Poruchy učenia: DYSORTOGRAFIA

PaedDr. Dagmar Balúchová | 9. Nov 2017
Poruchy učenia: DYSORTOGRAFIA

Dysortografia sa málokedy objavuje sama, často sa spája s dyslexiou alebo dysgrafiou (poruchou čítania a písania).

Hoci sú poruchy učenia v dnešnej spoločnosti už pomerne známym pojmom, sú vždy individuálnou záležitosťou.

Za ich vznikom stojí dedičnosť či vývinová odchýlka v mozgu, alebo ťažkosti pri pôrode, v ranom období života, no najčastejšie je príčina neznáma. Isté je len, že sa diagnostikujú u čoraz väčšieho počtu detí u nás i vo svete.

A ako stúpa počet žiakov, ktorí majú u svojich učiteľov poznámku „dys“, tak stúpa aj počet výskumov, projektov, odborníkov a metód, ako týmto deťom i dospelým pomôcť a umožniť im, aby ich štúdium bolo zvládnuteľné a aby napriek svojmu „hendikepu“ dokázali vyťažiť zo života maximum.

Dysgrafia

Dysortografia: Porucha pravopisu

Dysortografia je špecifická porucha pravopisu, pri ktorej má dieťa narušenú schopnosť uplatňovať gramatické pravidlá jazyka. Napriek tomu, že ich môže mať dobre naučené, nedokáže ich uplatniť v praxi.

Podozrenie na túto poruchu môžu mať u svojho dieťaťa aj samotní rodičia. Stačí, ak s ním vypracovávajú domáce úlohy. Dieťa robí príliš veľa chýb, ako by si nevedelo zapamätať, čo sa od neho očakáva, aj keď je mu to jasne vysvetlené.

Nevidí za sebou chyby ani pri opisovaní textu, akoby mu chýbal cit pre jazyk. A hoci sa môže učiť gramatické poučky či básničky pomerne ľahko, rýchlo ich zabúda, nedokáže ich v pravý čas použiť.

Keďže jedinci s touto „dys“ majú ľahko odpútateľnú pozornosť, pedagóg i rodič môžu mať pocit, že dieťa nejaví o učenie záujem, je ľahko rozptýliteľné ap.

Napriek tomu, že najväčšie ťažkosti má dysortografik v rodnom jazyku (v našom prípade v slovenčine), problémy s uplatňovaním správnych rodov, časov, skloňovaním atď. ho obmedzujú aj v ďalších predmetoch, kde potrebuje pracovať s textom. Pre dysortografikov je tiež náročné zvládnuť aj ďalší cudzí jazyk či jazyky, preto ich výber by mali rodičia dobre zvážiť a konzultovať s vyučujúcim dieťaťa.

Ako spoznáte dysortografika?

 • zamieňa si tvarovo podobné písmená, zvukovo podobné hlásky (b-d-p, a-o, h-ch, m-n);
 • jeho písmo je neúhľadné, zošit tiež nie je ukážkový;
 • nedokáže spájať viacero gramatických pravidiel naraz;
 • má ťažkosti s písaním počutého textu (diktáty ap.);
 • ťažko rozkladá slová na slabiky, hlásky;
 • diktovaný text píše tak, ako ho sám počuje;
 • typické sú chyby v spoluhláskových skupinách (krtko/ktkro);
 • časté sú chyby v rozlišovaní krátkych a dlhých samohlások, slabík dy-di, ty-ti, ny-ni, sykaviek apod.;
 • vynecháva, alebo naopak, pridáva písmenká;
 • celkovo je v práci veľmi pomalý a ťažko sa motivuje;
 • má problém s delením slov, spája ich do jedného celku;
 • zle používa alebo vynecháva interpunkčné znamienka (čiarky, dĺžne...);
 • píše agramaticky (Otec prišla domou. Boli sme tam zo sestrov.)
 • spája predložky a spojky so slovami atď.

Ďalšími sprievodnými javmi môžu byť ťažkosti v jemnej motorike (odmieta kresliť, strihať), poruchy reči (často je pridružená dysfázia...), nevyhranená lateralita (používanie pravej i ľavej ruky), oslabená pamäť, pomalé tempo práce.

Prečítajte si: ŠKÔLKA: ťažkosti s rečou = ŠKOLA: ťažkosti s učením?

Pomôcky vhodné pre prácu s dysortografikmi

 • Na uľahčenie prípravy na vyučovanie, ale aj celkovo na prácu s dieťaťom môže rodič v rámci domácej prípravy využiť rôzne pomôcky, ktoré napomôžu k motivácii dieťaťa a privedú ho ľahšie k úspešnému zavŕšeniu jeho úsilia.
 • Sú to napr. rôzne hudobné nástroje (malý bubon na vybubnovanie slov po slabikách...), stavebnice s krátkymi a dlhými kockami (ako krátka a dlhá hláska); kocky, na ktorých sú nalepené slabiky dy, ty, ny, ly/di, ti, ni, li; obrázky začínajúce na písmenko, ktoré dieťaťu robí problém (napr. S), kartičky s i/y.
 • V kníhkupectvách a mnohých papiernictvách je už bohatá ponuka pracovných zošitov, z ktorých sú mnohé vhodné i pre žiakov s poruchami učenia. Aj po nich môžu rodičia siahnuť, ak chcú so svojimi deťmi pracovať doma.


Diagnostika a hodnotenie žiakov s poruchami učenia

Poruchy učenia diagnostikuje psychológ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. S ich odporúčaniami by mali byť oboznámení všetci vyučujúci žiaka, pretože pri klasifikácii je hodnotený aj podľa kombinácie a miery svojej poruchy.

Učitelia by mali brať na vedomie závažnosť poruchy a to, ako žiaka do istej miery diskriminuje. Odporúča sa ústne skúšanie, v niektorých závažných prípadoch, ak má dieťa problémy vystupovať pred spolužiakmi, sa odporúča individuálne preskúšanie.

Vhodné je  primerane znížiť množstvo písaného textu, dieťa môže prepisovať poznámky do zošita v menšom rozsahu ako jeho spolužiaci, obmedzenie písomného testovania na čas.

Dôležitú úlohu hrá motivácia a pozitívne hodnotenie – oceňovať nielen výsledok, ale aj čiastkové kroky, snahu žiaka. Práve malé úspechy, pochvala žiaka pred celou triedou a ďalšie prejavy úspešnosti sú často najvýraznejšou cestou, ako dieťaťu pomôcť v boji s jeho poruchou učenia, za ktorú  nemôže.

Prečítajte si: 6 tipov ako zvládnuť poruchu pravopisu – dysortografiu

Ako pomôcť dysortografikovi?

Doma:

 • často opakovať veci, ktoré rodič od dieťaťa vyžaduje;
 • poskytnúť mu čas na úlohy, aký potrebuje;
 • aj v bežnom živote „pracovať“ na zmiernení prejavov poruchy, napr.: podčiarkovaním sykaviek, interpunkčných znamienok v časopise;
 • delením slov v obľúbenej knihe;
 • počítaním slov vo vete, ktorú rodič povie dieťaťu;
 • v hláskovaní písmen v slove, ktoré dieťa vidí v televízii, napísané na obchode;
 • v dokresľovaní písmen, slabík na kartičkách;
 • precvičovaním predložiek (rodič napíše text bez nich a pomôže ich dieťaťu dopĺňať);
 • nedodržiavanie hraníc slov – je častý dysortografický jav. To, kde jedno slovo končí a druhé sa začína, je pre dieťa ťažké rozlíšiť. Tento jav možno eliminovať tým, že pri cvičných úlohách za každou vetou napíše do zátvorky počet slov vo vete.
 • hrať sa so slovami (rodič vymenúva slová, napr. pomenovania zvierat a vždy, keď dieťa počuje dohodnutú slabiku/písmeno, zodvihne ruku alebo zatlieska) ap.

TIP MAMA a ja

Deťom s poruchami učenia pomáha, ak majú poučky, vzorce, násobilku, vybrané slová ap. stále pred sebou. Malá nástenka s pomocnými plagátmi by preto nemala v detskej izbe chýbať.

V škole:

Pri písaní diktátov môže dysortografik písať diktát skrátený (napr. iba každú druhú vetu), vizuálny (dopĺňa vynechané pravopisné javy, napr. i/y, m/M), individuálny (píše ho sám s učiteľom).

Celkovo sa deťom s poruchami učenia odporúča poskytnúť viac času na vypracovanie úloh, na hodinách mimo slovenského a cudzieho jazyka nehodnotiť gramatiku, snažiť sa udržiavať pozornosť žiaka napr. spätnými otázkami, rešpektovať, že jeho výkon môže prichádzať vo vlnách (na jednej hodine je dieťa úspešné, na druhej vôbec) atď.

Nechcem, nebudem... nedokážem!

Negativizmus je u detí s poruchami učenia až príliš častý jav. Motivovať ich aj k bežným činnostiam, ako je kreslenie, maľovanie, strihanie obrázkov ap. je často veľký výkon. O to viac priviesť ich k systematickej príprave na vyučovanie. Trpezlivosť rodičov (ale i učiteľov) je veľmi často skúšaná...

Výskyt porúch učenia je všeobecne natoľko závažný, že môže mať vplyv aj na formovanie osobnosti samotného dieťaťa. Môže trpieť pocitmi menejcennosti, dokonca sa môžu objaviť aj neurotické ťažkosti, ako poruchy spánku, reči (zajakávanie sa), nechutenstvo, úzkostné stavy, odmietanie kolektívu, izolácia.

Postoj samotného žiaka je ovplyvnený aj tým, ako sa k nemu správajú jeho rodičia a ako pristupujú učitelia. Aj preto je vhodné, aby rodičia s takýmto dieťaťom navštevovali psychológa a špeciálneho pedagóga, ktorí ich usmernia a pomôžu im.

Poruchy učenia nikdy nezmiznú, budú sprevádzať dieťa po celý jeho život, ale práve to, ako sa s nimi naučí v detstve pracovať, výrazne ovplyvní jeho postoj i ďalšie úspechy.

Dyslexia

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: