ČERVENÉ VLAJKY u škôlkara - pozor na tieto prejavy

Marika Koscelníková | 20. december 2021
Poruchy učenia škôlka

Už v predškolskom veku môžeme odhaliť odchýlky vo vývine dieťaťa. Priblíži ich PaedDr. Jaroslava Barčíková, špeciálna pedagogička z diagnostického a terapeutického centra EUSPE v Žiline.

Ktoré „červené vlajky“ by si mal rodič u škôlkara všímať?

 • neobratnosť v hrubej a v jemnej motorike
  – napr. dieťa zle behá, je „neohrabané“, nevie skákať, narábať s loptou, má problém s rovnováhou, stáť alebo skákať na jednej nohe, má problém udržať sa na kolobežke, pri bicyklovaní, je nemotorné v sebaobsluhe,  tiež pri manipulačných hrách ako navliekanie korálikov, pri narábaní s nožnicami, problémy s držaním ceruzky alebo pri kreslení. Deti s predikciou špecifických porúch učenia sa často javia v predškolskom veku ako nemotorné alebo menej obratné.
 • oslabená senzomotorická koordinácia
  – v tomto zmysle sú zrak a pohyb spojenými nádobami, tieto ťažkosti môžeme pozorovať aj pri bežnej hre s deťmi ako napr. je preň náročné postaviť niečo z kociek, neochotne kreslí, pričom kresba je chudobná, má problém s chytaním lopty, netrafí cieľ s loptou. Stále sa „točíme“ okolo motoriky, od ktorej je závislý aj vývin ďalších zložitejších funkcií ako  napr. reči alebo písania. Reč, správanie, aj samotné učenie sú podľa mnohých vedeckých výskumov spojené s funkciami pohybového systému.
 • oneskorený vývin reči a fonologický deficit
  – dieťa začína rozprávať neskôr, má ťažkosti v motorike artikulačných orgánov, nesprávne vyslovuje viaceré hlásky, má problém s opakovaním slov, naučiť sa a zapamätať si básničku, riekanku. Výskumy a odborné štúdie, ktoré sa zaoberajú napríklad pôvodom dyslexie (porucha čítania) veľmi často hovoria o teórii fonologického deficitu. Ten sa prejavuje u dieťaťa tak, že má problém presne zachytiť akustické obrazy slov alebo inak povedané vníma ich nepresne. Tiež môže mať problémy s uvedomovaním si hláskovej štruktúry slova, napr. čo počuješ na začiatku, konci slova a pod.
 • oneskorený vývin v oblasti laterality
  –  dieťa sa ešte stále v predškolskom veku „nevyhraňuje“, pri činnostiach a hre strieda pravú a ľavú ruku.
 • poruchy v priestorovej orientácii
  – má ťažkosti s orientáciou v priestore, na ploche papiera či v knižke, tiež problém s vnímaním vlastnej telesnej schémy.
 • problémy s pozornosťou
  – ťažko udrží pozornosť pri hre alebo úlohe, ktorá si  vyžaduje aspoň na chvíľu sústrediť sa, vydržať; nechuť k činnosti, ľahko ho rozptýlia iné podnety, býva zasnené, javí sa, akoby nepočúvalo...
PaedDr. Jaroslava Barčíková, EUSPE diagnostické a terapeutické centrum

Zatvárať oči pred problémom NIE JE RIEŠENIE

Práve v predškolskom období vieme dieťaťu pomôcť, aby neskôr netrpelo pocitom „neúspešnosti“. Buďte so svojimi deťmi, keď preliezajú na ihrisku prekážky aj vtedy, keď sa pokúšajú nakresliť obľúbené postavičky z rozprávky. Počúvajte ich, keď vám niečo hovoria a venujte pozornosť ich prejavom. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa pani učiteľky alebo odborníka.

Nejde o to dať dieťaťu nálepku a vidieť problém tam, kde nie je. Práve naopak. Pomôžte mu zvládnuť ťažkosti skôr, ako prerastú do väčšieho problému a buďte mu oporou. 

Zmena môže byť pomalá. Vaše dieťa môže postupovať veľmi malými, vytrvalými krôčikmi, ale progres bude viditeľný. Buďte mu nápomocní, povzbudzujte ho čo najviac, ako dokážete, ale nezabúdajte byť realisti. Buďte naň pyšní! To, čo je pre iné deti bežná rutina a samozrejmosť, môže pre vaše dieťa znamenať vynaloženie obrovského úsilia. Máte preto plné právo byť naň hrdí!   

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: