Mediátor upozorňuje: Prípad malej Alexie nie je ojedinelý

JUDr. Martin Biskupič | 5. Feb 2020
Mediátor upozorňuje: Prípad malej Alexie nie je ojedinelý
foto: autor

V uplynulom období na Slovensku a v Českej republike rezonuje prípad malej Alexie, ktorá bola na pol roka odobratá rodičom a umiestnená v ústave. Napriek tomu, že tieto medializované kauzy z logických dôvodov nesledujem, nedá sa opomenúť aktuálny mediálny ošiaľ, angažovanosť politikov a odborných pracovníkov.

Každý mediátor má základnú úlohu – vytvoriť stranám sporu vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovanie nie mediátorove, ale ich záujmy. Jednou z najťažších úloh mediátora, je zachovať svoju nestrannosť.
JUDR. Martin Biskupič.

Alexia je obeťou konfliktu svojich rodičov

Martin BiskupičMedializované prípady, ako sú prípady Alexie, vo všeobecnosti nesledujem. Publicita týchto rodinných sporov jednak spravidla nie je objektívna, jednak značne ubližuje deťom, ktoré sú v daných prípadoch „predmetom“ sporu. Sú obeťami konfliktu svojich rodičov. A táto medializácia nielen neprimerane zasahuje do práva na ochranu súkromia dieťaťa, ale  konflikty iba prehlbuje. 

O prípade Alexie preto toho veľa neviem. Iba strohé informácie, že bola z dôvodu nevyriešeného konfliktu svojich rodičov umiestnená v ústave na pol roka. Tiež, že o tom rozhodoval okresný, aj krajský súd, alebo že sa do prípadu angažovala aj ministerka spravodlivosti (ČR).

Na druhej strane, takáto medializácia napomáha iným rodičom, ktorí sú v konflikte, alebo konfliktu chcú predísť v pochopení vážnosti rodičovského sporu. Preto preventívne vyhľadajú odborníkov, ktorí im s konfliktom môžu pomôcť v dobe, keď je možné konflikt urovnať. 

Rodičia sú tak nabádaní, aby prevzali rodičovskú kompetenciu a aby sa o svojom dieťati dohodli. Aby nenechali o svojom dieťati rozhodovať sudcu, psychológa, advokáta.

Vždy je možnosť dohodnúť sa 

Práve v prípadoch, kedy konflikt oboch rodičov pohltí, zvrtne sa na vojnu a prestanú vnímať potreby svojho dieťaťa, môže súd rozhodnúť, že ani jeden rodič v súčasnej situácii nie je schopný dieťaťu vytvárať vhodné podmienky a dieťa môže dočasne rodičom odobrať. Prípad Alexie preto nie je ojedinelý. 

Neušlo mojej pozornosti, že viacerí mediátori sa verejne k prípadu Alexie vyjadrujú, pričom chcú podať pomocnú ruku. Chcem vysvetliť, prečo rodičia Alexie túto pomocnú ruku pravdepodobne neprijmú. 

Čo je úlohou mediátora v podobných sporoch

Úlohou mediátora je, postaviť sa v spore medzi sporové strany a zabezpečiť, aby mohli hovoriť a boli vypočutí a tiež aby počúvali. Konflikt rodičov je možné predstaviť si ako dva kruhy. Jeden kruh je postoj jedného z rodičov, druhý kruh postoj druhého rodiča. 

Ľudia v spore možný prienik týchto „kruhov“ nemôžu uvidieť, lebo nemajú možnosť alebo záujem poznať postoj toho druhého. Až keď sa medzi týchto ľudí postaví tretia osoba, ktorá nebude nikomu straniť, a bude sa držať svojich úloh, nastane situácia, kedy obe strany majú predstavu o pohnútkach, predstavách, podmienkach toho druhého. 

Mediátor im ukáže, v čom sa zhodujú a z akého prieniku je možné vytvoriť dohodu. Nie je vylúčené, že žiadny prienik nebude a vec sa nepodarí urovnať dohodou. Mediátor má teda moc zabezpečiť, aby roky nekomunikujúci rodičia mali vhodné fórum na konštruktívnu diskusiu s cieľom hľadania riešenia situácie, ktorá negatívne vplýva na ich dieťa. 

Otázkou je, ako zabrániť, aby sa napríklad rodičia dohodli o svojom dieťati v rozpore so zákonom? Ak mediátor je toho názoru, že výsledná dohoda rodičov je v rozpore so zákonom, napríklad nie je v najlepšom záujme dieťaťa, mediátor môže svoj názor o nezákonnosti dohody vysloviť, aj to iba, ak ho strany sporu o názor požiadajú. 

Ako dieťa chráni zákon pred zlými dohodami rodičov? 

Práve dohody týkajúce sa detí majú osobitný právny režim, kedy musia prechádzať cez sudcu. Bez schválenia súdom nie sú vykonateľné. Sudca posudzuje, či sú dohody v súlade so zákonom a najlepším záujmom dieťaťa.

Je zrejmé, že súdnictvo nezažíva najlepšie časy z pohľadu dôveryhodnosti, nie je úlohou mediátora spochybňovať súdne rozhodnutia. Mediátor má zákonnú povinnosť rešpektovať zákon o súdne rozhodnutia, ktoré sa prípadu týka. Práve úlohou advokáta je využiť prostriedky obrany proti nesprávnemu rozhodnutiu. 

Mediátor túto kompetenciu nemá. Zároveň, kritikou rozhodnutia sa mediátor nepriamo stavia na stranu jednej zo strán. Tým pádom stráca svoju dôveryhodnosť, nestrannosť a mediácia sa zmarí. V tomto konkrétnom prípade už pred samotným začatím mediácie. 

V praxi si to možno predstaviť nasledovne: „Vážení rodičia, som mediátor, zaručujem Vám svoju nestrannosť, a mojou úlohou je, aby ste našli obojstranne prijateľné riešenie.  Môj názor na rozsudok súdu, ktorý bol vo veci vydaný je, že to je blud. Súd v tejto časSúd v tejto časti dal za pravdu rodičovi č. 1 – a ja to považujem za hlúposť. To nie je správne riešenie. Správne je riešenie, ktoré navrhoval rodič č. 2, s ktorým súhlasím“. Koľko by trvalo asi rodičovi č. 1, kým by mediáciu, ako dobrovoľné konanie skončil. A keby kritika obsahu súdneho rozhodnutia zaznela pred samotným začatím mediácie, aká je pravdepodobnosť, že rodič č. 1 by s mediáciou pred týmto mediátorom súhlasil. 

prípad Alexie

Netvrdím, že neexistujú zlé súdne rozhodnutia súdov, zlé zákony, zlý ľudia. Nie je ale úlohou mediátora tieto veci hodnotiť. Jeho úlohou je vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu dvoch osôb v spore, pričom bude rešpektovať zákona a súdne rozhodnutia. Ak mediátor bude preberať úlohy psychológa, obhajcu, sudcu, znalca, nielen že bude porušovať zákon, zmarí tým jedinečnú možnosť rodičov dosiahnuť dohodu o riešení ich sporu. 

Čo pre sporiacich sa rodičov možno urobiť

Osoby, ktorým sporiaci sa rodičia dôverujú, môžu byť kľúčoví. Či už sú to rodinní príslušníci, dôverníci, priatelia, angažovaní politici. Ak tieto osoby budú nápomocní k hľadaniu riešenia, a nie v podporovaní agónie, môže byť odstránená príčina – konflikt rodičov. Ak ich tieto osoby budú podporovať rodičov absolvovaniu zmierovacieho konania, namiesto podpory k prehlbovaniu sporu, môžu byť zároveň automaticky odstránené negatívne následky na deťoch. 

Je zvykom dnešnej doby ukazovať na chyby tých druhých. Je pritom potrebné, aby sa každý zameral prioritne na plnenie si svojich povinností. Sudca má vydávať spravodlivé a zákonné rozhodnutie podložené patričnými dôkazmi. Psychológ má vypracovať odborný a objektívny znalecký posudok ako podklad pre súd.  Advokát má presadzovať práva svojich klientov. A mediátor má byť nestranný a vytvárať vhodné podmienky pre komunikáciu sporových strán a zmierlivé riešenie, ktoré zohľadňuje ich záujmy. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: