Výhody nultého ročníka

Redakcia | 20. Oct 2016
Výhody nultého ročníka

Na našej základnej škole na Vrútockej ulici v Bratislave sme možnosť zriadiť nultý ročník využili už štvrtý rok. Je on veľký záujem a máme aj deti, ktoré doňho dochádzajú aj z blízkeho okolia Bratislavy.

Nespornými výhodami nultého ročníka sú:

Podnetné prostredie    

Deti majú vytvorené lepšie podmienky pre rozvíjanie reči, jazykových a komunikačných schopností, obohacuje sa ich aktívna slovná zásoba. Značná pozornosť sa venuje rozvoju jemnej motoriky a grafomotorických schopností.

V nemalej miere dochádza k zdokonaľovaniu sebaobslužných návykov, rozvíja sa zrakový a sluchový vnem, pamäť, slovné a názorové myslenie detí. Deti v rámci predmetu „Rozvíjanie komunikačných schopností“ absolvujú Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Je to program, ktorý u detí rozvíja jazykové schopnosti ako prípravu na ľahšie zvládnutie čítania.

Nižší počet detí v triede 

Pani učiteľka pracuje v nultom ročníku s menším počtom detí. Takýto  počet detí v triede sa pozitívne  odráža na celkovej atmosfére triedy, ktorá je  uvoľnenejšia a priateľskejšia. V takejto  príjemnej  pracovnej atmosfére deti nadobúdajú pozitívnejší vzťah k učiteľovi, k spolužiakom, školskému prostrediu a škole ako takej.  

Individuálny prístup učiteľa

Nižší  počet detí v triede dáva pani učiteľke zároveň  možnosť, aby ku každému žiakovi pristupovala individuálne a venovala sa mu  kvalitnejšie. Má možnosť zamerať sa práve na tie oblasti, v ktorých má to ktoré dieťa problémy.

Možnosť zažiť pocit úspešnosti 

Jedným z cieľov nultého ročníka je vyučovanie netradičnou uvoľnenejšou a priateľskejšou formou bez stresu a poukazovania na chyby a nedostatky detí. Menej úspešní žiaci nie sú vystavení tlaku, pretože „nestíhajú“. Pani učiteľka  kladie dôraz na pozitívne hodnotenie žiaka. Žiakovi je dobrou odmenou uznanie, obdiv, pohladenie, či úsmev učiteľa. 
Tým, že činnosť na vyučovaní nie je prísne členená, pani učiteľka  ju môže flexibilne prispôsobiť potrebám detí a cieľom, ktoré práve sleduje. Deti majú dostatočne dlhý čas a priestor úspešne zvládnuť požiadavky, ktoré sú na ne kladené.

Priebežná starostlivosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

Počas celého školského roka priebežne pracuje s deťmi školský psychológ a školský špeciálny pedagóg a to skupinovo na hodinách a aj individuálne.  

Osvojenie si školského režimu a školských povinností

U dieťaťa, ktoré absolvovalo nultý ročník, nastáva minimalizácia adaptačných problémov, s ktorými sa musí vyrovnať dieťa v prvom ročníku. Učí sa postupne  nadväzovať kontakt so staršími spolužiakmi a spoznáva život v škole.
Prečítajte si: Nástup do školy deti stresuje, pomôžme im s ním

Celkovo lepší štart do prvého  ročníka 

Podľa  skúseností na našej škole je nultý ročník veľkou pomocou pre deti aj pre ich rodičov. Zabezpečuje plynulý prechod od hravého „zamestnania“ v materskej škole,  k pravidelnej práci na vyučovaní. 
Získané vedomosti, zručnosti a návyky pomôžu deťom všestranne sa pripraviť do prvého ročníka základnej školy. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: