Hľadanie inovatívnych foriem zmysluplného trávenia voľného času detí do 3 rokov veku

Redakcia | 6. Dec 2010

Materské a rodinné centrá sú dôležitým miestom pre rozvoj a realizáciu detí od narodenia do 3 rokov veku a taktiež aj miestom realizácie a vzdelávania matiek...

30. november 2010
Dňa 30. Novembra 2010 sa v priestoroch Detského múzea SNM konal Okrúhly stôl pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Eugena Jurzycu na tému Hľadanie inovatívnych foriem zmysluplného trávenia voľného času detí do 3 rokov veku.

OS sa zúčastnili odborníci z rôznych inštitúcií: Mgr. Jana Miháliková zo Slovenského inštitútu mládeže – Iuveta a predsedníčka Rady pre deti a mládež pri MŠVVŠ SR., Mgr. Drahomíra Červeňáková z Krajského školského úradu v Bratislave, Prof. PhDr.Marta Horňáková, PhD. vedúca Katedry liečebnej pedagogiky, Mgr. Miroslava Kumančíková - Nadácia pre deti Slovenska, PaedDr. Zuzana Porubčanová a Mgr. Silvia Dančiaková z Národného inštitútu práce a sociálnej komunikácie, Mgr. Jarmila Blažeková z Asosiácie výchovných poradcov a zároveň Národného fora pre celoživotné vzdelávanie. Pozvanie prijali aj hostia z materských a rodinných centier MUDr. Petra Slašťanová - RC Prešporkovo - lekárka Kliniky detskej psychiatrie, Mgr. Zlatka Jursová Zacharová, MC Budatko - psychologička, Mgr. Lenka Plavúchová Antalová - MC Ráčik - predsedníčka DR ÚMC. 

V rámci príprav OS komunikovala ÚMC aj s PhDr. Vierou Hajdúkovou, PhD – z MSVVaS zo sekcie regionálneho školstva - odbor materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení a so zástupcami magistrátu hlavného mesta PhDr. Milanom Vajdom a Bc. Janou Panákovou

Závery stretnutia jasne hovoria o dôležitosti a nutnosti udržania a ďalšieho rozvoja materských a rodinných centier na Slovensku. Materské a rodinné centrá sú dôležitým miestom pre rozvoj a realizáciu detí od narodenia do 3 rokov veku a taktiež aj miestom realizácie a vzdelávania matiek, či rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke.

1. Je potrebné, aby matky ostávali s deťmi doma do 3 rokov veku dieťaťa
Dieťa je naviazané na vychovávateľa
Deti milujú spoločnosť – preto je dôležité aby sa deti stretávali s inými deťmi
Je vedecky potvrdené, že rozvoj kognitívnych funkcií a osobnostných štruktúr dieťatka prebieha najintenzívnejšie od narodenia do 3 rokov veku
Prostredie je u takýchto detí stimulujúcim faktorom
Materské a rodinné centrá sú vhodným miestom, kde sa tieto funkcie a schopnosti detí môžu vhodne rozvíjať

2. Aké iné možnosti socializácie detí do troch rokov veku na Slovensku okrem materských a rodinných centier máme?
Sú u nás vytvorené možnosti kde by sa matky na MD/RD s detičkami socializovali
Materské a rodinné centrá sú istým spôsobom monopolom v našej spoločnosti
Podobným priestorom je napríklad aj Detské múzeum SNM
Ale MC/RC centrá sú neziskové občianske združenia

3. Je potrebné aby rodičia poznali potreby svojich detí
Rodičia sú sprievodcami
Deti potrebujú kolektív
Deti sa potrebujú socializovať
Rodič na MD/RD je izolovaný od spoločnosti

4. Deti z MC/RC sú INÉ pri vstupe do predškolského zariadenia. Matky z MC/RC sú iné ako tie, ktoré sa nepodielajú na chode MC/RC – v pozitívnom zmysle
Sú v prvom rade naučené na nedirektívny a priateľský prístup od autority/dospelých/vychovávateľov
Samostatnejšie deti
Matky, ktoré veria v seba a svoje schopnosti

5. Ako reagovať na deti a ich potreby
Nie je to len o voľnom čase ale aj o „zamestnanosti“ a vyťaženosti
MC/RC sú miestom kde sa návštevníci venujú aj environmentálna výchova
Voľný čas, vzdelávanie, pohybové aktivity
MC/RC vytvárajú priestor spoznať dobrovoľníctvo v komunite

6. Na to, aby sme sa mohli rozprávať o potrebách deti je potrebná spolupráca na všetkých úrovniach
Medzi organizáciami, ktorých sa to týka, aby bolo možné informovať verejnosť aj štátnu sféru
Oboznámiť ich o dnešných potrebách našich detí

Únia materských centier sa teší na ďalšiu spoluprácu s odborníkmi a zástupcami, ktorých sa téma najmenších týka.
Okrúhly stôl sa konal vďaka finančnej podpore Magistrátu hlavného mesta 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: