Športy a športové krúžky - 14. časť

PaedDr. Dagmar Baluchová | 21. Oct 2010

Karate sa radí medzi bojové umenia a pokiaľ je tréning vedený dobre, tak naozaj umením je.

Ktorý malý chlapec nesníva o tom, že raz bude z neho super akčný hrdina, ktorý pár šikovnými hmatmi zdolá tlupu nepriateľov, ktorá naň číha kdesi za rohom... S takouto myšlienkou prichádzajú mnohí nádejní karatisti, ale i karatistky na prvé tréningy, aby po čase pochopili, že karate je (aj) o niečo inom...

„Karate sa radí medzi bojové umenia a pokiaľ je tréning vedený dobre, tak naozaj umením je. Myslím si, že nie je krajšie umenie ako formovanie ľudskej osobnosti prostredníctvom zdravého pohybu,“ hovorí Ing. Andrej Schronk, zakladateľ Školy Seishin Iga Ryu Karate – Do v Žiline (www.seishin.sk). S prácou s deťmi má bohaté skúsenosti, a práve preto sme sa rozhodli vyspovedať ho a zistiť, pre aké deti je karate vhodné, čo obnáša a čo naopak deťom do života prináša.
 
(Ne)bojujeme
Na začiatku, ešte skôr než rodičia prihlásia svoje deti na krúžok či kurz karate, by mali vedieť, že karate sa od toho, ako ho vnímajú z filmov, v skutočnosti poriadne odlišuje. Jeho podstata totiž nie je v predvádzaní sa, či v dokazovaní toho, kto je väčší bojovník. Ak dieťa nedokáže prijať tento fakt a na karate sa hlási práve z týchto dôvodov, rýchlo bude sklamané. A. Schronk pripomína: „Aj keď to znie paradoxne, nebojujeme. Naopak, cez bojové umenie učíme deti rešpektovať jeden druhého a pristupovať k sebe aj k iným ľuďom bez agresie a s úctou. Samozrejme, že sa deti naučia brániť. Taktiež sa naučia rôzne efektívne systémy boja, ktoré sa dajú v prípade konfliktov využiť. Zároveň sa ale naučia, ako sa konfliktom vyhnúť, prípadne ako sa z nich dostať bez použitia sily. Karate je totiž hlavne o vnútornom a osobnostnom rozvoji. Deti získavajú nový pohľad na svet, učia sa vzájomnej úcte, disciplíne, sebakontrole, vytrvalosti a získajú väčšie sebavedomie, čo im výrazne pomáha na ich ceste životom...“

Pre ktoré deti je vhodné?
Čím dlhšie spoznávame v našom seriáli rôzne športy, zisťujeme, že máloktorý má skutočné obmedzenie, čo sa týka požiadaviek na deti. Naozaj, ponuka je bohatá, ak deti chcú, možností na športovanie majú habadej... Ako je to v karate? „Každé dieťa je rôzne pohybovo nadané, má inak rozvinutú koordináciu pohybov a rôzne fyzické i psychické predpoklady pre šport. Tým, že v našej škole nepripravujeme deti na súťaže, je tento druh pohybu vhodný skoro pre každé dieťa. U nás nie je dôležité, aké ocenenia dieťa získa, ale ako sa dokáže zlepšiť na svojej úrovni. Podľa toho sú aj požiadavky na deti rôzne kladené. Pracujem s deťmi už desať rokov a ešte sa mi nestalo, aby prišlo dieťa, ktoré nemôže cvičiť a pracovať na sebe. Nie každé má pohybový talent, ale každé sa dokáže zlepšovať a učiť nové veci. Dokonca aj deti so zdravotnými obmedzeniami môžu za určitých podmienok cvičiť. Tým, že je na tréningoch prísna etika, je karate vhodné aj pre „hyperaktívne“ deti. Často ich k nám vodia rodičia alebo učitelia, aby si „vybili“ energiu a naučili sa disciplíne. Pokiaľ dieťa vydrží a karate ho zaujme, už po pár týždňoch prichádzajú výsledky (zlepšenie správania, lepšie výsledky v škole...),“ približuje A. Schronk.

Šesť rokov
V tomto veku je už dieťa schopné dostatočne koordinovať svoje pohyby a taktiež rešpektovať požiadavky trénera, preto aj tréning karate, so všetkým, čo k tomu patrí, začína od šiestich rokov. Avšak s cvičením môžu začať už aj mladšie deti. A. Schronk aj z vlastných skúseností hovorí: „Deti, ktoré sú samostatnejšie a dokážu sa aspoň trochu zaradiť do kolektívu, môžu začať už od troch rokov. Pre ne máme škôlku karate. Je to prípravka na skutočný tréning. Hravou formou cez tréning techník získavajú zručnosť a zlepšujú koordináciu pohybov. Učia sa pracovať so svojím telom a objavujú jeho možnosti a hranice.“ Deti od 6 rokov sa už začínajú učiť zložitejšie techniky, náročné formy a ich použitie v reálnom boji, samozrejme len pre potrebu sebaobrany.

Zápisy
Podmienky prijatia sa v jednotlivých krúžkoch, kurzoch, či kluboch karate líšia. No zväčša sa nábor nových žiakov koná na začiatku školského roku v septembri. Ale rovnako platí, že deti možno prihlásiť počas celého kalendárneho roka. „U nás deti nemusia robiť žiadne testy, ale je veľmi dôležité, aby nás rodičia informovali o zdravotných problémoch, prípadne obmedzeniach dieťaťa. V prípade vážnejších zdravotných problémov je nutná konzultácia s lekárom,“ upozorňuje A. Schronk.

U závažnejších diagnóz, ako je napr. epilepsia, astma, pri ťažkostiach s chrbticou ap. je dôležité, aby rodičia prekonzultovali svoje rozhodnutie prihlásiť dieťa na tento šport so špecialistom, napr. neurológom či ortopédom.

Členský poplatok sa v každom klube či kurze karate líši. Okrem iného závisí aj od úrovne vybavenia telocviční, prenájmov a nákladov potrebných na prevádzku. V priemere je to 15 až 20 €/mesiac. No podobne ako v škole Seishin, aj v iných zariadeniach zvyknú mať noví členovia prvé tréningy zdarma.
 
Je potrebné kimono?
Karate patrí medzi finančne nenáročné športy. Teda ak nehovoríme o vrcholnej úrovni, ktorá zahŕňa aj účasť na súťažiach. Na svojich prvých tréningoch deti okrem chuti cvičiť potrebujú iba jedno – bežné športové oblečenie. Až neskôr je potrebné kimono. Mimochodom, viete o tom, že kimono v preklade znamená „to, čo sa oblieka“? Asi v 13. storočí sa kimono dostalo z Číny do Japonska a spočiatku predstavovalo spoločenské oblečenie. Neskôr sa z kimona vytvoril nový druh oblečenia, špeciálne pre bojové umenia. A ujal sa aj vo svete. Dnes poznáme kimono na judo, na karate, na aikido alebo kung fu. Súčasťou kimona je opasok, tzv. obi, ktorým sa kimono preväzuje.
Čím je špecifické kimono pre karate? „Kimono v karate je špeciálny odev každého „malého bojovníka“, naň sa viaže pás, ktorý symbolizuje rôznymi farbami pokrok karatistu. Dieťa nemusí mať nové kimono (cena je cca 30 – 100 €), môže mať aj odkúpené, pre menej solventné rodiny sa niečo za symbolickú cenu nájde aj u nás. Kimono nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť.“

Tréningy
Ak ste zo Žiliny alebo jej blízkeho okolia a vážne uvažujete nad tým, že svoje dieťa prihlásite na karate, môžete využiť služby Školy Seishin.
Škôlka karate v nej je pre deti od 3 do 6 rokov. Tréning je dvakrát do týždňa po 45 minút. Detské karate je pre deti od 6 do 12  rokov. Tréning je dvakrát do týždňa po 1 hod. 15 minút. Škola karate pre deti a dospelých od 12 rokov. Tréning je  trikrát do týždňa po 2 hodiny.

„Tréningy sú zamerané na všestranný fyzický a psychický rozvoj dieťaťa. Sú prispôsobené fyzickým dispozíciám mladého organizmu vo vývine,“ upozorňuje A. Schronk rodičov, aby sa neobávali, že ich dieťa náročnú prípravu nezvládne. „Fyzická námaha je mierna a zameraná hlavne na spevnenie problémových partií, napr. svalstva chrbta.“  Tréningy nie sú jednotvárne, práve naopak. Záleží od veku, fyzickej a technickej vyspelosti detí. „V našej škole dávame veľký dôraz na bezpečnosť, preto každý tréning začína rozcvičkou, počas ktorej sa svaly, šľachy a kĺby rozohrejú a pripravia na tréning. Potom prichádza hlavná časť tréningu, ktorá je rôzna – kruhový tréning, tréning pádov, technický tréning, sebaobrana – práca vo dvojici a pod. Pri tréningu využívame náradie, ako napr. vrecia, tlapy, švihadlá, lopty, expandre, závažia atď. Každý tréning je zakončený strečingom.“

Aj doma
Hoci sa výpočet aktivít na tréningoch zdá náročný, pre deti je to skôr zábava ako „dril“. Ak im karate prirastie k srdcu, chcú ho spoznávať a učiť sa aj doma. Preto sa nečudujte, ak nájdete svoju ratolesť ako v detskej izbe usilovne precvičuje to, čo sa na tréningu naučila. Aj A. Schronk podčiarkuje význam individuálnej prípravy. „Deti sa na tréningoch učia množstvo techník, neskôr foriem – Kata, pozostávajúcich z pohybov, s ktorými sa predtým nestretli. Pre ich ďalší pokrok je dôležité, aby ich precvičovali aj doma, podobne ako keď sa v škole učia písať alebo čítať...“ Rovnako je vhodné, ak sa nádejní karatisti venujú aj iným športom, ktoré svojím účinkom prispievajú k úspechom v karate. Napr. atletika rozvíja rýchlosť a vytrvalosť, plávanie formuje svalstvo, loptové hry zlepšujú koordináciu pohybov – to všetko je v karate veľmi potrebné.

Súťaže
Ak chcete, aby sa vaše dieťa upísalo karate nielen vo svojom voľnom čase, ale aby sa mu venovalo aj súťažne, vyberte preň klub, ktorý deti pripravuje na túto úroveň. Viac informácií nájdete na stránkach www.karate.sk alebo www.karate-slovakia.sk.

No ani v „bežných“ kluboch sa nemusíte obávať, že si deti nebudú môcť zmerať svoje schopnosti s rovesníkmi. A. Schronk pripomína: „V našom klube sa stretnete so súťažami len na sústredeniach. Tie sa konajú štyrikrát do roka a deti sú rozdelené do skupín podľa telocviční, v ktorých cvičia. Pre deti sú nachystané stanovištia súvisiace s karate, na ktorých môžu získať body pre svoje družstvo. Víťazné družstvo si na záver preberie putovný pohár. Ďalej si ceny odnesú najlepší cvičenci z každého družstva a najlepší cvičenec celého sústredenia. A aby ani ostatné deti neboli smutné, každý dostane malý darček.“

Úspešní nielen v športe
Tak ako, rozhodli ste sa? Vyhoviete prosíkajúcim očkám svojho syna či dcéry a skúsite spolu s ním karate? Veď učiť sa môžete aj vy. Ak sa vaše dieťa pre karate nadchne, určite vás bude doma chcieť naučiť to, čo sa mu na karate najviac páči... A nečudujte sa, ak sa postupne možno aj trochu „zmení“. Čo máme na mysli? „Čím sú deti v bojových umeniach zručnejšie a silnejšie, tým majú vyššie sebahodnotenie a sebavedomie. Stávajú sa priebojnejšie a odvážnejšie pri riešení každodenných problémov v škole i v rodine,“ hovorí A. Schronk a zo svojej praxe už dokáže povedať aj to, že deti, ktoré sa dlhodobo venujú karate, ale aj iným športom, ktoré vyžadujú prácu na sebe a pravidelnosť, sú v živote úspešnejšie. „A v neposlednom rade, spoznajú množstvo skvelých ľudí a získajú nových kamarátov a zážitky...“

   
Ďalšie bojové umenia

Pokúste sa zorientovať aj medzi ďalšími bojovými umeniami, ktoré sú pod správnym vedením taktiež vhodné aj pre deti.

AIKIDO
Patrí medzi najmladšie japonské bojové umenia. Predstavuje ucelený systém sebaobrany. Jeho technika je založená na využití energie a reakcii útočníka, dôležitá je myšlienka neagresivity. Jeho tvorcom a zakladateľom je Morihei Uešiba, ktorý si v záujme zachovania tradície neprial, aby sa v tomto športe súťažilo. Jediný štýl, v ktorom sa súťaží, je Tomiki Aikido. V aikido sa cvičia techniky bez zbraní (hody, znehybnenia, údery, seky) a so zbraňami (boken-drevený meč, jo-palica, tanto-nôž).
Viac informácií na www.aikidosaa.sk.

JUDO
Vzniklo v Japonsku vybratím prvkov a techník z viacerých bojových umení. Osobnosťou, ktorá zohrala pri vzniku juda najväčšiu úlohu, bol prof. Jigoro Kano. Cieľom zápasu v jude je previesť na zápasovej ploche na súperovi niektorú z techník boja v postoji (hod súpera na chrbát) alebo na zemi (držanie, škrtenie, páčenie) a dosiahnuť tak celý bod, tzv. ippon, ktorým končí zápas pred časovým limitom.
Viac informácií na www.judo.sk.

TAEKWONDO
Je najmladším bojovým umením, vzniklo v Kórei, jeho autorom je generál Choi Hong Hi. Je zamerané najmä na sebaobranu, sebaovládanie a zdravú sebadôveru. Charakteristická je hlavne kopacia technika. Taekwondo sa skladá z vyše 3 200 presne opísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov. Prevažujú v ňom techniky silných kopancov z otočky a výskoku na horné partie protivníkovho tela. Každá technika je presne opísaná. Už samotný názov má svoj symbolický význam – TAE je označením pre kopy a prácu nôh, KWON symbolizuje údery päsťou a rukou, DO skrýva umenie nájsť správnu cestu životom.
Viac informácií na www.sztkd-itf.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: