Nultý ročník - ako prebieha vyučovanie

Redakcia | 19. Oct 2016
Nultý ročník - ako prebieha vyučovanie

Ako prebieha vyučovanie v triede nultého ročníka

Pri vstupe do triedy nultého ročníka vás prekvapí príjemná pracovná atmosféra. Vyučovanie neprebieha klasickým spôsobom. Deti síce majú v triede aj klasické školské lavice, aj v nich pracujú, ale zároveň väčšina miestnosti je vyčlenená na tvorivú prácu v priestore.

Na dlážke je položený veľký teplý koberec a krásny detský nábytok, plný tvorivých pomôcok, ale aj stavebníc, detských knižiek a hier na rozvíjanie tvorivosti. Deti si na začiatku školského roka prinesú aj svoj obľúbený vankúšik, na ktorom si môžu oddýchnuť, keď sú unavené. V tomto priestore prebiehajú aj rôzne rozcvičky, komunikačné a rolové hry, relaxačné cvičenia, ale aj riadený rozhovor v komunite.

Prečítajte si: Nultý ročník

Na začiatku školského roka deti s pani učiteľkou trávia dosť času vonku kde sa oboznamujú s okolím školy a zároveň sa takouto praktickou a nenásilnou formou učia základom dopravnej výchovy a sociálneho správania.

Čo potrebuje dieťa do nultého ročníka

Deti potrebujú školskú tašku, peračník , farbičky , vodové farby, prezuvky. Niektoré učebnice a pracovné zošity dostanú v škole, iné si rodičia zakúpia. Na telocvik potrebujú športový úbor. Ostané konkrétne veci pani učiteľka povie rodičom na rodičovskom  združení.

Práca školského psychológa a špeciálneho pedagóga s deťmi nultého ročníka

Po nástupe detí do nultého ročníka sa takmer všetky deti dostávajú do odbornej starostlivosti školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga, ktorí s nimi individuálne pracujú. Intervenčná činnosť obidvoch odborníkoch vychádza z testov školskej zrelosti, ktoré dieťa absolvovalo v poradenskom zariadení, resp. aj z iných odborných vyšetrení.
Prečítajte si: Školská zrelosť a pripravenosť

Pre individuálnu činnosť obidvoch odborníkov je nevyhnutný písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa nultého ročníka.  Práca školského psychológa a špeciálneho pedagóga sa navzájom prelína, úzko spolupracujú nielen navzájom, ale aj s pani učiteľkou a rodičmi detí.

Školský psychológ vypracuje pre každé dieťa individuálny stimulačný program a to na základe výsledkov testov školskej zrelosti, pohovoru s dieťaťom aj  s jeho rodičmi. 
Školský špeciálny pedagóg doplní vyšetrenia detí testom vývinu reči za účelom cielenej intervencie a prevencie porúch učenia a určí frekvenciu individuálnej intervenčnej starostlivosti o každé dieťa, obsah, ciele a metódy intervenčnej starostlivosti. Školský špeciálny pedagóg, ktorý je zároveň aj školský logopéd, sa venuje aj náprave chybnej výslovnosti detí.
Ako už je vyššie spomenuté, obsah intervenčnej starostlivosti a stimulačný program zo strany školského psychológa a špeciálneho pedagóga vychádza z konkrétnych potrieb každého dieťaťa a je zameraný najmä na tieto oblasti:
  • Rozvíjanie jemnej motoriky a hrubej motoriky
  • Rozvíjanie grafomotorických zručností
  • Rozvíjanie schopnosti  koncentrácie
  • Rozvíjanie komunikačných zručností
  • Rozvíjanie matematických schopností
  • Cvičenia na priestorovú orientáciu a pravo-ľavú orientáciu
  • Cvičenia na rozvoj logického myslenia
  • Cvičenia na rozvoj pamäti

Pár slov na záver

Ak psychológ a špeciálny pedagóg usúdia, že dieťa pravdepodobne bude potrebovať individuálnu integráciu v rámci bežnej triedy ZŠ už od prvého ročníka, prediskutujú tento fakt s triednou učiteľkou a s vedením školy, oboznámia  s týmto rodičov dieťaťa, vysvetlia  im, čo individuálna integrácia znamená a odporučia rodičom dieťaťa ďalšie konkrétne vyšetrenia na konkrétnych odborných pracoviskách. 
Ak  usúdia, že pre dieťa by pravdepodobne bolo vhodnejšie pokračovať v prvej triede v niektorom type špeciálnej školy, postup je obdobný.
Deti, ktoré budú od prvého ročníka evidované ako individuálne integrované, automaticky zostávajú v starostlivosti psychológa a špeciálneho pedagóga aj v ďalších ročníkoch. Deti, ktoré nie sú vedené ako integrované, ale ešte potrebujú preventívnu starostlivosť špeciálneho pedagóga alebo psychológa,  zostávajú v nej podľa potreby.

V ďalšej časti si prečítate viac o výhodách nultého ročníka

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: