Nadácia pre deti Slovenska

30.10.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Nadácia, ktorá v októbri rozdelila sumu 650 900 Sk na podporu detí, mladých ľudí a komunít.

Nadácia pre deti Slovenska v októbri rozdelila celkovú sumu 650 900 Sk na podporu detí, mladých ľudí a komunít.

Grantový program Raz Ročne Spoločne a  Program minigrantov Škola rodinných financií sa začali realizovať len tento rok ako reakcia na aktuálne potreby detí a mladých ľudí na Slovensku. Štipendijný program Per Aspera Ad Astra (Cez Prekážky ku Hviezdam) pre pretrvávajúci záujem beží už po šiesty rok.

Raz Ročne Spoločne
Na Slovensku existujú organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, ktoré nie sú koncentrované na jednom mieste vzhľadom na ich špecifické chronické ochorenie akým je napr. fenylketonúria alebo cystická fibróza. Tieto deti musia prispôsobovať svoje každodenné aktivity svojmu ochoreniu a preto práca s nimi nemôže prebiehať pravidelne a systematicky. Nový špeciálny Grantový program Raz Ročne Spoločne je určený práve týmto deťom. Nadácia pre deti Slovenska (NDS) ho realizuje v spolupráci s finančnými partnermi – tesa tape, s.r.o. a HP.

V jeho prvom kole NDS podporila 5 projektov, zameraných na realizáciu krátkodobých a jednorazových aktivít,  celkovou sumou 429 500 Sk. Vďaka tomu môžu podporené organizácie umožniť deťom a ich rodinám prekonávať následky ochorenia a napomôcť ich sociálnej a výchovno-vzdelávacej integrácii prostredníctvom rôznych vzdelávacích, voľnočasových, rehabilitačných či terapeutických pobytov. Počas týchto pobytov sa stretnú deti, ich zdraví súrodenci a rodičia s odborníkmi, ktorý im poradia s konkrétnymi problémami a informujú ich o nových trendoch v terapii, rehabilitácii a stravovaní. Rodičia a deti sa môžu navzájom porozprávať a vymeniť si svoje skúsenosti alebo upevňovať rodinné vzťahy počas športových, umeleckých a kultúrnych aktivít.

Program minigrantov Škola rodinných financií
NDS v 2. kole Programu minigrantov podporila 5 škôl, ktoré zorganizujú vzdelávacie semináre zamerané na finančné vzdelávanie vo svojich komunitách. Tento grantový program je súčasťou pilotného projektu Škola rodinných financií, ktorého cieľom je sprístupniť finančné vzdelávanie priamo do rodín, komunít a sociálne slabších rodín. Finančným partnerom projektu je spoločnosť Provident Financial.

Semináre „šité na mieru“ sú pripravené pre deti odchádzajúce z detských domovov, absolventov škôl , ale aj nezamestnaných, mamičky na materskej dovolenke a dôchodcov.  Počas nich si rozšíria vedomosti o produktoch v banke, moderných platobných nástrojoch, dozvedia sa viac o odvodoch a daniach, investovaní, eure a poisťovníctve, ale predovšetkým ako efektívne narábať s osobným či rodinným rozpočtom. Štatistiky potvrdzujú, že na Slovensku je nevyhnutné zvýšiť finančné povedomie. Projekt Škola rodinných financií sa snaží poukázať na dôležitosť preberania zodpovednosti za finančné rozhodnutia.

Per Aspera Ad Astra
NDS v 6. ročníku štipendijného programu PAAA (Per Aspera Ad Astra) podporila 7 študentov celkovou sumou 150 000 Sk. Sociálne štipendium umožní sociálne znevýhodneným študentom rozširovať si vedomosti a skúsenosti aj prostredníctvom školských, kultúrnych aktivít či internetu.

Štipendisti pochádzajú z nízko príjmových rodín alebo mnohopočetných rodín z Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Vďaka štipendiu v školskom roku 2008/2009 nastúpia na štúdium na vysokej škole (1. a 2. semester) alebo budú pokračovať v štúdiu v 3. a 4. semestri. Maximálna výška jedného štipendia bola 30 000 Sk. Program je financovaný z finančného daru spoločnosti Reckitt Benckiser s.r.o. a z 2 % zaplatených daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Cieľom štipendijného programu Per Aspera Ad Astra je umožniť sociálne znevýhodneným mladým ľuďom z regiónov Banskej Bystrice, Prešova a Košíc dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie.


O Nadácii pre deti Slovenska
Sme jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na mnohostranný rozvoj detí a mladých ľudí. Podporujeme kvalitné projekty, ktoré poskytujú priamu pomoc, systematicky sa venujeme prevencii a tiež vzdelávaniu dospelých, ktorí pracujú s deťmi. Sme súčasťou celosvetovej siete nezávislých partnerských organizácií pre deti a mladých ľudí, ktorej iniciátorom je International Youth Foundation z USA. Riadime sa Etickým kódexom Fóra donorov. Od svojho vzniku (v roku 1995) do konca roka 2007 sme podporili 1 524 projektov celkovou sumou 123 522 381 Sk. Naše vykročenie do druhého desaťročia existencie nadácie je sprevádzané zmenou nadačného loga. www.nds.sk