Striedavá osobná starostlivosť o dieťa

Elena Gogoláková | 5. Dec 2011

Striedavú osobnú starostlivosť o maloleté deti ako relatívne novú formu starostlivosti o deti v období po rozvode manželov či rozchode partnerov zaregistrovala pravdepodobne už väčšina rodičov.

Striedavú osobnú starostlivosť o maloleté deti ako relatívne novú formu starostlivosti o deti v období po rozvode manželov či rozchode partnerov zaregistrovala pravdepodobne už väčšina rodičov. Predstavuje zabezpečenie práva dieťaťa na oboch rodičov aj v období keď už rodičia spolu nežijú. Skupina rodičov, ktorí sa s touto formou stotožňujú, ale nie je až taká veľká. Niet sa čo diviť, Slovensko je v svojej podstate krajina konzervatívna a tento druh starostlivosti poriadne nabúral naše ustálené názory na výchovu detí. Ak by mala byť existencia striedavej osobnej starostlivosti napríklad predmetom referenda, bojím sa že by to znamenalo jej koniec.

Čo je to striedavá osobná starostlivosť?

Striedavá osobná starostlivosť je starostlivosť, ktorú striedavo vykonávajú obaja rodičia dieťaťa. Neprivileguje iba jedného rodiča, ale dáva možnosť aby sa na výchove dieťaťa rovnocenne podieľali obaja rodičia, aj keď sú medzi nimi narušené vzťahy a spolu žiť už nechcú.

Na rozdiel od osobnej starostlivosti o dieťa, kde sa urči jeden rodič ktorý bude mať dieťa v starostlivosti sa pri striedavej starostlivosti dieťa zverí striedavo jednému a druhému rodičovi na presne určené opakované časové úseky. Časové úseky sa najčastejšie vymedzujú rovnocenne (napr. matka od 1. do 15 v kalendárnom mesiaci, otec od 16. do 30/31 v kalendárnom mesiaci ) avšak je možnosť upraviť časové úseky starostlivosti o dieťa aj nerovnomerne, t.j. napr. 20 dní u matky, 10 dní u otca.

Je možné, že bude dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti aj napriek nesúhlasu jedného rodiča ?

Áno, možné to je.  Súdu stačí na začatie konania návrh jedného rodiča a rovnako nepotrebuje súhlas oboch rodičov ani pri vynesení rozhodnutia. Súd pri svojom skúmaní musí primárne hľadieť na záujem dieťaťa a pokiaľ by záujem dieťaťa lepšie zabezpečila striedavá osobná starostlivosť ako osobná starostlivosť jedného rodiča môže a mal by rozhodnúť v prospech striedavej osobnej starostlivosti. Faktom zostáva že súdy prijali striedavú starostlivosť skôr kriticky ako s nadšením a počet rozhodnutí o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rastie iba pomaly.

Pri konaní o zverení dieťaťa sa matky zvyknú obávať, aby otec dieťaťa nepožiadal o striedavú starostlivosť. Dokonca sú prípady, kedy otec využíva striedavú starostlivosť, ako hrozbu pre prípad, že by matka zažiadala o zvýšenie výživného na dieťa. Takéto praktiky, ale existovali aj predtým, s rozdielom, že otec hrozil návrhom na rozšírenie styku s maloletým dieťaťom, ak by matka prišla s návrhom na zmenu výšky výživného. Aby sme ale boli spravodliví prípady vydierania sa samozrejme vyskytujú v nemalej miere aj na druhej strane, kedy sa matky vyhrážajú, že pokiaľ otec dieťaťa nezvýši sumu výživného, neumožnia mu styk s dieťaťom.

Pokiaľ sa rodičia o starostlivosti o dieťa spolu nedohodnú býva konanie o zverenie dieťaťa jednou z najnepríjemnejších skúseností. Dokazovanie typu kto je lepší a  zodpovednejší rodič sa často krát posúva do roviny hrubého osočovania sa navzájom. Striedavá osobná starostlivosť predpokladá existenciu dohody medzi rodičmi, ale nie je vylúčené, že pokiaľ to bude v záujme dieťaťa, súd určí striedavú starostlivosť aj keď k vzájomnej dohode rodičov nedôjde.

Je možné zažiadať o striedavú osobnú starostlivosť aj keď už je dieťa zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča?

Rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy nie je definitívne rozhodnutie súdu a rovnako ako pri rozhodnutí o výživnom je možnosť ho meniť. Ak sa zmenia podmienky, je možné nanovo podať návrh na zverenie dieťaťa. Je tu však dôležité neargumentovať iba novým právnym stavom, ktorý v minulosti neumožňoval takého rozdelenie starostlivosti, ale preukázať že zmenou režimu budú lepšie zaistené potreby dieťaťa, t.j. uviesť relevantné dôvody v prospech dieťaťa na zmenu súčasného stavu. 

Týka sa striedavá osobná starostlivosť aj nevydatých matiek?

Najčastejšie sa na verejnosti striedavá starostlivosť spája s porozvodovým obdobím, čo vedie niekedy k mylnému názoru, že tento druh starostlivosti je možné uplatniť len ak boli rodičia dieťaťa manželmi. O zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti však môžu požiadať aj rodičia, ktorí nie sú manželia, jediná podmienka je aby bol otec zapísaný v rodnom liste dieťaťa. Dokonca je možné požiadať o striedavú osobnú starostlivosť za trvania manželstva ak sa rodičia na starostlivosti nevedia dohodnúť.

Ako postupovať ak chcete žiadať o striedavú osobnú starostlivosť

Pred samotným podaním návrhu je potrebné si dôkladne zvážiť, či by bol naozaj takýto druh starostlivosti pre Vaše dieťa a Vás vhodný. Je jasné, že tento druh starostlivosti sa nedá aplikovať plošne na všetky rodičovské páry a vyžaduje istý druh vyzretosti, záujmu a schopnosti kompromisu z oboch strán ako aj vhodné podmienky. Vyžaduje si rodičov, ktorí sa už dokázali preniesť cez svoje konflikty. Nemá zmysel používať tento prostriedok len ako formu boja proti druhému rodičovi. Ak ste si istý správnosťou svojho rozhodnutia obráťte sa na príslušný súd. V prípade starostlivosti o dieťa je to okresný súd, v obvode ktorého má dieťa bydlisko. Podaním návrhu - Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti– sa začína konanie o zverení dieťaťa. Súd určí kolízneho opatrovníka, ktorý bude zastupovať záujmy dieťaťa v konaní a jeho úlohou bude zistiť situáciu v rodine a navrhnúť najlepšie riešenie. Stanovisko kolízneho opatrovníka zväčša ovplyvní aj rozhodovanie súdu. Súdny poplatok sa v tomto prípade neplatí.

Čo súd skúma a čo je relevantné pre jeho rozhodnutie

V zmysle § 24 ods. 2 zákona o rodine „ ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa„.

Pre kladné  rozhodnutie súdu sú teda nevyhnutné nasledujúce podmienky :

• obaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať,
• obaja rodičia majú záujem o osobnú starostlivosť o dieťa a
• striedavá starostlivosť je v záujme dieťaťa, pričom týmto spôsobom budú lepšie zabezpečené jeho potreby

Okrem týchto základných podmienok sa sudca zameriava pri rozhodovaní na ďalšie skutočnosti :

• vzťah medzi dieťaťom a rodičmi, t.j. aký je reálny vzťah a citové väzby medzi dieťaťom a rodičmi, či dieťa neodmieta niektorého rodiča, či má a mal rodič záujem o dieťa. Často krát sa stretávame s praxou, že rodič, ktorý má určený styk s dieťaťom ho odvezie k starým rodičom a sám sa na starostlivosti nepodieľa, takéto konanie nie je v prospech rodiča nakoľko starostlivosť o dieťa majú zabezpečovať rodičia a nie iné osoby,

• podmienky na bývanie v druhej domácnosti, či tam má dieťa vlastnú izbu, či má miesto na prípravu do školy a celkovú vhodnosť a stabilitu prostredia,

• aká je vzdialenosť medzi domácnosťami rodičov (príliš veľká vzdialenosť medzi domácnosťami v prípade malých a školopovinných detí býva dôvodom, pre ktorý súd striedavú starostlivosť zvykne odmietnuť),

• materiálne zabezpečenie, t.j. aké je finančné postavenie druhého rodiča, ak napr. neplatí výživné na dieťa možno pochybovať o schopnosti dieťa zabezpečiť,

• vek dieťaťa, jeho vývinové potreby a jeho celkovú vyzretosť, ak je vnímanie dieťaťa na úrovni že dokáže pochopiť striedavú starostlivosť, súd sa pýta aj na názor dieťaťa,

• aký je vzťah rodičov, či ide o konfliktný pár alebo sú schopný sa dohodnúť.

Je možné upraviť pri striedavej osobnej starostlivosti aj styk s dieťaťom (stretávanie sa s dieťaťom v období kedy je v starostlivosti druhého rodiča)?

V praxi sa stretávame s prípadmi, že rodičia, ktorí sa dohodli na striedavej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa požiadajú súd, aby styk neupravoval, čo je vzhľadom na charakter striedavej starostlivosti pochopiteľné. Nie je ale vylúčené, aby rodičia o úpravu styku požiadali aj pri striedavej starostlivosti a to v rámci určených časových úsekov, t.j. rodič u ktorého dieťa v určenom období nebýva si môže počas tohto obdobia uplatňovať určenie styku s dieťaťom , napr. na pár hodín počas obdobia kedy býva u druhého rodiča.

Sociálne dávky a striedavá osobná starostlivosť o dieťa

Kto poberá sociálne dávky na dieťa (napr. prídavky na dieťa alebo v prípade menších detí rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa)?  Kto z rodičov si uplatní daňový bonus na dieťa? Odpovede na tieto otázky nie sú explicitne stanovené v právnych predpisoch, ale môžeme sa odôvodnene domnievať, že poberateľom týchto dávok sa stane rodič, na základe dohody rodičov. Nie je možné, aby dávky na dieťa poberali obaja rodičia, pokiaľ ale obaja rodičia majú záujem o poberanie dávky, riešením je, že ako poberateľ sa určí jeden rodič, ktorý sa následne zaviaže časť dávky poskytovať druhému rodičovi.     

Striedavá osobná starostlivosť a výživné

Ak dieťa žije striedavo u oboch rodičov dá sa predpokladať, že náklady znášajú obaja rovnocenne a súd výživné určiť nemusí. Ak je striedavá osobná starostlivosť rozložená nepomerne t.j. dieťa je u jedného rodiča dlhšie ako u druhého, je možné určiť pomerné výživné na dieťa vzhľadom k dĺžke starostlivosti o dieťa u rodiča.

Avšak ani u rodičov ktorí sa starajú o dieťa rovnocenne nemožno vylúčiť určenie výživného, ak to bude potrebné pre vyrovnanie životnej úrovne dieťaťa a rodiča. Platí tu zásada, že dieťa má právo sa podieľať na životnej úrovni rodičov a pokiaľ je výrazný nepomer medzi finančnou situáciou oboch rodičov je možné, aby menej solventný rodič výživné na dieťa žiadal.

Je možné zrušiť striedavú osobnú starostlivosť o dieťa?

Sú prípady, kedy si rodičia a deti striedavú starostlivosť nevedia vynachváliť a rovnako sa objavujú aj prípady, kedy sa ukazuje, že striedavá výchova nie je vhodná. Ako z toho von ? Rovnako ako je možné zmeniť osobnú starostlivosť o dieťa jedného rodiča na striedavú výchovu oboch rodičov je tu aj možnosť zažiadať o novú úpravu zverenia dieťaťa do výchovy a teda striedavú starostlivosť zrušiť a zaviesť iný druh starostlivosti. Samozrejme, že je potrebné preukázať, že zmena je v záujme dieťaťa. 

Striedavá osobná starostlivosť a budúcnosť

Striedavá osobná starostlivosť sa dostala do nášho právneho poriadku relatívne rýchlou cestou. Ako poslanecký návrh zákona sa vyhla pripomienkovému konaniu, ktoré zvykne absolvovať väčšina zásadných návrhov zákonov. “Pripomienkovanie“ sa tak začalo až po účinnosti zákona. Objavila sa vlna pochybností, nadšenie a rozporných názorov. Napriek tomu sa v legislatívnej rovine objavili  tendencie ísť pri úprave striedavej osobnej starostlivosti ešte ďalej a obmedziť pri rozhodovaní úlohu súdov, ktoré by v prípade splnenia zákonných podmienok museli (dnes súd môže ale nemusí) stanoviť takýto druh starostlivosti.  Táto zmena bola v máji tohto roku poslancami Národnej rady SR odmietnutá, ale pri aktivite zástancov striedavej starostlivosti môžeme predpokladať, že sa s ňou určite ešte stretneme.    

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: