Vývoj dieťaťa

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Vývoj dieťaťa

Hlavným znakom detského obdobia života je rast a vývoj. Kým rast predstavuje kvantitatívnu zmenu organizmu ako celku a jednotlivých jeho časti, vývojom rozumieme zmeny kvalitatívne, to znamená vyzrievanie funkcií jednotlivých orgánov a zároveň organizmu ako celku.

Hlavným znakom detského obdobia života je rast a vývoj. Kým  rast predstavuje kvantitatívnu zmenu organizmu ako celku a jednotlivých jeho časti, vývojom rozumieme zmeny kvalitatívne, to znamená vyzrievanie funkcií jednotlivých orgánov a zároveň organizmu ako celku.

Sledované znaky vývoja

Ktoré funkcie sledujeme z hľadiska vývoja:

  •     hrubá a jemná motorika
  •     zmyslový a rozumový vývoj
  •     reč
  •     sociálne chovanie a návyky
  •     výraz dieťaťa v jeho intenzite a trvalosti citových vzruchov a útlmu, v afektivite a sebaovládaní

Vývoj v novorodenca

Donosený novorodenec má vyvinuté základne reflexy (napr. sací, hltací, uchopový, hľadací, Morov. Viac  Zdravý novrodenec.

Zrak

Novorodenec väčšinu dňa prespí, po týždni otáča hlavičku za svetlom. V prvých dňoch života vykonávajú obe oči samostatné a na sebe nezávisle  pohyby. Ku koncu prvého mesiaca začína  fixovať predmet.

Sluch

Reaguje pohybom tela na silný zvukový alebo svetelný podnet. Čím je starší, tým viac reaguje na menej hlučné podnety.

Hmat

Najdôležitejším orgánom hmatu v tomto veku je koža, preto je veľmi vnímavý na dotyk. Dotyk matky mu spôsobuje pôžitok.

Chuť a čuch

V prvom mesiaci života  pozná všetky 4 chute a primerane na ne reaguje grimasou. Rozoznáva aj vône. Nie je vhodné skúšať chute, chuť materského mlieka je pre neho postačujúca.

Citový vývoj

Citový vývoj začína od narodenia.  Spája sa spočiatku s biologickými potrebami (kŕmenie, prebaľovanie), neskôr aj iným kontaktom - hraním, láskaním, prihováraním sa.

Novorodenci v bdelom stave majú niekoľko výrazov tzv. novorodenecké grimasy. Sú to automatické výrazy, pomerne priamo odrážajúce stav a pohodu dieťaťa. Ovládajú úsmev, je to tzv. nesociálny úsmev, objavuje sa bez vonkajšej príčiny, väčšinu v spánku. V bdelom stave sa dieťa usmieva od troch týždňov. Cielený úsmev na matku alebo blízku osobu je pozorovaný od šiesteho týždňa života.

Čo je dôležité si všímať u novorodenca

  •     či dieťa používa rovnako pravé a ľavé končatiny
  •     či nie je trvalo predráždený (hyperexcitabilný)
  •     či sa hlási na dávky mlieka
  •     či nie je príliš chabý
  •     či neukladá  hlavičku vždy na tú istú stranu

Vývoj dojčaťa v 1. až 3.mesiaci

Zrak

V tomto období sa vyvíja ostrosť zraku, dieťa nás vidí predtým, než ho zoberieme na ruky. Koncom prvého mesiaca začína fixovať predmet a vekom sa zvyšuje zraková ostrosť a  vzdialenosť, na ktorú dieťa fixuje predmet zrakom.  Reaguje na svoj obraz v zrkadle, v druhom mesiaci má vyvinutú koordináciu oči, je schopné sledovať predmet. Je vhodné vyberať farebné hračky, tým zlepšujeme schopnosť vnímať a rozlišovať farby.

Sluch

Dieťa miluje hlas. V tomto vekovom období rozoznáva skôr ton hlasu ako obsah. Dôležité je každý zvuk po ňom opakovať a stimulovať tým ďalší. Využívať každú príležitosť na slovnú komunikáciu. Rozlišuje hovorovú reč od hudby. Začína otáčať  zrak na stranu, odkiaľ prichádza zvuk.

Chuť a čuch

Tieto zmysly v tomto období vyvinuté ako pri narodení, rozozná sladké, horké, rovnako rozoznáva  vôňu. Ani v tomto období nie je potrebné skúšať chute, chuť materského mlieka je pre neho naďalej úplne postačujúca.

Hmat

Dieťa reaguje na jemný dotyk, je to pre neho príjemné. Má rado hladkanie. Začína chytať hračku.

Reč

Začína vyslovovať prvé hlásky g, b.

Pohyb

Tým, že povolilo svalové napätie na rukách i nohách, je držanie tela voľnejšie. Dieťa si chytí pred telom svoje ruky, dokáže sa oprieť o predlaktie, vzpriamiť hlavu do 45 ° nad podložku. Do tretieho mesiaca vykonáva pohyb rukami, bez toho, aby tento pohyb vnímalo zrakom.

Vývoj dojčaťa v 4.až 7. mesiaci

Zrak  

Dieťa si obráti hračku v ruke, dokáže dlho sledovať svoju tvár v zrkadle, je schopné zaostriť na väčšiu vzdialenosť, zvyšuje sa schopnosť pohybu očí, sleduje súrodencov pri hre, zlepšuje sa koordinácia ruka – oči. 5 mesačné dojča sa otáča za predmetom zrakom aj trupom.

Sluch

Začína chápať základy komunikácie. Začína rozlišovať podľa hlasu osobu, ktorá sa mu prihovára. V siedmom mesiace je schopné rozlišovať svoje meno. Žvatlá intenzívnejšie a rozmanitejšie. V šiestom mesiaci života sa vytvára spojenie medzi zvukom a zrakovým vnemom. Napr. ak tikajú hodiny, dieťa sa otáča k hodinám. Ak sa otvárajú dvere, čaká otca a pod.

V tomto veku je dôležité zistiť poruchu sluchu. Dobrý sluch je základom pre vývoj reči. Ak si dieťa nezačne v treťom mesiaci žvatlať, ak nereaguje na matkin hlas,  je namieste vyšetrenie sluchu, napriek negatívnemu skríningovému vyšetreniu sluchu v novorodeneckom veku.

Chuť

Chuť je dostatočne vyvinutá – ľahko si zvyká na sladké !

Hmat

Po treťom mesiaci začína si ohmatávať ruku rukou.  Cielene chytá  hračku, dáva si ju do úst. Hmat je už dobre vyvinutý,  je potrebné pomenovávať materiály - tvrdý, mäkký, teplý, studený, hladký, drsný, ťažký, ľahký.

Reč

Smeje sa, hrkúta si, híká, komunikuje s rodičom, či so svojím obrazom v zrkadle, zvukom reaguje na svoje meno, okrem samohlások vie vysloviť aj „b“ alebo „d“.

Pohyb

4 mesiace: V  polohe na brušku sa opiera o lakte, dokáže otočiť hlavu do strán a vzpriamiť sa do 60°oproti podložke. V polohe na chrbátiku dvíha a  udrží nohy v pravom uhle.

5 mesiacov: Má dobre vyvinutý hrudno-driekový prechod, je stabilné v polohe na brušku opreté o dlane, vie s v tejto polohe uchytiť hračku, začína otáčanie z chrbátika na bruško a naopak. Pri uchope stavia palec oproti ostatným prstom, uchop je dlaňou.

6 mesiacov: Chrbtica je pevná po panvu a to umožňuje dieťaťa kompletne otáčanie z chrbátika na bruško a  aj opačne. V šiestich mesiacoch  chytá hračku prstami, chytá aj menšie predmety, prekladá predmet z ruky do ruky, búcha rukami do stola, alebo hračkou o hračku.

7 mesiacov: Dokáže udržať svoju polohu na boku, začína si pripravovať polohu na lozenie.

Vývoj dojčaťa v 8. až 12. mesiaci

Zrak  

Dokáže zaostriť na veľkú vzdialenosť. Prehliada si obrázky, dokáže bezpečne rozpoznať tvár blízkych. Koncom prvého roku sa naučí poznávať niektoré fyzikálne vlastnosti predmetu zrakom (hladký povrch, ostra hrana). Pretrvávanie škúlenia po jednom roku života vyžaduje odborné vyšetrenie.

Sluch

V 9. mesiaci rozlišuje medzi prísnym a láskavým tónom, aj keď nevidí tvár osoby, ktorá sa mu prihovára.

Reč

Začína rozprávať prvé slabiky- ga, ba, da, neskôr ich spája do  najjednoduchších slov- mama, tata, dada, nana. Reaguje na naše otázky, reaguje na svoje meno. Koncom prvého roku reaguje na naše jednoduché požiadavky, vie vykonať jednotlivé naučené pohyby-, napr. zamávať pri rozlúčke. Dieťa si začína spievať.

Chuť a čuch

Dieťa má už jasnú predstavu o chutnom a nechutnom jedle. Je potrebné pomenovávať dieťaťu jednotlivé chute.

Hmat

Dieťa je pohyblivé a je schopné dotýkať sa všetkého neznámeho. Je vhodné odstrániť z dosahu dieťaťa nebezpečné predmety (ostré, drobné, škodlivé – napr. lieky, čistiace prostriedky). Rado ma láskavý prístup, rado sa dotýka matky. Objatie v ňom vyvoláva pocit istoty.
Pohyb

S obľubou zasúvajú duté predmety do seba, zatvárajú dvierka, vkladajú ruky do dutých nádob. Týmto porovnávajú zrakový vnem s dotykovým.

V ôsmom mesiaci začína samostatne sedieť.

Od zčiatku deviateho mesiaca ide vývoj  veľmi rýchlo. Dieťa začína liezť. Podstatné je, aby striedalo ruky a nohy zvlášť, aby sa nestalo, že hopká na kolenách znožmo ako zajko. Dôležitá je stabilita trupu. Trup sa nesmie kývať z boka na bok. Chrbtica má byť rovná a nemá byť prehnutá smerom dolu alebo nabok.

Chytá veľmi drobné predmety, nite, korálky ap.. Často chytá predmety len ukazovákom a palcom.  Dieťa chápe hru na schovávačku, rozlišuje žart a vážnu situáciu podľa výrazu  tváre matky.  Vytvára si jasne odlišný vzťah k osobám, obvykle dáva prednosť matke, alebo napr. pri jedle dáva prednosť matke a pri hre otcovi. Niektorí odmietajú cudzích ľudí.

V 7.-9. mesiaci dokáže zatlieskať, dať pa-pa

V 10. mesiaci je dieťa pripravené postaviť sa na nohy. O samostatnej chôdzi hovoríme až vtedy, keď sa bez problémov dokáže premiestniť na dlhšiu vzdialenosť. Medzi 9. -12. mesiacom uchopí hračku nie dlaňou, ale prstami tak, že palec je v opozícii voči ukazováku. Dokáže sa postaviť v priestore a udržať polohu v stoki.

V 11. mesiaci začína skúšať prvé kroky. Dokáže chodiť vedľa nábytku s pomocou jednej ruy. Zlepšuje sa jemná motorika, vie postavit dve kocky na seba.

Koncom prvého roku zvládne jednoduché úlohy napr. vhodí mnicu do pokladničky, točí kľúčmi v zámku ap.   Vývoj reči pokračuje, ročné dieťa  má slovnú zásobu asi 5 slov. Reč je základom poznania, pamäti a myslenia. Je potrebné využívať každú chvíľu na komunikáciu s dieťaťom. Od začiatku je potrebné vyslovovať slová správne a čisto.

Vývoj batoľaťa ( 2. až 3. rok)

13 až 15 mesačné dieťa

Dieťa pije z dojčenského hrnčeka, používa lyžičku, obracia strany v knihe, donesie vec na požiadanie, má rado hry, slovná zásoba je od 5 - 20 slov, vie napodobniť zvuky zvierat. Rozumie zákazu nesmieš, niektorí dokážu ukázať na pomenovanú časť tela.

Pohyb:  Dieťa v tomto veku pevne stojí, niektoré aj chodí. Vie loziť po schodoch, kľaknúť a bez opory vstať, niektoré dokážu postaviť vežu z kociek.

16 až 18 mesačné dieťa

Používa metódu  pokusu a omylu, napodobňuje to, čo vidí,  slovná zásoba je od 20-70 slov, používa ešte detský žargón, je lyžičkou, pije z hrnčeka, začína prejavovať emócie. Pozná význam slova hore a dolu. Spí už len 1x denne. Vie priradiť slovo k veciam podľa významu.  Spolupracuje pri obliekaní. Dôležité je dieťa v tomto období za jeho snahu chváliť.

Pohyb: Zvláda švihové pohyby rúk pri chôdzi, zdokonaľuje sa držanie trupu. Dieťa pri chôdzi našľapuje na pätu. Chodí po schodoch s pristupovaním nohy.Zdvíha predmet jednou rukou.

V 18.mesiaci niektoré dieťa dokáže jazdiť na trojkole, každé na odrážatku. Dorozumie sa s okolím, aj keď ešte netvorí vety. Výslovnosť nie je dokonalá, nevyslovuje r. Začína používať osobné zámena, neskloňuje správne, občas používa množné číslo. Nevie zhodnotiť čas - včera, zajtra.

V dvoch rokoch slovnú zásobu  tvorí asi 200 slov. Začína sa pýtať čo je to, a prečo. Stáva sa nezávislejším, svoju nezávislosť si začína uvedomovať a objavujú sa prvé výchovné problémy. Začína obdobie negativizmu, keď dieťa na každú žiadosť odpovie negatívne. Dieťa je schopné osvojiť si základné hygienické a spoločenské návyky.

Pohyb: chodí do schodov a zo schodov bez pomoci, vie behať, chodiť do zadu, skákať namieste a chodiť po špičkách, chytiť loptu.

Tretí rok života                             

Významne pokračuje vývoj reči.

Na konci druhého roku dieťa používa  viac ako  200 slov, začína ich skladať do viet. Zdokonaľuje sa jemná motorika.

V troch rokoch života je slovná zásoba asi 900 slov. Vie sa lepši sústrediť, pozná mnoho básničiek a piesní. V 3,5 rokoch dokážu napočítať do 10, poznajú svoje priezvisko, meno blízkych osôb.Tešia sa na slávnostné udalosti, majú radi prekvapenie, podľa povahy sa štylizujú do pozície napr. vodca, alebo sa prejavuje introvertná povaha.

Môžu mať nočné mory pre rozvoj fantázie. V tomto období dochádza k prudkému rozvoju motoriky aj psychiky, pričom pohybové možnosti predchádzajú skúsenosti dieťaťa, z čoho pramenia časté úrazy. Dieťa v tomto období má zvyčajne osvojené  s základné hygienické a spoločenské návyky.

Pohyb: dokáže chodiť po špičkách, chodiť po úzkych predmetoch. Jazdí na trojkolke, niektorí aj na bicykli s opornými kolieskami. Má rado preliezky, hojdačky. Zdokonaľuje sa v obliekaní, rozozná  väčšinou pravú topánku od ľavej, navlečie šnúrky, ale nevie ich zaviazať. 

Vývoj predškoláka (4 až 6 rokov)

Predškolské obdobie charakterizuje ďalší vývoj psychických a motorických schopností. Reč  sa stále viac podoba  reči dospelých. Chyby vo vyslovovaní niektorých hlások je potrebné riešiť práva v tomto období.  V troch rokoch je slovná zásoba si 900 slov, v šiestich rokoch okolo 2500 slov.

V 4 rokoch používa predložky, keď nevie správne pomenovať situáciu, vie ju opísať. Často  začína rozhovor, vie základne údaje o sebe (vek, meno,) ovláda niekoľko aj dlhších básničiek a piesní.

V 5 rokoch je reč dieťaťa veľmi čistá, plynulá, chyby robí len pri výslovnosti ťažkých a neznámych slov. Vie narátať do 20, správne spočíta najmenej 3 premety, dokáže rozlišovať farby a tvary, má rado humorné príbehy, začína ho priťahovať televízia, sleduje rozprávky. Je  tvrdohlavé, dokáže sa posmievať rovesníkom.

6 roční poznajú pravidlá slušného správania ale často na ne zabudnú, lepšie zvládajú emócie.  Chlapci sa začínajú hrať oddelene od dievčat, poznajú  farby, vymýšľajú  si príbehy, uzatvárajú priateľstvá. V tomto veku by dieťa malo vedieť odložiť svoju plánovanú aktivitu, ak sa v kolektíve robí iná spoločná aktivita, malo by dokázať rešpektovať autoritu.

Merajú okolo 98-117cm, vážia okolo 15-20kg. Dokážu stáť na jednej nohe, robiť kotrmelec, jazdiť na bicykli, zlepšujú sa v loptových hrách, vedia napísať svoje meno veľkými písmenami, poznajú niektoré písmena a číslice, obliekajú a vyzliekajú sa sami. Sami chodia na toaletu a nechcú byť pri tom rušení.

späť na začiatok