Rodičia pozor! Termíny podania prihlášok na stredné školy sa blížia

Rodičia pozor! Termíny podania prihlášok na stredné školy sa blížia
29.1.2018 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Harmonogram prijímania na Strednú školu pre školský rok 2018/2019.

Predkladanie prihlášok na stredné školy

Prihlášku vypĺňa prevažne výchovný poradca, teda Základná škola. Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje a prihlášku potvrdí pediater.

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania na SŠ. V prípade, že má žiak záujem o školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu môže si podať ďalšie 2 prihlášky /talentové skúšky/.

Termín odovzdania prihlášky na stredné školy

• na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo talentu: do 20. 2. 2018.

Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu na stránke školy do 1.2.2018.

• na ostatné študijné a učebné odbory: do 10.4.2018

Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na netalentové odbory do 31.3.2018

Prihláška musí byť podpísaná: zákonným zástupcom, žiakom ,potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom.

prihlášky na stredné školy

Odosielanie prihlášok na stredné školy

Škola posiela prihlášky žiakov:

  • na školy s talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá do 28.2. 2018
  • na ostatné stredné školy a osemročné gymnáziá do 20.4. 2018

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy

  • Talentové skúšky: 25.3. - 15.4.2018
  • 1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 14.5.2018
  • 1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 17.5.2018
  • 2.kolo prijímacích skúšok: 19.6.2018/ do 6.6.2018 stredné školy zverejnia konanie 2. kola/

Zápisné lístky

Základná škola vydáva pre každého žiaka len jeden zápisný lístok. Jeho prevzatie potvrdzuje zákonný zástupca podpisom. Zápisný lístok sa odovzdá na tej SŠ, na ktorú sa rozhodnete po prijatí svoje dieťa zapísať.

Má sa tým zamedziť zdvojenému zápisu a zároveň tento postup pomáha SŠ zorientovať sa, s koľkými žiakmi majú v septembri počítať.