Testovanie 9 sa blíži! Čo všetko by ste mali o ňom vedieť?

redakcia MAMA a ja, Zdroj: RAABE, Pracovný zošit Testovanie 9 – Testy z matematiky pre 9. ročník ZŠ a Testovanie 9 – Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ | 7. apríl 2015
Testovanie 9 sa blíži! Čo všetko by ste mali o ňom vedieť?

Už 15. apríla 2015 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Nasledujúci článok vám prináša základné informácie o testovaní, o jeho priebehu, cieľoch a tiež zopár odporúčaní ako sa na Testovanie pripraviť. V závere si môžete na názornom teste z matematiky a slovenského jazyka vyskúšať, či by ste v tejto skúške deviatakov obstáli, resp. vaši deviataci si vďaka nim môžu už takto v predstihu otestovať svoje vedomosti.

Už 15. apríla 2015 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Nasledujúci článok vám prináša základné informácie o testovaní, o jeho priebehu, cieľoch a tiež zopár odporúčaní ako sa na Testovanie pripraviť. V závere si môžete na názornom teste z matematiky a slovenského jazyka vyskúšať, či by ste v tejto skúške deviatakov obstáli, resp. vaši deviataci si vďaka nim môžu už takto v predstihu otestovať svoje vedomosti.

Na úvod zopár základných faktov: Testovanie je určené žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3), ale tiež porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, či poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania. Testy sa konajú z dvoch predmetov – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka a literatúry, alebo ukrajinského jazyka a literatúry. Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Dodajme, že v prípade testov z oboch predmetov, ide o testy relatívneho výkonu (rozlišujúce), tzv. NR testy. Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50 – 60 %.

Ktoré úrovne myslenia sa presne testujú?

Jazyk

Zapamätanie

poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie,

Porozumenie

interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie,

Aplikovanie

použitie postupu na riešenie problému, implementácia,

Analyzovanie

rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie,

Hodnotenie

určovanie, vyvodzovanie

Matematika

Porozumenie

konštruovanie významu na základe získaných informácií

Aplikovanie

použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách

Analyzovanie

rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu

Hodnotenie

posúdenie podľa daných kritérií

Aké sú povolené pomôcky a čo sa naopak nemôže používať?

Medzi povolené pomôcky patria: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. Čo si naopak váš deviatak do testovacej miestnosti nemôže vziať sú: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Kedy sa dozviete výsledky?

V elektronickej forme získajú základné školy výsledky začiatkom mája 2015. Výsledkové listy v papierovej forme dostanú školy koncom mája 2015. Náhradné testovanie sa bude konať 21. apríla 2015 (utorok) v krajských mestách. Zúčastniť sa ho však môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu. Ale pozor! Prihlášku na náhradný termín je možné podať do 17. apríla 2015!

Viac informácií o testovaní sa dozviete na stránke: www.nucem.sk/Testovanie 9, kde nájdete sa podrobné informácie o účasti žiakov 9. ročníka ZŠ so zdravotným znevýhodnením. Dočítate sa tu okrem iného aj to, kto môže vykonať testovanie podľa upravených podmienok (napr. predĺženie času, úprava formátu testovacieho nástroja, možnosť používať kompenzačné pomôcky, prítomnosť asistenta a pod.)

 

Tipy, ako úspešne zvládnuť Testovanie 9

Aj vy sa dnes zamýšľate nad tým, ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu, aby zvládlo Testovanie 9?  Akých chýb sa treba vyvarovať v príprave na Testovanie 9 alebo aj priamo počas testu? A kedy je vlastne dobré začať s prípravou naň? Na všetky tieto otázky odpovedá Mgr. Libuša Bednáriková, jedna z autoriek pracovných zošitov s názvom Testovanie 9 – testy zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré vydáva odborné nakladateľstvo RAABE. Ako povedala: „ Najlepšou prípravou na Testovanie 9 je čítanie textov. Čítanie však nesmie byť mechanické. S prípravou na Testovanie je dobré začať čo najskôr. Vhodné je čítať s dieťaťom (možné už od 3. či 4. ročníka) a pýtať sa otázky, ktoré vyplývajú z textu.  Od piateho ročníka je pre žiakov vhodné precvičovať si svoje vedomosti na testoch s výberom odpovede, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a na rôzne jazykové javy. Najčastejším problémom býva, že sa žiaci s testami a testovými úlohami, ktoré sa objavujú na Testovaní 9 stretávajú až v poslednom ročníku tesne pred Testovaním 9 (mesiac, dva pred Testovaním 9). Podoba testu s výberom odpovede by pre žiakov nemala byť niečím novým, mali by sa s ňou pravidelne stretávať od 5. ročníka ZŠ. Preto sú testy z RAABE veľmi vhodným materiálom na prípravu na Testovanie 9.“

A najčastejšie chyby? „Najčastejšie chyby pri testovaní vyplývajú zo skutočnosti, že si žiaci dobre neprečítajú zadanie otázky, a preto vyberú nesprávnu odpoveď. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné si poriadne ukážku prečítať,“ upozorňuje Libuša Bednáriková. Ako dodáva: „Občas žiaci reagujú na informácie, ktoré z textu priamo nevyplývajú, ale ktoré si „domyslia“. Pomáha, ak majú žiaci skúsenosti s hľadaním informácii a vyvodzovaním tvrdení (čo z textu vyplýva, nevyplýva) z rôznych druhoch textov, nie len literárnych (vecné texty – napr.: dopravný poriadok, návod a pod.) Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby si žiaci prečítali všetky možnosti, ktoré majú na výber, aby ich zhodnotili, a potom vybrali tú správnu. Na základe mojej skúsenosti sa žiaci pri testoch s výberom odpovede často veľmi ponáhľali a neprečítali si poriadne ani text ukážky, ani zadanie otázok, čo viedlo k zbytočným chybám. Pravidelne sa stávalo, že žiaci, ktorí skončili skôr, mali veľa chybných odpovedí. Skúsenejší žiaci už pristupovali k testom pozornejšie, čiže najlepšie je testy precvičovať,“ vystríha Libuša Bednáriková.

 

Ako dopadlo ostatné Testovanie 9?

 

Naposledy 12. marca 2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Testy vtedy písalo 42 027 žiakov z 1 448 základných škôl. Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Test z matematiky obsahoval aj úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text.

Objektívnosť priebehu testovania bola tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia hárkov s odpoveďami do bezpečnostných obálok po ukončení testovania popoludní. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2014 vykonávala na 113 základných školách Štátna školská inšpekcia.

Test z matematiky riešilo 42 007 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 54,67 %. Chlapci riešili test s úspešnosťou 54,5 % a dievčatá 54,9 %.

Výsledky z matematiky na štátnych školách (94,2 % deviatakov), súkromných školách (0,7 % deviatakov) a cirkevných školách (5,1 % deviatakov) sú na úrovni národného priemeru (54,7 %). Najlepšie výsledky dosiahli žiaci z cirkevných škôl (58,7 %) v porovnaní so žiakmi štátnych škôl (54,4 %) a súkromných škôl (56,0 %). Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch boli na úrovni národného priemeru, rozdiely medzi krajmi navzájom neboli vecne významné. Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Kysucké Nové Mesto, Medzilaborce, Snina, Bratislava I, Sobrance, Humenné. Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Veľký Krtíš, Gelnica, Rimavská Sobota, Rožňava, Trebišov, Levoča, Lučenec, Revúca, Krupina.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 39 164 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 62,00 %. Dievčatá boli mierne úspešnejšie (65,3 %) ako chlapci (58,9 %). V úlohách na čítanie s porozumením (69,6 %) dosiahli žiaci vyššiu úspešnosť ako v jazykovej zložke (58,4 %) a literárnej zložke (57,2 %)

Výsledky zo slovenského jazyka a literatúry na štátnych školách (94,0 % deviatakov), súkromných školách (0,8 % deviatakov) a cirkevných školách (5,2 % deviatakov) sú na úrovni národného priemeru (62,0 %). Lepšie výsledky dosiahli žiaci z cirkevných škôl (65,6 %) v porovnaní so žiakmi štátnych škôl (61,8 %) a žiakmi súkromných škôl (63,8 %).

Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch boli na úrovni národného priemeru. Rozdiely sa však preukázali na regionálnej úrovni. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresu Bratislava I (71,5 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (51,00 %). Rozdiel medzi výsledkom najúspešnejšieho a najmenej úspešného okresu v slovenskom jazyku a literatúre bol takmer 20,5 %. Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Bratislava I, Bratislava IV, Humenné. Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Gelnica, Trebišov, Rožňava, Revúca, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Levoča, Svidník.

 

Vyskúšajte sa a otestujte sa! Skúste absolvovať ukážku testu z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Slovenský jazyk a literatúra (celý test v priloženom pdf formáte)


Matematika (celý test v priloženom pdf formáte)

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RAABE, Pracovný zošit Testovanie 9 – Testy z matematiky pre 9. ročník ZŠTestovanie 9 – Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ.

SPRÁVNE ODPOVEDE K TESTU ZO SLOVENČINY:

1. D

2. C

3. D

4. B

5. B

6. C

7.  Ján Vážny

8. D

9. B

10. B

11. A

12. A

13. B

14. D

15. C

16. B

17. D

18. B

19. A

20. C

21. B

22. A

23. D

24. D

25. B

 

SPRÁVNE ODPOVEDE K TESTU Z MATEMATIKY:

1. 6

2. 168,75

3. 20,58

4. 36

5. -20

6. 28

7. 29,61

8. 8

9. 63 000

10. D

11. B

12. C

13. B

14. B

15. B

16. B

17. B

18. C

19. B

20. C

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: