Dieťa a mobil

MAMA a ja | 20. Oct 2014
Dieťa a mobil

Dnešné deti sa učia hrať so smartfónom skôr ako viazať si šnúrky...

Dnešné deti sa učia hrať so smartfónom skôr ako viazať si šnúrky, vyplýva to z prieskum AVG Technologies, ktorý sa zameral na záujem detí o technológiu.

Prieskumu sa zúčastnilo 2 200 matiek s prístupom na internet spolu s ich deťmi vo veku dva až päť rokov v USA, Kanade, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku, Japonsku, Austrálii a na Novom Zélande. Z prieskumu vyplynulo, že je viac pravdepodobné, že deti vedia pracovať s počítačovou myšou, ovládať smartfón, ako to, že vedia plávať alebo si zaviazať šnúrky na topánkach. Mat­ky dos­ta­li zoz­nam tech­nic­kých a pre bež­ný ži­vot po­treb­ných schop­nos­tí s otáz­kou, kto­ré z nich ov­lá­da­jú ich ma­lé de­ti. Výskum tiež preukázal, že viac ma­lých de­tí vie hrať po­čí­ta­čo­vú hru než sa bi­cyk­lo­vať. De­ti si skôr ve­dia ot­vo­riť webo­vý preh­lia­dač, než aby ve­de­li plá­vať bez po­mo­ci.

Celkom zaujímavé zistenie, čo poviete? Škoda, že do výskumnej vzorky nezahrnuli aj Slovensko. Otázkou však zostáva, či by sme túto nelichotivú štatistiku napravili, alebo iba potvrdili.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: