OTEC vplýva na rozvoj dieťaťa v troch základných oblastiach

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 27. január 2023
Otec vplýva na rozvoj dieťaťa

Rola otca a matky sa líši vo vývine aj v rozvíjaní schopností a zručností dieťaťa. Najčastejšie sa benefity zapojenia otca objavujú v 3 základných oblastiach.

Nie je ešte isté, či je to dané biologickou odlišnosťou. Neurobiológia rodičovstva sa zaoberá práve zisťovaním vzájomného pôsobenia a odlišností v prepojení hormonálnych a nervových spojení u mužov a žien a akým spôsobom sa tieto prepojenia prejavujú v správaní rodičov. 

Najčastejšie sa benefity zapojenia otca objavujú v 3 základných oblastiach:

1. Jazykový vývin

Pre rozvoj dieťaťa a jeho slovnú zásobu je dôležité, aby bolo vystavené rôznym jazykovým podnetom. Výskumy v oblasti jazyka a vzťahovej väzby ukázali, že otcovia a mamy používajú rôzne slová a ich slovná zásoba je diametrálne odlišná, rovnako ako spôsob reči s dieťaťom. Tým pádom je pre dieťa veľkým prínosom, keď trávi čas spoločne s oboma rodičmi, ale aj oddelene, pretože sa viac stimulujú jeho centrá reči a dieťa si osvojuje do slovnej zásoby viac slov.

2. Fyzický vývin

Hry s otcom sú iné ako hry s mamou. Otcovia dávajú zväčša prednosť fyzicky náročnejším, „drsnejším“ a akčnejším hrám, na rozdiel od hier, ktoré preferujú matky. Hry s otcami sú väčšinou fyzické a často otcovia menia pravidlá počas hry, čím nútia dieťa rýchlo sa prispôsobovať zmenám. Tým sa povzbudzuje odolnosť dieťaťa voči stresu, rovnako, ako sa stimuluje schopnosť riešiť problémy „za pochodu“ a byť sústredené a očakávať zmeny. 

3. Modelovanie správania

Otec ako model správania je veľmi dôležitý pre dieťa v období adolescencie, a to aj pre dcéry aj pre synov. Otec je modelovým vzorom toho, ako byť s niekým vo vzťahu, ako robiť dôležité rozhodnutia a tiež ako byť „v pohode“. Ďalšie výskumy poukázali na súvislosť medzi zapojením otca do výchovy a zníženými problémami v správaní u dospievajúcich chlapcov a zníženými psychickými problémami u dospievajúcich dievčat. Rovnako to malo súvislosť aj s neskorším nástupom sexuálneho správania u dievčat, lepším sexuálnym zdravím u chlapcov. 

Zainteresovaní oteckovia majú sebavedomejšie deti

Z toho vyplýva, že deti, ktorých otcov môžeme nazvať ako zainteresovaných, budú pravdepodobne sebavedomejšie, emocionálne vyspelejšie a budú schopné si vytvárať sociálne stabilnejšie väzby. Často bývajú tieto deti tiež úspešnejšie v škole a majú lepšie výsledky ako deti s menej zainteresovanými otcami. Rovnako sú tieto deti komunikatívnejšie a majú lepšiu schopnosť regulovať svoje správanie. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: