Otvorené grantové programy Nadácie Slovenskej sporiteľne

Redakcia | 1. Feb 2009

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje nové otvorené grantové programy na rok 2009 - Škola praxou, Jedno jablko denne a Zelené školské dvory.

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje nové otvorené grantové programy na rok 2009 - Škola praxou, Jedno jablko denne a Zelené školské dvory.

Otvorené grantové programy
Program Škola praxou, ktorý nadväzuje na dva úspešné  predchádzajúce ročníky je určený pre obchodné akadémie. Jeho cieľom je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu podporou originálnych a interaktívnych projektov s priamym zapojením študentov. Výška grantu na jeden projekt je najviac 1 660 €.

Jedno jablko denne je grant, ktorý môžu získať  mimovládne organizácie na podporu prevencie chorôb a ochrany zdravia a šírenie zdravotníckej osvety medzi najrizikovejšími skupinami obyvateľstva. Výška finančného príspevku na jeden projekt je najviac 3 320 €.

Program na podporu environmentálnych projektov má názov Zelené školské dvory. Uchádzať sa o neho môžu organizácie z tretieho sektora so zameraním na životné prostredie. Grant je možné použiť na výstavbu exteriérových zelených učební, tvorbu záhradných štruktúr, revitalizáciu školských záhrad a úpravu školských pozemkov. Jeden projekt môže byť podporený až do výšky 3 320 €.

Uzávierka žiadostí na otvorené grantové programy je 15. mája 2009.

Ako sa uchádzať o grant Nadácie Slovenskej sporiteľne
Tlačivá žiadosti o poskytnutie grantu spolu s ďalšími informáciami nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.nadaciaslsp.sk. Všetci uchádzači o granty dostanú písomné vyrozumenie o poskytnutí, resp. neposkytnutí grantu najneskôr do 60 dní po uzávierke programu.

Projekty podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v roku 2008
V minulom roku podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne projekty prostredníctvom otvorených grantových programov Škola praxou a Bližšie k zdraviu a  zamestnaneckých programov Koruna ku korune, Fond zdravia a Pomoc zamestnancom v núdzi. Finančnú podporu Nadácie Slovenskej sporiteľne v roku 2008 získalo celkovo 120 projektov v objeme 492 518,09 € (14 837 600 Sk).

„Teší nás, že sa nám prostredníctvom Nadácie darí podporovať rôzne oblasti Slovenska. Minulý rok bolo z celkového počtu 120 podporených projektov až 105 regionálnych“, hovorí Regina Ovesny-Straka, predsedníčka Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Cieľom programu Škola praxou bolo skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na obchodných akadémiách. Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelila celkovo 28 865,43 € (869 600 Sk) dvadsiatim projektom. Napríklad obchodná akadémia v Žiari nad Hronom realizovala projekt „Propagácia bankových služieb pri zavedení eura“ a akadémia v Dolnom Kubíne vypracovala doplnkový študijný materiál o eure.

Program Bližšie k zdraviu na stredných školách bol určený na skvalitnenie liečebno-rehabilitačného procesu s nepretržitou prevádzkou pre deti a mládež s neurologickými a traumatickými ochoreniami. Nadácia rozdelila 19 916,35 € (600 000 Sk) desiatim projektom, ktoré grant využili na nákup zdravotníckych pomôcok a zariadení či na špeciálne pieskovisko pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nadácia Slovenskej sporiteľne v minulom roku podporila verejnoprospešné aktivity na regionálnej úrovni aj prostredníctvom zamestnaneckého programu Koruna ku korune. Bol výnimočný tým, že návrhy na projekty predkladali zamestnanci banky, ktorí sa zároveň spolupodieľali na ich financovaní. Týmto spôsobom bolo v rámci programu Koruna ku korune podporených 40 projektov sumou 17 858,33 € (538 000 Sk). Program pokračuje aj v roku 2009.
 
Cieľom zamestnaneckých programov Fond zdravia a Pomoc zamestnancom v núdzi bolo poskytnúť príspevky na náročné lekárske zákroky, kúpu invalidných vozíkov či finančnú pomoc v núdzovej situácii. Programy boli určené pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne, jej dcérskych spoločností a ich deti. V roku 2008 boli udelené dva granty v celkovej hodnote 4 315,21 € (130 000 Sk). Program s cieľom pomoci pokračuje aj tento rok.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: