Zmeny v dobrovoľnom nemocenskom poistení od 1. 2. 2012

Michaela H. | 9. december 2011

Od 1. februára budúceho roka zanikne samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a samostatné nemocenské poistenie.

Od začiatku budúceho roka sa zvýši materská dávka zo súčasných 60 % na 65 % z vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 2.12.2011 schválil parlament. Poslanci však nezmenili súčasné obdobie poberania materskej dávky v dĺžke 34 týždňov tak, ako to bolo navrhované v pôvodnom návrhu novely. Predĺženie materskej tak zrejme bude vecou ďalšej vlády a mamičky sa jej dočkajú až v roku 2013.

Materské sa prvý raz zvýšilo od 1. januára 2011 z 55 % na 60 % vymeriavacieho základu a materská dovolenka sa predĺžila z 28 týždňov na 34 týždňov.

Súčasne so zvýšením materskej dávky nastanú aj zmeny v dobrovoľnom poistení. Od 1. februára budúceho roka zanikne samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a samostatné nemocenské poistenie. Novela zákona pritom neznamená, že od februára zanikne možnosť využiť dobrovoľné nemocenské poistenie. Túto možnosť budú mať ľudia aj naďalej, ale už nie ako samostatné nemocenské poistenie, ale ako celý balík - dobrovoľného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Samozrejme percento takýchto dobrovoľných odvodov sa zvýši - z dnešných 4,4% na 35,15%.

Ministerstvo práce tak nakoniec možnosť súbehu povinného a dobrovoľného nemocenského poistenia neruší, len sprísňuje.

Ženy, ktoré si dnes platia samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie, si ho budú môcť platiť aj v budúcom roku do získania 270 dní nemocenského poistenia a v prípade tehotenstva a materstva im bude z neho aj v budúcom roku vypočítané materské.

Keďže nás zaujíma najmä možnosť získania vyššej materskej vďaka plateniu DNP, poďme sa pozrieť na podmienky jej získania.

Nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom. Do obdobia 270 dní je možné započítať aj akékoľvek ukončené nemocenské poistenie, ak patrí do obdobia dvoch rokov pred pôrodom ( pri súbehu poistení – ak ste povinne nemocensky poistená a priplácate si aj dobrovoľné nemocenské -  je potrebné splniť túto podmienku pre každé poistenie zvlášť. Až vtedy si môžete uplatniť materské z oboch). Ďalšou podmienkou nároku na materské je existencia nemocenského poistenia v čase nástupu na materské alebo plynutie ochrannej lehoty k tomuto dňu. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

Poistenkyni vzniká nárok na materské spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným termínom pôrodu. Ak chcete poberať materské z vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili dobrovoľné nemocenské poistenie, je treba splniť aj podmienku platenia poistného nepretržite 26 týždňov. Ak nebudete spĺňať podmienku 26 týždňov nepretržitého platenia dobrovoľného nemocenského poistenia, materská bude vypočítaná z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, t.j. z minimálneho vymeriavacieho základu. Nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci deň.

V súčasnosti je v novele zákona obsiahnuté, že dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti od 1. februára 2012 toto dobrovoľné poistenie zanikne a táto fyzická osoba bude mať možnosť do 29. februára 2012 prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie spätne od 1. februára 2012. Poistencovi, ktorý sa rozhodne opätovne prihlásiť na dobrovoľné poistenie v novom balíčku poistení po 01.02.2012, s dátumom prihlásenia k 01.02.2012, sa bude toto poistenie posudzovať ako nepretržité.

Za predpokladu, že budete dobrovoľne nemocensky poistená do 31. januára 2012 a súčasne splníte podmienku 270 dní, odhlásiť sa nemusíte, poistenie Vám k tomuto dňu zanikne zo zákona. Ak by ste k tomuto dátumu bola tehotná, začne Vám plynúť ochranná lehota 8 mesiacov. Nárok na materské by Vám v takom prípade vznikol z ochrannej lehoty z dobrovoľného nemocenského poistenia, ktoré by Vám zaniklo v čase tehotenstva dňom 31.01.2012.

Čo v prípade že k 31.01.2012 nespĺňate podmienku 270 dní?

Novela stanovuje, že dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. februárom 2012, toto poistenie jej trvalo k 31. januáru 2012 a k tomuto dňu nezískala 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia, je dobrovoľne nemocensky poistená podľa zákona účinného do 31. januára 2012 aj po 31. januári 2012 do dňa podania odhlášky z dobrovoľného nemocenského poistenia, ale najdlhšie do dňa, v ktorom získa 270 dní nemocenského poistenia. Z uvedeného vyplýva, že dobrovoľné nemocenské poistenie si môžete platiť podľa aktuálne platnej legislatívy až do dňa splnenia podmienky 270 dní. Pokiaľ v tomto období otehotniete, budete poberať materskú z DNP.  Ak do konca obdobia dosiahnutia 270 dní z dobrovoľného nemocenského poistenia nebudete tehotná, alebo Vám nevznikne dočasná pracovná neschopnosť, nárok na nemocenské dávky Vám už potom z tohto poistenia nevzniknú. Poistné na nemocenské poistenie zaplatené z dobrovoľného nemocenského poistenia vrátené nebude.

Čo v prípade že nie ste tehotná, ale uvažujete o tom a chceli ste si priplácať?

Je tu možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie ešte teraz. Vtedy by sa Vás týkalo hore uvedené. V opačnom prípade si od 1.2.2012 si zaplatíte celý balík - dobrovoľného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Percento takýchto dobrovoľných odvodov sa zvýši - z dnešných 4,4% na 35,15%.

Čo v prípade že si platíte DNP a k 31.1.2012 budete mať už zaplatených 270 dní ale tehotná stále nebudete?

V tomto prípade si od 1.2.2012  budete môcť zaplatiť kompletný balík poistenia. Len tak si navýšite materskú.

Nezabudnite, že:

Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.
Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské. Toto však platí, len ak nemocenské poistenie trvalo celý predchádzajúci kalendárny rok alebo ak nemocenské poistenie vzniklo v kalendárnom roku, predchádzajúcemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské.

Pripomíname, že od januára sa mení aj minimálny vymeriavací základ. Ten bude po novom predstavovať 339,39 eura mesačne, pričom v tomto roku je nižší o viac ako 10 eur. Naopak, maximálny na platenie nemocenského a garančného bude 1 153,50 eura, kým počas tohto roka bol 1 116,75 eura.

Upozorňujeme, že novela zákona o sociálnom poistení ešte nie je podpísaná prezidentom Slovenskej republiky, preto odporúčame overiť si uvedené údaje až po uverejnení novely v Zbierke zákonov SR.

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: