Je čas rozhodnúť sa...

Redakcia | 12. Mar 2008

Viete komu chcete venovať svoje 2 percentá?

Je čas rozhodnúť sa...

Prečo je prospešné využiť 2% prostredníctvom REVIE – MALOKARPATSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE ?

PRETOŽE:
1. Je nezávislá organizácia v Malokarpatskom regióne, ktorá finančne podporuje dobrovoľnícke  
    projekty
2. Svoje aktivity zameriava na deti, mládež, dospelých aj seniorov, na obyvateľov miest aj obcí, na 
    zdravých aj tých, ktorým starosti so zdravím neumožňujú žiť tak, ako ostatným,... jednoducho na
    ľudí, ktorí tu žijú
3. V svojom logu má srdce, neustále sa snaží rozdúchať plamene dobra, ktoré horia v srdciach ľudí
4. Profesionálne a transparentne získava a prerozdeľuje finančné prostriedky v prospech regiónu 5. Za 11 rokov pôsobenia podporila 653 projektov a rozdelila 5 828 990 Sk
6. Rešpektuje  želanie darcov, efektívne manažovala ich dary v sume 9 421 969 Sk
7. Každá koruna vydaná nadáciou bola znásobená o iné finančné a nefinančné dary cca 15-krát
8. S Vami, aktívnymi obyvateľmi, uskutočňuje dobré a zmysluplné veci v mieste kde žijeme

Viete, čo sme spolu dokázali v minulom roku ?
Vzdelávali sme sa:
v prírodovednom múzeu, na počítačoch v materskom centre, s knihami pre sociálne deti...
Vybudovali sme: strechu na klubovni orientačných bežcov, chatku pre lezcov , detské ihrisko v Limbachu,....
Seniorom sme pomohli aktívne žiť: v Akadémii III. veku, počas športových hier a festivalov seniorov...
Zachovávali sme tradície:  v deň otvorených pivníc, podporou ľudových zvykov, folklórnych festivalov...
Zahnali sme nudu: v letných táboroch, tvorivých dielňach, mládežníckych klubovniach, skautských dňoch,...
Rúcali sme bariéry:  budovaním bezbariérových vchodov, tvorením mapy bezbariérových prechodov v Pezinku,...
Našli sme si čas na oddych a zábavu: počas Cibuláku, Atlantídy, koncertov Ad Una Cordy, Divadielka...
Nezabúdali sme športovať: na basketbalovom, stolnotenisovom turnaji, šachovej lige, futbale, silovom trojboji...
Viac informácií nájdete vo Výročnej správe 2007 na www.revia.sk
                                   
Ď A K U J E M E !

Ak sa rozhodnete darovať 2% prostredníctvom nadácie REVIA, Vaše peniaze pomôžu k uskutočneniu nových podobných aktivít.

Pokyny k poukázaniu 2 % dane z príjmov

Fyzické osoby,
ktoré si podávajú daňové priznanie individuálne a právnické osoby už majú „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ priamo v daňovom priznaní, takže špeciálne tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% dane nepotrebujú.

Fyzické osoby – zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva ich zamestnávateľ, musia použiť osobitné tlačivo „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“, spolu s ktorým musia predložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“.

Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím tieto údaje o prijímateľovi:

IČO: 360 70 181
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Ulica: Moyzesova 26
PSČ: 902 01
Obec: Pezinok

Časové lehoty k poukázaniu 2% dane 2007/2008

Do 15.2.2008 - doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Do 31.3.2008 - poslanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie sami (na Daňový úrad podľa miesta bydliska) + podanie daňových priznaní právnickými osobami (Daňový úrad podľa sídla) – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Do 30.4.2008 -  zaslanie Vyhlásenia zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ. Zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane (Daňový úrad podľa miesta bydliska).

Revia – Malokarpatská komunitná nadácia

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: