Dieťa a mobil

Dieťa a mobil
20.10.2014 v kategórii Dieťa, autor MAMA a ja, foto: istockphoto.com

Dnešné deti sa učia hrať so smartfónom skôr ako viazať si šnúrky...

Dnešné deti sa učia hrať so smartfónom skôr ako viazať si šnúrky, vyplýva to z prieskum AVG Technologies, ktorý sa zameral na záujem detí o technológiu.

Prieskumu sa zúčastnilo 2 200 matiek s prístupom na internet spolu s ich deťmi vo veku dva až päť rokov v USA, Kanade, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku, Japonsku, Austrálii a na Novom Zélande. Z prieskumu vyplynulo, že je viac pravdepodobné, že deti vedia pracovať s počítačovou myšou, ovládať smartfón, ako to, že vedia plávať alebo si zaviazať šnúrky na topánkach. Mat­ky dos­ta­li zoz­nam tech­nic­kých a pre bež­ný ži­vot po­treb­ných schop­nos­tí s otáz­kou, kto­ré z nich ov­lá­da­jú ich ma­lé de­ti. Výskum tiež preukázal, že viac ma­lých de­tí vie hrať po­čí­ta­čo­vú hru než sa bi­cyk­lo­vať. De­ti si skôr ve­dia ot­vo­riť webo­vý preh­lia­dač, než aby ve­de­li plá­vať bez po­mo­ci.

Celkom zaujímavé zistenie, čo poviete? Škoda, že do výskumnej vzorky nezahrnuli aj Slovensko. Otázkou však zostáva, či by sme túto nelichotivú štatistiku napravili, alebo iba potvrdili.