Chráňme duševné zdravie našich detí

Mgr. Slavka Romanová | 8. Jun 2009

Zdravie dieťaťa je pre rodiča tou najcennejšou hodnotou. Snažíme sa o to, aby sme dieťaťu vytvorili čo najlepšie podmienky pre jeho zdravý vývin a rozvoj.

 „Vnútorný svet detí a ich city sú často úplne ignorované. A teda, v konečnom dôsledku, to, čo je v našom živote najcennejšie, akoby neexistovalo.“ (Tausch, A.)

Zdravie dieťaťa je pre rodiča tou najcennejšou hodnotou. Snažíme sa o to, aby sme dieťaťu vytvorili čo najlepšie podmienky pre jeho zdravý vývin a rozvoj. 
Ako vieme, zdravie každého z nás súvisí tak s telesnou, ako aj s duševnou stránkou. Skúsme sa zamyslieť nad tým, koľko pozornosti, my rodičia, venujeme starostlivosti o duševné zdravie našich detí a čo pre to robíme?

Väčšina z nás, rodičov, si pravdepodobne uvedomí, že túto stránku zdravia viac menej zanedbávame. Pravdou však je, že duševné zdravie je kľúčovým faktorom v živote človeka. Ak si človek uvedomuje svoju vlastnú hodnotu, vie si vážiť seba samého, ak môže dôverovať vlastným schopnostiam a učí sa byť samým sebou, vtedy si vytvára predpoklady na to, aby bez závažných problémov zvládal nároky života a dokázal sa s nimi “popasovať“, pretože život bez problémov neexistuje. Dôležité je to, ako sa s nimi dokážeme vyrovnať a vyriešiť ich.

Duševné zdravie detí bolo hlavnou témou preventívneho projektu s názvom “Nedám sa“, ktorý vypracovalo a zrealizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove, finančne ho podporila Liga za duševné zdravie SR. Jeho cieľom bolo oboznámiť deti mladšieho školského veku so základnými poznatkami o duševnom zdraví, poukázať na jeho význam, potrebu ochrany a podpory. Venovali sme sa problematike prostredia, citov a citového prežívania, negatívnym emóciám, sebaúcte, či zdravému životnému štýlu vo vzťahu k duševnému zdraviu.

Teoretické poznatky si mohli deti upevniť a rozvinúť formou praktických cvičení a hier, prostredníctvom ktorých sa mohli presvedčiť aj o tom, aké “bežné záležitosti“ dennodenného života sa na duševnom zdraví podieľajú.

Pre účastníkov projektu to bola určite nová skúsenosť a nadobudli aj vedomosti, ktoré doposiaľ možno v takomto rozsahu a pohľade nepoznali. V závere programu sme deti obdarovali aj malým spomienkovým darčekom s posolstvom projektu : “Nedám sa“.

A čo môžeme my, rodičia, vo vzťahu k duševnému zdraviu detí urobiť? Je toho dosť. Základom je v prvom rade láska a prijatie dieťaťa takého, aké je. Určite je to aj pocit bezpečia a istoty, ktorý deťom poskytujeme. A rovnako sa môžeme motivovať aj  odporúčaniami vypracovanými podľa Desatora duševného zdravia Ligy za duševné zdravie:

 • 1.  Učme deti sebapoznávaniu a sebaúcte.
 • 2.  Učme ich hovoriť o tom, čo ich trápi.
 • 3.  Učme ich byť aktívnymi.
 • 4.  Rozvíjajme ich túžbu poznávať stále niečo nové.
 • 5.  Doprajme im stretávať sa s priateľmi.
 • 6.  Podporujme ich tvorivosť.
 • 7.  Učme ich pomáhať iným a byť užitočnými.
 • 8.  Učme ich, aby sa nebáli požiadať o pomoc, ak sa cítia ohrozené.
 • 9.  Doprajme im čas na oddych a relaxáciu.
 • 10.Učme ich zdolávať prekážky a nebáť sa ich. 
       

Ďakujeme Lige za duševné zdravie SR za finančný dar, vďaka ktorému sme mohli preventívny projekt zrealizovať.      
                                                                                     

Mgr. Slavka Romanová
sociálna pedagogička                                                                                
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Štefánikovej 8 v Bardejove

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: