Hyperaktivita a porucha pozornosti u detí

Mgr. Magdaléna Švarcová | 27. apríl 2017
Hyperaktivita a porucha pozornosti u detí

Zvláštne správanie dieťaťa nemusí vždy signalizovať iba neprimeranú a nezvládnutú výchovu. Ak vás učiteľka upozorní na nezvyčajné prejavy dieťaťa, ktoré nedokáže udržať pozornosť, môže ísť aj o tzv. syndróm poruchy pozornosti - ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder)

Zvláštne správanie dieťaťa riešia v prvom rade rodičia, následne ho hodnotí rodina a okolie ako chyby vo výchove. Tento odmietavý postoj, poznámky okolia, negatívny prístup k dieťaťu, vedie často k stresu a nepohode u všetkých dotknutých strán.

Ak je dieťa trochu iné

V mnohých prípadoch sa dieťa snaží a vydáva zo seba maximum svojich síl pri sústredení sa, či písaní diktátu, alebo počítaní príkladov na matematike. No napriek jeho snahe je očakávaný výsledok priemerný či až podpriemerný.

Potom už nie je chyba len vo vlastnostiach dieťaťa, ale niekde inde a je len na nás dospelých nájsť tú správnu cestu ako im pomôcť.

Dôvodov detského neprospievania môže byť viacero. Patrí medzi ne aj slabá motivácia, či prichádzajúca puberta. Jedným zo závažnejších dôvodov je porucha koncentrácie pozornosti (ADHD/ADD syndróm) alebo špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia...).

Prejavy dieťaťa s ADHD

 • nedokáže dlhodobo udržať pozornosť
 • nekontroluje svoje správanie
 • má problémy s adaptáciou, nevie sa socializovať
 • neustále sa niečím zamestnáva, rozptyluje, chytá všetko, čo mu príde pod ruku
 • často strieda aktivity, pri žiadnej činnosti nevydrží dlho
 • má problémy so spánkom
 • často sa aj vo vyššom veku pocikáva
 • prejavuje navonok svoju zlosť a podráždenosť
 • je neposedné, neobsedí ani v škole
 • často má tiky
 • je nepozorné a roztržité, čoho následkom je strácanie vecí a častejšie úrazy

Vo vyššom veku sa môžu prejaviť emočné poruchy - depresie, nízke sebavedomie, agresivita, vzdor.

Prečítajte si: ADHD: Keď dieťa ničí rodinu i učiteľov

Príčiny ADHD

Príznaky ochorenia ADHD sú podmienené viacerými faktormi:

 • genetickými -  čiže má poruchu ADHD niekto z najbližších príbuzných,
 • vývojovými - počas prenatálneho vývinu v maternici napr. pri nedostatočnom okysličovaní mozgu, infekciou, fajčením matky
 • sociálnymi - traumy, agresivita v rodine, strata rodiča, negatívny zážitok, zanedbanie výchovy, časté stresové sitácie

Ako pomôcť neprospievajúcim deťom?

Vždy je potrebné vychádzať z konkrétnej príčiny. Túto príčinu zistíme komplexnou diagnostikou. Ak sa potvrdí diagnóza poruchy koncentrácie pozornosti a hyperaktivity, alebo špecifických porúch učenia, je potrebné začať konať.

Aké sú možnosti liečby ochorenia ADHD?

Farmakoterapia

Ako prvá je rodičovi zvyčajne ponúknutá farmakoterapia. Pri ADHD sa používa niekoľko druhov liekov. Ide však o liečivá, ktoré zasahujú nielen fyzický, ale aj psychický stav dieťaťa.

V 70-80 % zaberú, rodičia hlásia zlepšenie vzťahov v rodine či medzi rovesníkmi, nemusia dieťa tak dlho nútiť k domácim úlohám a pod. Ich vedľajšie účinky sú však veľmi silné a pretrvávajú aj dlho po ich vysadení.

Farmakoterapia lieči symptómy, nie však príčinu tohto syndrómu. Preto je potrebné užívať lieky častokrát aj celý život, po vysadení sa okamžite vrátia pôvodné problémové vzorce správania či reakcií.

Behaviorálna terapia

Ďalším možným riešením je kombinácia farmakoterapie a behaviorálnej terapie. Ak sú aplikované súbežne, môžu poskytnúť deťom krátkodobú príležitosť naučiť sa adaptívnemu správaniu (Barkley, 1990).

Ako však ukázala Arnettova štúdia, nie je tomu tak práve preto, že účinok methylphenidátu ešte sťažuje normálne adaptívne a primerané správanie (Barabasz, Barabasz, 1996).

EEG biofeedback terapia

Ako nie posledná, ale najúčinnejšia sa nám ponúka EEG biofeedback terapia. EEG Biofeedback terapia nelieči len symtómy syndrómu, ale predovšetkým ich príčinu –  oslabené funkcie centrálnej nervovej sústavy a nedokonalú prácu mozgu.

EEG Biofeedback terapia  prebieha prostredníctvom snímania EEG vĺn vyžarovaných z mozgu. Snímame ich prostredníctvom troch elektród umiestnených na hlave - ako keď lekár počúva srdce pomocou stetoskopu.

Mozgové vlny sú prenášané klientovi do hry, ktorú vidí pred sebou na monitore. Klient ju hrá bez akýchkoľvek nástrojov len svojou mysľou - mozgom. Ak jeho mozog pracuje správne, dostane odmenu v podobe zvukového signálu a počtu bodov

Presnejšie je to možné vidieť na tomto obrázku:

Prečítajte si: 14 spôsobov, ako pomôcť dieťaťu s ADHD

V priebehu terapie nervová sústava postupne vyzrieva. V súvislosti s tým ustupuje impulzívnosť a roztržitosť, nepokoj či agresivita.

Deti sa upokoja, zlepší sa ich sebaovládanie, posilní sa vôľa. Pozitívnou zmenou je obvykle aj zlepšenie kvality spánku, schopnosti učiť sa a pamätať si rôzne informácie.

Zlepšenie schopnosti a výkonnosti následne zvýšia dieťaťu jeho sebadôveru a sebaúctu, ktoré bývajú pri rôznych dysfunkciách pochopiteľne znížené.

U detí sa zvýši aj odolnosť proti stresu, zlepšia sa medziľudské vzťahy. Dokonca sa preukázalo, že u detí, ktoré trpeli poruchou pozornosti, sa po neurofeedback terapii významne zvýšilo IQ (o 5 - 20 bodov).

Zo začiatku sú tieto zmeny krátkodobé. Po poctivom absolvovaní všetkých tréningov sa stávajú trvalými.

EEG biofeedback je oprávnený vykonávať len certifikovaný odborník - psychológ, lekár, špeciálny pedagóg, ktorý absolvoval špeciálnu prípravu vrátane školenia v neurofyziológii a praktický výcvik.

Základným predpokladom úspešnosti tejto terapie je aktívna účasť dieťaťa, podpora zo strany rodičov a neprerušované absolvovanie potrebného počtu sedení.

Príbehy detí s poruchou ADHD

Andrea (8rokov) ADHD syndróm

Andrea k nám prišla so silnými symptómami hyperaktivity a poruchy pozornosti. Mala problémy s rešpektovaním autorít v škole. Narušené boli aj vzťahy so spolužiakmi a ostatnými kamarátmi.

Rodičia o tejto terapii už vedeli, nevedeli však, kde presne sa v Bratislave vykonáva, dozvedeli sa to zo školy, do ktorej Andrea chodí. Po siedmej aplikácii EEG Biofeedback terapie si u nej mama všíma väčšiu trpezlivosť pri hrách, schopnosť sa hrať dlhšiu dobu potichu, menej trestov zo školy.

Počas ďaľších absolvovaní EEG Biofeedback terapie sa zlepšili jej výsledky v škole – lepšia koncentrácia pozornosti, rovnako ako aj jej vzťahy so spolužiakmi či kamarátmi sa výrazne zlepšili, symptómy hyperaktivity ako napríklad agresivita pri hrách ustupovali.

Michael (9rokov) dyslexia

Miško mal problémy v škole z dôvodu poruchy konentrácie pozornosti a k nej pridruženej začínajúcej dyslexii. K čítaniu mal záporný vzťah. Počas terapie sa zlepšoval jeho školský prospech  - naučil sa lepšie koncentrovať svoju pozornosť.

Rodičom sa okrem dobrých výsledkov ich syna na tejto terapii páčilo tiež to, že už nepatrili na rodičovskom združení medzi rodičov detí, ktoré „majú problém“. Veľmi pekný moment bol, keď mi Miško oznámil, že začal čítať knihu.

Riško (6 rokov) porucha  koncentrácie pozornosti

Riškovi bolo diagnostikované vysoké nadanie. V septembri by mal nastúpiť do školy, avšak jeho koncentrácia pozornosti bola na nižšej úrovni. S EEG Biofeedback terapiou sme začali počas letných prázdnin.

Riško sa na každú terapiu tešil, bol zvedavý ako jeho neuróniky budú pracovať. Počas terapií sa snažil hrať s čo najväčším nasadením – aby formula vyhrala, delfíni skákali čo najviac, robot prešiel čo najdlšiu cestu, kocka sa otáčala, raketa aby vyslala čo najviac signálov do vesmíru.

Teraz Riško chodí do prvého ročníka základnej školy a nemá žiadne problémy, je z neho vynikajúci prváčik.

Prečítajte si: 4 tipy pre (zúfalých) rodičov roztržitých detí

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: