Nerobte z ľaváka praváka

Mgr. Alžbeta Pečimúthová | 14. júl 2017
Nerobte z ľaváka praváka

Ľavák by sa nemal "prerábať" na praváka. Každý nešetrný zásah do prirodzeného vývoja ľaváctva môže viesť k vývojovým poruchám mozgových mechanizmov dieťaťa.

Od útleho veku rodičia dieťaťa podnecujú činnosť jeho pravej ruky. Vkladajú mu do nej hračky, lyžičku, učia ho podávať a preferovať pravú ruku.

Čítajte tiež: Ako motivovať dieťa k učeniu

Pritom si mnohokrát neuvedomia, že ich dieťa môže byť rodeným ľavákom a nemali by ho násilne prevychovávať. Veľakrát nevedia, alebo neveria, že by „precvičovanie“ z ľaváka na praváka mohlo mať na zdraví a psychike dieťaťa nejaké následky.

Lateralita - ľaváctvo

Lateralita – ľaváctvo a praváctvo – je dôležitým činiteľom vo vývoji dieťaťa. Výskumy mozgu dokazujú, že najcharakteristickejšou vlastnosťou, ktorá odlišuje ľudský mozog od ostatných živočíchov je, že majú nesúmernú činnosť oboch jeho pologúľ.

U väčšiny ľudí (cca 64 %) je ľavá polovica mozgu špecializovaná pre abstraktné logické myslenie, reč a písmo. Je z nej riadená aj „šikovnejšia“ pravá horná končatina.

Pravá polovica mozgu u tejto časti populácie má významnú úlohu v konkrétnom vnímaní a myslení, pri vnímaní hudby, času, priestoru, v číselných vzťahoch a v konštruktívnych úlohách. Ani pri tvorbe reči nie je pasívna. Rozlišuje sa tu napr. mužský hlas od ženského a riadi sa citové zafarbenie reči.

Zvláštnosťou je, že u ľavákov bola rečová oblasť vo viac než polovici prípadov zistená v ľavej mozgovej pologuli, teda v tej istej ako u pravákov.

Ľaváctvo nie je prevráteným praváctvom, ale vyznačuje sa úplne odlišným charakterom mozgovej nesúmernosti a pravdepodobne zložitejším usporiadaním riadiacich mozgových mechanizmov.

Každý nešetrný zásah do prirodzeného vývoja ľaváctva môže viesť k vývojovým poruchám jeho mozgových mechanizmov.

Prerábanie ľaváka na praváka: dôsledky

Niektorý detský mozog znesie precvičovanie bez väčšieho poškodenia, vždy však hrozia následky, ktoré sa prejavia u detí najčastejšie v oblasti motoriky, reči, vývoja intelektu a charakteru:

Psychomotorický nepokoj

Vystupuje dosť nápadne pri vynucovaných pravorukých činnostiach, dieťa hnevá, je neposedné, prechádza z jednej činnosti do druhej.

Zmeny v správaní

Niektoré deti sa stávajú bojazlivé až plačlivé, iné sú agresívne, neposlušné, útočné.

Ťažkosti pri písaní pravou rukou

Sú následkom toho, že precvičovaný ľavák nezvládne písanie „nešikovnou“ rukou, písmo je neurovnané, nekoordinované až nečitateľné.

Zajakavosť

Niekedy sa prejavuje ako jasná súvislosť s precvičovaním ľavorukosti.

Odpor ku škole 

Jje reakciou na potlačovanie ľavorukosti v škole. Typický býva náhly zlom v prospechu.

Nepozornosť

Odvtedy, keď dieťa začali precvičovať, nedokáže sa tak dobre sústrediť na svoju prácu, najmä pri písaní a čítaní.

Nešikovnosť

Je zvlášť výrazná pri manuálnych činnostiach, rodičia často uvádzajú, že dieťa „je na obe ruky ľavé“.

Neurotické príznaky

Obhrýzanie nechtov, tiky, denné alebo nočné pomočovanie. Keďže u väčšiny rodených ľavákov precvičovanie rovná sa poškodzovanie dieťaťa, zásadne sa staviame proti nemu. Najdôležitejšie je, aby rodičia, starí rodičia a vychovávatelia nezasahovali do prirodzeného vývoja ľavorukosti dieťaťa.

Dieťa má mať od útleho veku možnosť používať prednostne svoju „šikovnejšiu“ ruku, či už pravú, alebo ľavú.

V prvých mesiacoch a rokoch života striedavo používa horné končatiny. Stáva sa, že raz uchopí hračku alebo lyžičku pravou, inokedy zase ľavou rukou. Táto nevyhranenosť sa končí okolo štvrtého roku. Ľavorukosť sa zreteľne prejavuje v 5 - 7 rokoch a definitívne ustaľuje v 10 - 11 rokoch.

Písanie ľavou rukou

Za najväčší problém ľavorukých detí sa považuje zvládnutie písania. Učitelia aj vychovávatelia musia venovať osobitnú pozornosť ľavorukosti a uplatňovať správnu metodiku výchovy ľavákov. Postup nácviku písania je podobný ako pri písaní pravou rukou.

Prečítajte si aj: Comenia Script – nahradí klasické písané písmo?

Ľavoruké deti majú problém so sklonom písma. Píšu stojato, alebo majú opačný sklon písma. Netreba trvať na ležatom písme, ak im to robí problémy. Postoje a názory rodičov či spolužiakov majú učitelia smerovať tak, aby sa na ľaváctvo nepozerali ako na osobitosť.

Všimnime si naše deti a nenúťme ich písať pravou len preto, že „tak sa to má“. Správny postoj a pomoc okolia im pomôže stať sa sebavedomými a šikovnými, musíme však zabudnúť na staré, zaužívané a často „dobre mienené“ rady „skúsenejších“, aby sme deti odmalička učili, ktorou rukou sa najedia. 

Zaujme vás: Krajšie písať: dá sa to?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: