Sú detské pieskoviská bezpečné?

Zdroj: www.uvzsr.sk | 22. Nov 2012
Sú detské pieskoviská bezpečné?

V roku 2012 sa v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru preverovali pieskoviská pri materských školách, ako aj v rámci občianskej vybavenosti.

V roku 2012 sa v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru preverovali pieskoviská pri materských školách, ako aj v rámci občianskej vybavenosti. Kontroly sa vykonávali na základe opakujúceho sa výskytu parazitárneho ochorenia - toxokarózy u detí, s cieľom možnosti uplatnenia opatrení na ochranu zdravia. V tejto súvislosti sa cielene odoberali vzorky piesku, ktoré boli laboratórne vyšetrené na prítomnosť parazitov (Toxocara canis a Toxocara cati).

Toxokaróza je ochorenie, ktorého pôvodcom je škrkavka psia a mačacia - Toxocara cati a Toxocara canis. V prípade, že sa exkrementy infikovaného zvieraťa (psa alebo mačky) dostanú do pieskoviska, môžu sa dostať do priameho kontaktu s hrajúcim sa dieťaťom, ktoré sa znečistenými rukami infikuje. Ochorenie sa prejavuje teplotami, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha alebo hlavy, prípadne kožnými vyrážkami. Ak škrkavka prenikne do dýchacieho systému, môže zapríčiniť zápal priedušiek.

V roku 2012 bolo celkovo odobraných v rámci všetkých krajov SR 252 vzoriek piesku z náhodne vybraných pieskovísk. Prítomnosť parazita bola potvrdená celkovo u štyroch vzoriek vyšetreného piesku (v Banskobystrickom a Košickom kraji). Napriek tomu, že kontroly boli prioritne zamerané na prítomnosť parazitov, súbežne sa vzorky vyšetrovali aj na prítomnosť patogénnych a podmienene patogénnych baktérií. Z tohto pohľadu 7 vzoriek piesku nevyhovelo požiadavkám v zmysle § 3 vyhlášky MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská z dôvodu výskytu Pseudomonas aruginosa a termotoleran-tných a koliformných baktérií a fekálnych streptokokov.

Prevádzkovateľom pieskovísk, ktoré nevyhoveli platnej legislatíve, boli uložené opatrenia (uzatvoriť prevádzku pieskoviska, kontaminovaný piesok vyčistiť, prekopať a premyť pitnou vodou, prípadne piesok vymeniť a opätovnú prevádzku pieskoviska zahájiť až vtedy, ak výsledok laboratórneho rozboru vzorky piesku bude v súlade s limitmi vyššie citovanej vyhlášky). Účinnosť opatrení bola preverená opakovanými odbermi vzoriek piesku, ktoré boli negatívne.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 165 eur do 16 596 eur za správne delikty v prípade, ak prevádzkovateľ poruší povinnosti, týkajúce sa zabezpečenia čistoty a hygienickej bezpečnosti detských pieskovísk.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: