Dyslexia

PhDr. Dorota Kopasová, CSc. | 19. december 2016
Dyslexia

Čo je dyslexia a pár užitočných rád pre rodičov dyslektických detí.

Jedným z predpokladov úspešného zvládnutia učiva na základnej škole je primeraná úroveň čítania, pretože práve  čítanie je jedným z kanálov, z ktorých získavame poznatky a vedomosti.

V našej populácii detí, ktoré navštevujú základnú školu, sú tri percentá detí, ktoré sú síce intelektovo v poriadku, ale majú s čítaním problémy. Ak ide rodič s dieťaťom k psychológovi, často sa zistí, že dieťa má dyslexiu. Niekedy však o dyslexiu nemusí ísť, môže ísť len ešte o nezvládnutú techniku čítania. 

Čo je to dyslexia?

Vývinová dyslexia je špecifická porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že dieťa má primeranú intelektovú úroveň a dobré socio – kultúrne zázemie. Obyčajne sa prejavuje u detí už na samom začiatku školskej dochádzky a spôsobuje, že úroveň čítania je v nápadnom rozpore so zistenou úrovňou intelektových schopností dieťaťa.

Predpokladom čítania je súhra základných funkcií: zrakového rozlišovania tvarov, sluchového rozlišovania hlások a slabík, zrakovej a sluchovej pamäti, zmyslu pre rytmus, orientácie v čase a priestore, schopnosti zlučovať jednotlivé zložky do funkčných celkov, dokonalého vnímania a predstavivosti a pod. U dieťaťa s dyslexiou sú tieto základné schopnosti porušené, niektoré z nich sú slabo rozvinuté, iné nezrelé, alebo fungujú len obmedzene, alebo môžu niektoré aj chýbať.

Ako sa dyslexia prejavuje?

Pozrime sa, ako sa prejavujú spomínané obmedzenia v praktickej činnosti dieťaťa, teda pri čítaní samom. Dieťa má ťažkosti poznávať jednotlivé písmená, zamieňa písmená za iné, tvarovo či zvukovo podobné, napr. a-e; m-n; b-d; p-j; š-s; n-u a pod. 

Dieťa s dyslexiou máva tiež ťažkosti v spájaní hlások do slabík, ťažko číta slová, v ktorých sa vyskytuje skupina spoluhlások (napr. obdobie, hmla, plný, atď.), tieto potom komolí, alebo do slov vsúva hlásky, ktoré tam nepatria. Časté sú problémy pri hovorení obsahu z prečítaného, ťažkosti sa môžu prejaviť aj pri dodržiavaní interpunkčných znamienok. Opakované neúspechy, ak sa k nim pripojí i nesprávny postoj učiteľov, rodičov, potom dieťa môže rezignovať, prípadne sa začne správať negativisticky k čítaniu, ale nielen k čítaniu, ale ku škole vôbec.

Treba si uvedomiť, že mnohé z týchto chýb sa často vyskytujú aj u detí v začiatkoch osvojovania si čítania, ale prekonajú sa. Porucha čítania môže byť podmienená i nedostatočnou psychickou zrelosťou a jemnými percepčnými poruchami pri ľahkej mozgovej dysfunkcii. U niektorých dyslektických detí sa môžu vyskytnúť ťažkosti v názorovej orientácii, zhoršená  môže byť i zraková a sluchová analýza, prípadne neobratnosť mikromotoriky. 

Ďalšie dys-

Dyslexia sa môže niekedy kombinovať s poruchou písania (dysgrafiou), alebo s poruchou pravopisu (dysortografiou). Poruchu čítania môže spôsobovať aj zhoršená adaptácia  na školu, výchovná zanedbanosť i dvojjazyčná výchova (bilingvizmus), i nepriaznivá citová situácia v rodine a neurotické prejavy správania dieťaťa, alebo dyslália (chybná výslovnosť náročnejších hlások). 

Viac: Dysgrafia

Ak máme pochybnosti o tom, či je naše dieťa dyslektické, alebo ešte nezvládlo techniku čítania, čo je časovo veľmi individuálne, je potrebné navštíviť detského psychológa, v prípade potreby špeciálneho pedagóga, pediatra, či neurológa a pod. Ide o to, aby sme vedeli, o čo vlastne ide. Môže ísť aj o mentálne zaostalé dieťa. 

Ako pomôcť dieťaťu, ak má problémy s čítaním?

Čítanie sa dá výrazne zlepšiť americkou slovnou hrou SCRABBLE v slovenskej verzii, ktorá rozvíja logické uvažovanie dieťaťa i dospelých analýzou a syntézou slov. Hra učí dieťa správne používať dĺžne, bodky, čiarky, mäkčene. Hru treba realizovať denne, systematicky, 5 – 10 minút. 

Ďalej odporúčam: tienené čítanie  (vy začnete čítať a vaše dieťa po vás začne opakovať, keď budete v polovičke vety); synchrónne čítanie (budete čítať spoločne, naraz); striedavé čítanie (jednu vetu prečítate vy a druhú vaše dieťa). Vhodné je i čítanie časopisov, televíznych programov (5 až 10 minút, ale každý deň). 

Vhodné je aj písanie textu na písacom stroji, alebo počítači, najlepšie i dieťaťu, spolu s ním ukazovať prácu na internete, v oblasti, o ktorú javí záujem. Pomáha i modelovanie písmen z plastelíny, alebo cesta, a následné tvorenie z nich najprv jednoslabičných slov, atď.

Ťažkosti so zvládaním čítania a následným uvedomovaním si chýb, resp. upozorňovanie na ne zo strany učiteľov a rodičov, zvyšuje tenziu a vyvoláva strach, čo zasa napomáha fixovaniu a pretrvávaniu porúch čítania (ich frekvencia sa zvyšuje v 3. a 5. ročníku).

Porucha čítania si vyžaduje psychoterapeutickú intervenciu a treba ju konzultovať so psychológom.

Zvládnutie techniky čítania trvá každému odlišný čas, ale netreba sa vzdávať A nezabudnite, či už ide o dyslektické dieťa, alebo o dieťa, ktoré ešte nezvládlo techniku čítania, potrebujú výchovno – vzdelávacie pôsobenie v škole, či doma, formou pozitívnej motivácie a pochvalou v spojení s trpezlivosťou, dôslednosťou a vierou vo vlastné dieťa, že sa to určite zlepší. Nikdy nestanovujte časový limit. Ten stresuje. Vždy si spomeňte na životné krédo M. Montessoriovej: „Pomôž mi, aby som to dokázal robiť sám".

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: