Hra v živote najmenších

Hra v živote najmenších
21.10.2016 v kategórii Bábätko, autor Zuzana Balogová, foto: istockphoto.com

Hra predstavuje najvýraznejšiu formu aktivity každého dieťaťa. Premieta sa do nej jeho aktuálny pohybový a psychosociálny rozvoj. To vedie k rozdielnosti hry v každom vekovom období.

Hra v dojčenskom veku (do 1. roku života)

V období dojčaťa sa v závislosti od veku stretávame so 4 typmi hier:

  1. funkčné hry,
  2. manipulačné hry,
  3. napodobňovacie hry,
  4. sociálne hry.

Funkčné hry

  • sú dominantné v dojčenskom veku. Ide v nich o vykonávanie činnosti ako takej, nesleduje nejaký osobitný cieľ. Patrí sem napr. hra s rukami, nožičkami, prvé prejavy hrkútania a džavotania.

Manipulačné hry

  • vyvíjajú sa v čase, keď je už dieťa schopné vnímať predmety, naťahovať sa za nimi, uchopovať ich. Zo začiatku (6.mesiac života) je manipulácia s rôznymi predmetmi viac-menej rovnaká (obzeranie predmetu, cmúľanie, strkanie do úst, búchanie po podložke, prekladanie z ruky do ruky a i.), neskôr (okolo 10.mesiaca) dieťa narába z rôznymi predmetmi rozličným spôsobom. Manipulácia sa stáva primeranejšou vlastnostiam predmetov a hračiek, napr.dieťa stavia kocky, hrká s hrkálkou, autíčko posúva a tlačí atď.

Napodobňovacie hry

  • s prvými prejavmi týchto hier sa stretávame už v druhom polroku života dieťaťa. Ide o napodobňovanie pohybov, zvukov, ktoré mu predvádza dospelý.

Sociálne hry

  • hry, v ktorých nejde už len o napodobňovanie, ale v ktorých je dospelý človek nevyhnutným partnerom pre hru s dieťaťom, sa nazývajú sociálne hry. Patrí sem napr. hra s plienkou (dospelý sa schová za plienku, dieťa strháva plienku z tváre dospelého alebo sa samo pokúša schovať si tvár, hlavu plienkou), rado sa nechá „naháňať“ dospelými, keď sa naučí chodiť, „schováva“ sa pred dospelými a i.

Hry v batolivom období (1-3 roky)

V období batoľaťa sa stretávame s pohybovými, manipulačnými a napodobňovacími hrami. Medzi najfrekventovanejšie hry tohto obdobia patria pohybové hry. Na začiatku tohto obdobia si v nich deti overujú, precvičujú a ďalej zdokonaľujú novonadobudnuté pohybové zručnosti a schopnosti (behanie, skákanie, preliezanie) za pomoci rečňovačiek alebo spevu. Obľúbené sú aj organizované hry so spevom s určitými pravidlami (napr.Kolo, kolo mlynské). Vhodné pre toto obdobie sú pohybové hračky, ktoré dieťa môže tlačiť, ťahať, voziť (fúriky, autíčka, zvieratká na kolieskach) alebo hračky na naťahovanie. Na konci batolivého obdobia  sa už dobre uplatní aj kolobežka, trojkolka či šľapacie auto.

manipulačných hrách nachádza uplatnenie narastajúca aktivita a samostatnosť dieťaťa. S vecami, s ktorými dieťa prichádza do styku, rado narába, experimentuje, spoznáva ich vlastnosti, spôsob použitia a úkony, ktoré možno s nimi robiť (zatvárať, otvárať, vyťahovať, zasúvať, prevracať, stláčať, zapínať atď). Obľúbenou a typickou hrou v druhom roku života dieťaťa je napr.vyťahovanie zásuviek a vyhadzovanie vecí z nich. Dieťa tiež rado ukladá a skladá vrchnáky, pokrývky, otvára a zatvára dvere, škatuľky a pod.

napodobňovacích (imitačných) hrách dochádza k uplatneniu manipulačnej činnosti na vyššej úrovni. Dieťa už len nenarába s vecami, ale do hry zapája rôzne psychické funkcie, hlavne poznávacie procesy. Predmety používa účelne a zmysluplne podľa odpozorovania v svojom okolí (varí kašičku, ukladá spať bábiku, vozí bábiku v kočíku, kŕmi ju, češe atď). Odlišnosť napodobňovacej od námetovej hry (je typická pre neskoršie obdobia) je v tom, že batoľa sa hrá prevažne samo, nejde mu o vzťahy, ktoré z hry vyplývajú, svoju činnosť ešte nespája so vžívaním sa do určitej úlohy.

Hry v tomto období sú charakteristické pohyblivosťou a rušnosťou. Deti v nich uplatňujú svoju aktivitu, nevedia byť pasívne.

Dôležitým a zároveň nevyhnutným doplnkom hier sú vhodné hračky a predmety, ktorých chýbanie obmedzuje podmienky na celkový rozvoj aktivity dieťaťa.

Hra sa stáva sociálnou činnosťou, čoraz viac začína nadobúdať spoločenský charakter. Na začiatku batolivého obdobia sa deti hrajú vedľa seba, nie spolu. Nevedia medzi sebou spolupracovať, vzájomné kontakty sú obmedzené na podávanie, branie si hračiek, vzájomné povšimnutie. S vývinom dieťaťa narastá aj jeho potreba kontaktu so seberovnými. Na konci obdobia batoľaťa (3. rok života) je komunikácia medzi deťmi častejšia, krátkodobá a môže byť sprevádzaná konfliktmi. Netreba však zabúdať, že dieťa aj naďalej potrebuje pri hre pomoc dospelého. Dospelý poskytuje podnety pre rozvoj hry a učí dieťa riešiť konfliktné situácie.

Hra v predškolskom veku (3 – 6 rokov)

Hra je pre dieťa činnosť na uspokojenie poznávacích i spoločenských záujmov dieťaťa. Hoci je hra dominantnou činnosťou v aktivite predškoláka, nestačí pokryť celý rozsah jeho záujmov. Ide o dôsledok intenzívneho rozvoja aktivity v predškolskom veku, ktorý sa dostáva aj za hranice hry a k aktivitám predškoláka tak pribúdajú ďalšie činnosti, hlavne učenie a práca. Dieťa sa rado chváli výsledkami učebnej činnosti, zakladá si nielen na hre ale i na učení. S radosťou začína preberať povinnosti širšieho spoločenského (nielen osobného) významu, napr.polieva kvety, pomáha pri stolovaní, ukladá hračky.  Učenie a práca nadobúdajú svoj význam na konci predškolského obdobia, keď začínajú pôsobiť ako dôležité prostriedky na uspokojovanie sociálnej a poznávacej aktivity dieťaťa.