Zmeny v očkovaní detí proti pneumokokom

Redakcia | 22. Feb 2009
Zmeny v očkovaní detí proti pneumokokom

Od 1. januára 2009 je očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam súčasťou povinného očkovania.

Na základe nového očkovacieho kalendára platného od 1. januára 2009 je očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam súčasťou povinného očkovania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o kontrole a prevencii prenosných ochorení.

Detský lekár zaočkuje proti pneumokokovým infekciám každé dojča narodené v tomto roku troma dávkami vakcíny, pričom očkovať sa začína v treťom mesiaci života. Toto povinné očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia.

Očkovanie proti pneumokokom konjugovanou vakcínou je zároveň od 1. januára 2009 plne hradené deťom do 5 rokov veku, ktoré patria do rizikových skupín. Rizikové skupiny definuje presný zoznam lekárskych diagnóz. Ide napríklad o deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, predčasne narodené deti či deti s rôznymi chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca alebo poruchami imunitného systému. Zdravotné poisťovne hradia konjugovanú vakcínu proti pneumokokom aj deťom narodeným v roku 2007 a 2008, u ktorých bolo očkovanie začaté ešte v minulom roku a je potrebné očkovanie ukončiť podľa schválenej schémy očkovania.

O hradení vakcíny deťom narodeným v mesiacoch október až december roku 2008, u ktorých sa očkovanie v minulom roku pre vek dieťaťa ešte nemohlo začať, rozhodli jednotlivé zdravotné poisťovne individuálne.


Povinné očkovanie proti pneumokokovým infekciám
Očkovací kalendár zaviedol povinné pravidelné očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam konjugovanou vakcínou pre deti narodené po 1. januári 2009. „Zmeny v očkovacom kalendári platné od 1. januára 2009 prijal úrad verejného zdravotníctva na základe odporúčaní slovenských aj zahraničných odborníkov. Očakávame pozitívne zmeny v oblasti zdravia detí aj v košickom regióne,“ uviedla MUDr. Jana Seligová, vedúca odboru epidemiológie Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva SR v Košiciach (ÚVZ SR). Podľa očkovacieho kalendára budú deti narodené v roku 2009 očkované proti pneumokokom v treťom a piatom mesiaci života. Tretiu tzv. booster dávku vakcíny dostanú v 11. až 12. mesiaci života. Lekárne sú na povinné pravidelné očkovanie proti pneumokokovým infekciám pripravené, konjugované pneumokokové vakcíny boli v dostatočnom množstve distribuované po celom Slovensku. „Pneumokok spôsobuje závažné invazívne ochorenia, ako otravu krvi, septický šok, zápal mozgových blán. Tieto závažné ochorenia prebiehajú veľmi ťažko a mnohokrát ohrozujú život malého pacienta. Nebezpečenstvo pneumokokových infekcií je väčšie pri narastajúcich počtoch prípadov rezistencie na antibiotiká. Povinné očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam predstavuje dôležitý posun v ochrane života a zdravia najohrozenejšej skupiny, ktorou sú malé deti,“ uviedla MUDr. Ingrid Urbančíková, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ktorá zároveň pôsobí ako lekár v ambulancii pre očkovanie rizikových detí. Skúsenosti z krajín, kde je očkovanie proti pneumokokom v národnom imunizačnom programe, ukazujú, že jeho zavedenie znamenalo zníženie výskytu závažných pneumokokových infekcií u detí takmer o 80%.

Prevencia proti pneumokokom pre ďalšie skupiny detí
Očkovanie proti pneumokokovým infekciám je plne hradené aj deťom do 5 rokov, ktoré patria do tzv. rizikových skupín. Lekárske diagnózy rizikových skupín definuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Do rizikových skupín patria napríklad predčasne narodené deti, či deti narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou, deti, ktoré mali opakovane zápal stredného ucha, prípadne trpia chronickými respiračnými alebo kardiologickými ochoreniami, deti s poruchami obličiek, deti s metabolickými  alebo imunitnou poruchou, onkologicky choré deti, deti s poruchami sleziny. Detský lekár na základe lekárskej dokumentácie vie určiť, či dieťa do rizikovej skupiny patrí. MUDr. Ingrid Urbančíková, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach: „S touto skupinou detí sa v svojej lekárskej praxi stretávam skoro každý deň. Diagnózy, ktoré majú, oslabujú ich imunitný systém, preto názov rizikové skupiny. Priebeh pneumokokových invazívnych ochorení u detí z rizikových skupín môže mať vážne následky. Vďaka očkovaniu proti pneumokokom môžeme pneumokokovým infekciám u týchto detí predísť.“ Očkovacia schéma, a tým aj počet dávok konjugovanej vakcíny v skupine týchto detí záleží od veku. Deťom starším ako 1 rok podá pediater dve dávky vakcíny s odstupom 2 mesiacov. Deti staršie ako 2 roky sa očkujú len jednou dávkou konjugovanej pneumokokovej vakcíny. Rizikové deti od veku 5 rokov sa očkujú polysacharidovou vakcínou, ktorú zdravotné poisťovne preplácajú do veku 12 rokov.

Zdravotnými poisťovňami je hradená konjugovaná pneumokoková vakcína aj pre deti narodené v roku 2007 a 2008, u ktorých bolo v minulom roku očkovanie začaté a je potrebné doočkovanie podľa schválenej schémy očkovania. V prvom roku života dieťaťa je imunitný systém vo fáze vyzrievania, čiže je relatívne oslabený voči vírusom a baktériám. Podľa výsledkov sledovania podľahlo na Slovensku počas 2 rokov (2001-2003) pneumokokovým infekciám osem detí. Všetky deti, ktoré zomreli, boli mladšie ako 15 mesiacov. „Najmenšie deti patria do kategórie, ktorá je najviac ohrozená pneumokokovými infekciami. U niektorých detí narodených v roku 2007 alebo 2008 už detský lekári začali očkovanie proti pneumokokom. To znamená, že im podali jednou, prípadne dvoma dávkami vakcíny. Pre zabezpečenie účinnej a dlhodobej ochrany voči pneumokokovým ochoreniam je potrebné dieťaťu podať správny počet dávok podľa schválenej schémy očkovania,“ upozorňuje MUDr. Ingrid Urbančíková.

V špecifickom postavení sú deti narodené na konci minulého roka, v mesiacoch október až december 2008. Sú to deti, ktoré ešte nepatria do skupiny, pre ktorú je očkovanie proti pneumokokom povinné, a  vzhľadom na ich vek nebolo možné ešte začať očkovanie v roku 2008. O hradení vakcíny proti pneumokokom pre deti narodené v mesiacoch október až december roku 2008, rozhodnú jednotlivé zdravotné poisťovne individuálne. 

Pneumokok
Pneumokok je najčastejšou bakteriálnou príčinou bežných ochorení, akými sú zápal stredného ucha a zápal pľúc. Táto baktéria je tiež pôvodcom závažných invazívnych ochorení (meningitída, otrava krvi), ktoré sa môžu skončiť úmrtím alebo trvalým poškodením zdravia, najmä sluchu a reči. Pneumokoky sú baktérie, ktoré sú obalené polysacharidovým puzdrom. Deti do 5 rokov majú len obmedzenú možnosť tvoriť proti tomuto typu bakteriálneho puzdra protilátky. Objavením konjugovanej pneumokokovej vakcíny došlo k prelomu v prevencii voči závažným pneumokokovým infekciám. Dovtedy dostupná polysacharidová vakcína, ktorá je určená hlavne k prevencii pneumokokových ochorení u starších ľudí, nie je schopná vyvolať dostatočnú odpoveď imunitného systému u detí do 2 rokov veku. Účinnú ochranu pre deti priniesla až konjugovaná vakcína, ktorá bola prvýkrát zaradená do Národného imunizačného programu v USA v roku 2000. Konjugovaná pneumokoková vakcína je rokmi klinicky preverená vakcína. Celosvetovo bolo podaných viac ako  200 miliónov dávok. Konjugovaná vakcína proti pneumokokom chráni dlhodobo, tzn. preočkovanie po určitej dobe nie je potrebné.

Očkovanie proti pneumokokom vo svete
Svetová zdravotnícka organizácia deklarovala zaradenie očkovania proti pneumokokovým infekciám do kalendára očkovania ako najvyššiu prioritu pre Národné imunizačné programy vo svete. Medzi štáty, ktoré proti pneumokokom očkujú plošne, patrí napríklad Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, USA, Austrália, Kanada, Maďarsko, Mexiko, Kuvajt, Katar, Dánsko, Nový Zéland, Uruguaj, Juhoafrická republika, Írsko, Švédsko, Cyprus, Turecko. V súčasnosti je očkovanie proti pneumokokom zaradené do národných imunizačných programov vo viac ako 30 krajinách sveta.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: