Nezanedbávajme svoje deti

PhDr. Gabriela Čásarová, PhD. | 20. Dec 2015
Nezanedbávajme svoje deti

Rodina hrá nespornú a prvoradú úlohu pri formovaní životného štýlu a vôbec celkovej prosperity dieťaťa. V prípade niektorých problémov detí ako napr. užívanie drog je významná partia vrstovníkov a spôsob života odlišný od bežného priemeru, ale vo väčšine problémov záškoláctvo, alkoholizmus, delikvencia je ešte významnejším prvkom životný štýl rodiny.

Rodina hrá nespornú a prvoradú úlohu pri formovaní životného štýlu a vôbec celkovej prosperity dieťaťa. V prípade niektorých problémov detí ako napr. užívanie drog je významná partia vrstovníkov a spôsob života odlišný od bežného priemeru, ale vo väčšine problémov záškoláctvo, alkoholizmus, delikvencia je ešte významnejším prvkom životný štýl rodiny.

Dieťa si prostredníctvom sociálneho učenia osvojuje aj patologické rituály a zvyky. Preto je tak dôležitá atmosféra a váš príklad. Dôležitý je taktiež váš vzťah s dieťaťom, spôsob komunikácie, ale aj trávenie spoločného času. Deti vyrastajúce napr. v rodinách, kde sa denne konzumuje alkohol, majú nevhodné podmienky na svoj vývoj a zlý príklad pre postoj k požívaniu alkoholických nápojov. Mnohé z nich sa skoro pokúšajú napodobňovať dospelých.

Patologické javy v rodine môžu byť dôsledkom zanedbanosti dieťaťa už od jeho raného veku.

Zanedbané dieťa vyrastá obvykle v jednoduchom, primitívnom prostredí, s nedostatočnou hygienou, bez vhodných vzorov vyspelého chovania. Nechodí riadne do školy a nemá vo svojom prostredí príležitosť rozvinúť svoj psychický potenciál.

Tejto klasickej zanedbanosti v posledných desaťročiach v celom civilizovanom svete podstatne ubudlo. Zdrojom neblahých sociálnych javov sa stáva skôr prostredie ekonomicky zaistené, ba blahobytné, hygienicky vzorné, poskytujúce dokonalú príležitosť k rozvoju duševných schopností svojim členom. Dieťa je však bez dohľadu, rodičia na neho nemajú čas.

To najcennejšie čo môžete dieťaťu poskytnúť, je teda váš čas!

Sociálni pracovníci uvádzajú rodiny, v ktorých deti podľahli závislostiam či delikventnej činnosti, takto: „Vo väčšine prípadov nám príde otvoriť neupravená žena , ktorá hovorí, že je matkou dieťaťa. Otec spravidla nie je doma. Niekedy preto, že sa doma často nezjavuje, alebo preto, že matka žije každú chvíľu s iným mužom. Byt je obyčajne špinavý a neuprataný. Rodičia bežne nevedia, kam ich dieťa chodí, s kým sa stýka, čo robí. Málokedy pri svojich návštevách stretneme rodinu, kde matka s otcom žijú s deťmi v pevnom rodinnom vzťahu.“

Zanedbávanie dieťaťa je spravidla predávané z generácie na generáciu. Rodičia zanedbávajúce svoje deti charakterizujú atmosféru svojej bývalej rodiny podobne, ako ju charakterizovali aj sociálni pracovníci: cítili sa doma zle, boli rodičmi často odmietaní, boli na ne kladené vysoké požiadavky, atmosféra domova bola studená, rodičia sa do nich nedokázali vcítiť a pod.

Možno patríte k takým rodičom, ktorí sú v tomto ohľade až priveľmi úzkostliví, ustavične kontrolujú svoju domácnosť a usilujú sa z prostredia dieťaťa odstrániť všetko, čo by naň mohlo negatívne vplývať. Je však zaujímavé, že ani takto nezabránite patologickým javom, akým je drogová závislosť či kriminalita a pod. Je to totiž tzv. skleníková výchova. Mládež potrebuje vidieť následky svojho správania, aby sa z neho poučila.

Často sa potvrdzuje fakt, že jedinec vyrastajúci v dobrom rodinnom prostredí sa tiež nutne stretáva s narušenými jedincami, so zlou partiou a s nepriaznivo pôsobiacimi vrstovníkmi. Nepodlieha im však, jeho vývoj nie je závažne narušený a dokáže sa vyhnúť negatívnym návykom a zlozvykom. Ak i napriek tomu podľahne tlaku negatívne štrukturovaných jedincov či partie, jedná sa o krátkodobé zmeny.

Záverom teda zdôrazňujeme, že tak zanedbávanie, ako aj izolovanie dieťaťa od negatívnych vplyvov je nebezpečné. Dôležitá je demokratická výchova plná porozumenia a lásky s dostatočným priestorom pre dieťa, aby sa samo slobodne rozhodlo pre vlastný štýl života s tým, že má pred sebou správne vzory vo vlastných rodičoch.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: