Poradenstvo pre rodičov a deti so špeciálnymi potrebami na Slovensku

Mgr. Janka Farkašová, Katedra liečebnej pedagogiky, PedF UK Bratislava | 17. Dec 2008

Adekvátna úroveň podporných poradenských služieb pre rodičov (zákonných zástupcov) detí so špeciálnymi potrebami je ukazovateľom vyspelosti jednotlivých štátov.

Adekvátna úroveň podporných poradenských služieb pre rodičov (zákonných zástupcov) detí so špeciálnymi potrebami je ukazovateľom vyspelosti jednotlivých štátov. Prepracovanie tejto oblasti bolo aj jedným z kritérií, ktoré museli splniť kandidátske krajiny pred vstupom do Európskej únie [tieto kritériá stanovili hlavy štátov a vlád členských krajín Európskej únie na schôdzke v Kodani v júni 1993 (In. Program raného poradenstva, str. 8)]. Na tomto základe bol roku 2001 na Slovensku rozpracovaný koncept raného poradenstva (v časovom horizonte do roku 2015).

Napriek tomu, že Program raného poradenstva vyzerá veľmi prepracovane [Program na zdokonalenie systému raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím, detí s viacnásobnými postihnutiami (hluchoslepé, kombinované postihnutia s mentálnym, telesným a iným postihnutím) a pervazívnymi vývinovými poruchami, vrátane súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast so zariadeniami špeciálnopedagogického poradenstva a postupne rozširovať sieť zariadení špeciálnopedagogického poradenstva pre rodičov týchto detí] je to relatívne nová úloha, ktorá vyplynula z opatrenia č. 6. 3. 10. uznesenia vlády č. 590/2001 z 27. júna 2001 Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života.  Niektoré z bodov v navrhnutej koncepcii už boli v rokoch 2001 – 2005 zahájené a realizované. V praxi sú však v jeho realizácii ešte obrovské rezervy.

Nepodarilo sa nám zistiť momentálny stav riešenia tejto koncepcie (oficiálne stanovisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky). Myslíme si však, že podporou raného poradenstva, rozširovaním poradenských služieb existujúcich poradenských zariadení a vznik nových poradenských zariadení venujúcim sa rodičom a deťom so špeciálnymi potrebami podporuje aj staršie deti a ich rodičov. Preto by sme vás, rodičov detí so špeciálnymi potrebami, chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka o poradenstve pre rodičov a deti so ŠVVP, ktorý nájdete na http://cross.bananatel.sk/sds/index.php?site=dotaznik . Výsledky budú slúžiť pre doplnenie praktických potrieb poradenstva pre rodičov a ich detí so špeciálnymi potrebami a zverejnené. Vzhľadom na to, že v niektorých už došlých dotazníkoch sa objavili aj vaše otázky,  doplnili sme aj diskusiu, kde sa na ne nájdete odpoveď (http://cross.bananatel.sk/sds/index.php?site=diskus&clanok=clanok10022 ).

Vopred vám ďakujeme za jeho vyplnenie.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: