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Rozumie sa ňou primeraná psychická, telesná a sociálna vyspelosť. V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. Ten má tiež právo rozhodnúť o tom, či jeho dieťa bude v prípade odkladu navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Nultý ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na to sa u nich nepredpokladá zvládnutie vzdelávacieho programu 1. ročníka.

Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (tzv. spádová škola). Ak sa rodič rozhodne pre inú základnú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy.

V minulom roku bolo na území Slovenska zapísaných 55 741 detí, pričom začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky bol odložený v 4 744 prípadoch.

Zdroj: https://www.minedu.sk

Ak si nie ste istý, či vaše dieťa dosiahlo primeranú psychickú a telesnú vyspelosť. Uvažujete nad odkladom školskej dochádzky?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: