Čerpanie dovolenky

JUDr. Eva Pistovičová | 6. Nov 2009

Pár užitočných rád o čerpaní dovolenky v zmysle Zákonníka práce.

Ponúkame vám niekoľko užitočných rád ohľadom čerpania dovolenky, ktoré sa vám možno zídu.

Kto určuje čerpanie dovolenky a ako sa dovolenka čerpá?
V zmysle Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek. Plán dovoleniek sa určuje s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky by sa malo prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ tiež môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť aj hromadné čerpanie dovolenky. Toto je však možné vtedy, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie presahovať viac ako dva týždne.

V prípade, že sa dovolenka poskytuje v niekoľkých častiach, musí sa aspoň jedna časť dovolenky poskytnúť najmenej na dva týždne. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. V kratšej lehote ako 14 dní to môže zamestnancovi oznámiť jedine s jeho súhlasom. Samozrejme, že zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť aj inak, a vtedy platí to, na čom sa dohodnú.

Má zamestnávateľ právo nepovoliť mi dovolenku v termíne, ktorý som si určila?
Áno. Zamestnávateľ nemusí povoliť dovolenku, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Napríklad, ak by to ohrozilo výrobu v závode alebo chod firmy. To sa môže stať najmä vtedy, ak už budú v danom termíne na dovolenke iní zamestnanci.

Má zamestnávateľ právo zmeniť mi termín čerpania dovolenky alebo ma dokonca z dovolenky odvolať späť do práce?
Áno. Zamestnávateľ má právo zmeniť vám termín čerpania dovolenky, či odvolať vás z prebiehajúcej dovolenky. Avšak podľa ustanovenia § 112 Zákonníka práce je v podobných prípadoch zamestnávateľ povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že mu zamestnávateľ zmenil čerpanie dovolenky alebo ho z nej odvolal. To znamená, že je povinný uhradiť mu všetky náklady! Treba však podotknúť, že ide o preukázateľné náklady, ako napríklad storno za zrušenie rekreačného pobytu či cestovné náklady na návrat z miesta, kde zamestnanec trávil dovolenku, kým ho zamestnávateľ nepovolal späť.

Kedy mi zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky?
Zákon pozná prípady, v ktorých zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky. V zmysle ust. § 112 ods. 2 Zákonníka práce nesmie zamestnávateľ určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz. Rovnako nesmie zamestnávateľ určiť čerpanie dovolenky na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Čo v prípade, ak počas dovolenky ochoriem?
Podľa zákona platí, že ak bol zamestnanec v priebehu dovolenky uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. Dovolenka sa mu neprerušuje vtedy, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku.

Môžem čerpať dovolenku hneď na druhý deň po nástupe do novej práce?
Áno. Zákonník práce toto umožňuje v ust. § 113 ods. 1. Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď doposiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka alebo do skončenia pracovného pomeru.

Dokedy môžem vyčerpať „starú“ dovolenku?
Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku z naliehavých prevádzkových dôvodov alebo preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci, je zamestnávateľ povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok a ak určeniu dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Čo robiť, ak si nemôžem vyčerpať dovolenku, pretože som na rodičovskej dovolenke?
Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie rodičovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne jej zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku po skončení rodičovskej dovolenky.

Koľko dostanem zaplatené za dovolenku a čo v prípade, ak som nemohla vyčerpať dovolenku do skončenia pracovného pomeru?
Podľa ust. § 116 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno zamestnancovi poskytnúť len vtedy, ak nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Za dovolenku alebo jej časť, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Je možné platne dohodnúť čerpanie dovolenky aj ústne?
Áno. Pre platnosť čerpania dovolenky sa nevyžaduje písomná forma, a teda dovolenku je možné dohodnúť aj ústne. Skutočnosť, že zamestnanec nemá podpísaný dovolenkový lístok, nemá zásadný právny význam. Odporúčame však dať si podpísať pred nástupom na dovolenku dovolenkový lístok, pretože v prípade, že vás zamestnávateľ predčasne odvolá z dovolenky, tento lístok môže slúžiť ako doklad pri vymáhaní vzniknutých nákladov, ktoré vznikli práve z dôvodu predčasného odvolania, resp. zrušenia dovolenky.

O koľko dní mi môže zamestnávateľ krátiť dovolenku pri neospravedlnenej absencii v práci?
V zmysle § 109 Zákonníka práce zamestnávateľ môže za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Ak zamestnanec nebol v práci bez ospravedlnenia iba určitý čas počas pracovného dňa, platí, že neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa spočítajú.

Na záver pár čísiel k dovolenke
Zamestnanec má nárok na najmenej štyri týždne dovolenky v priebehu kalendárneho roka. V prípade, že zamestnanec pracoval aspoň 15 rokov po dovŕšení 18. roku života, má nárok na päť týždňov.
Nárok na čerpanie dovolenky vzniká zamestnancovi po odpracovaní 60 dní. Ak zamestnanec nepracoval v danom roku u zamestnávateľa viac ako 60 dní, a teda mu nevznikol nárok na dovolenku, patrí mu za každých 21 odpracovaných dní jedna dvanástina celoročnej dovolenky. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: