Nultý ročník

Redakcia | 18. Oct 2016
Nultý ročník

Hlavnou úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.

Do nultého ročníka je možné zaradiť len tie deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov. Podmienkou zaradenia dieťaťa do nultého ročníka základnej školy je odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie v Centre špeciálnopedagogického poradenstva, alebo v Centre pedagogickopsychologického poradenstva alebo v Detskom integračnom  centre.  

Požiadať v škole o zaradenie do nultého ročníka však musí však v každom prípade zákonný zástupca dieťaťa. Zákonný zástupca musí doložiť aj odporúčanie praktického lekára pre deti a dorast a už spomínaného poradenského zariadenia.

Trieda sa  môže zriadiť pri minimálnom počte 8  žiakov  a maximálnom počte 15

Vyučovanie v nultom ročníku základnej školy môže mať poldenné alebo celodenné výchovné pôsobenie. Pod celodenným výchovným pôsobením sa rozumie zaradenie do školskej družine v popoludňajších hodinách. 
Prečítajte si: Aby učenie nebolo mučenie

Učebné plány a osnovy

Učebné plány a osnovy sú vypracované Ministerstvom školstva SR. Učebné plány pre nultý ročník sú postavené tak, aby rozvíjali komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarnú výchovu, základy matematiky a zmyslovú výchovu, samozrejmosťou je telesná výchova, hudobno-pohybová a pracovná výchova. Výučba je rozčlenená do  22 hodín týždenne. Deti v našom nultom ročníku majú v rozvrhu aj jednu hodinu anglického jazyka týždenne.
Nultý ročník dieťa môže navštevovať iba jeden školský rok.
Prečítajte si: Rozcvičte mozog

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: