Úrady práce budú od januára vyplácať vyššie rodičovské príspevky a prídavky na deti

Redakcia | 9. Dec 2011

Aké budú zmeny vo vyplácaní rodičovských príspevkov a prídavkov na deti UPVSaR?

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú od januára vyplácať vyššie rodičovské príspevky a vyššie prídavky na deti. Na druhej strane však môžu výplatu týchto dávok zastaviť, ak ich o to požiada súd, pretože rodič nedodržiava rozhodnutie súdu napríklad o úprav styku rodiča s dieťaťom.


Príspevky pre rodičov:

1. Rodičovský príspevok:
- suma do 31. 12. 2011: 190,10 eur
- suma od 1.1.2012: 194,70 eur

Ak rodič zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Rodičia dvojičiek tak dostanú od januára 2012 namiesto 237,60 eur rodičovský príspevok vo výške 243,40 eur, rodičom trojičiek sa príspevok zvýši z 285,10 eur na sumu 292,10 eur.
Vyšší rodičovský príspevok dostane budúci rok asi 120-tisíc rodičov.

Naďalej platí, že rodič môže popri poberaní rodičovského príspevku pracovať, pričom môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť prostredníctvom inej osoby, alebo môže dieťa umiestniť v jasliach či škôlke. Rodičovský príspevok vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny do času, kým dieťa nedovŕši tri, resp. šesť rokov (v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu).

2. Prídavok na dieťa:
- suma do 31. 12. 2011: 22,01 eur
- suma od 1.1.2012: 22,54 eur

3. Príplatok k prídavku na dieťa:
- suma do 31. 12. 2011: 10,32 eur
- suma od 1.1.2012: 10,57 eur

Prídavky na deti vyplácajú úrady práce rodičom nezaopatrených detí,  pri deťoch ktoré už dosiahli vek 16 rokov treba doložiť každý rok potvrdenie o návšteve školy. Najdlhšie je možné vyplácať prídavok na dieťa do 25 rokov veku dieťaťa, avšak len vtedy, ak takéto dieťa pokračuje v štúdiu na vysokej škole a len v prípade, ak nepresiahnu štandardnú dĺžku štúdia prvého a druhého stupňa.

Príplatok k prídavku na dieťa dostávajú tí poberatelia, ktorí nevykonávajú zárobkovú činnosť a nemajú priznaní daňový bonus na dieťa a sú poberateľmi starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku s viac ako 70%,  výsluhového dôchodku po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo dôchodku v cudzine.

Zvýšenie prídavku na dieťa sa dotkne asi 700-tisíc poberateľov, teda približne 1,2 milióna detí. Zvýšenie príplatku k prídavku pocíti asi 5-tisíc detí.

Rodičovský príspevok, ako aj prídavky na dieťa vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu, to znamená, že vyššie príspevky za mesiac január dostanú  rodičia v priebehu februára.

Výšku rodičovského príspevku môže od januára ovplyvniť to, ako rodič plní rozhodnutie súdu – najmä či nebráni stretnutiam dieťaťa s rodičom:

Od januára 2012 začne platiť novela Občianskeho súdneho poriadku, ktorá dáva súdom do rúk nástroje na zabezpečenie výkonu súdnych rozhodnutí.
Súd môže od januára vyzvať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby zastavil výplatu rodičovského príspevku, prídavku na dieťa či príplatku k prídavku na dieťa, ak rodič neplní rozhodnutie súdu – napríklad nedodržiava dohodu rodičov o výchove detí, o úprave styku s dieťaťom a podobne. Ak rodič začne rozhodnutie plniť, súd opätovne vyzve úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby výplatu dávok obnovil.

Toto opatrenie môže súd použiť až potom, ako rodiča vyzve, aby súdne rozhodnutie dodržiaval (môže nariadiť aj pojednávanie). Ak rodič výzvu neuposlúchne, môže mu súd udeliť pokutu (200 eur) a požiadať úrad práce o zastavenie výplaty spomenutých dávok.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: