Nadácia Orange štartuje svoju činnosť vo veľkom - otvára až štyri programy

Redakcia | 13. Aug 2009

Grantové programy nadácie Orange.

Bratislava, 13. august 2009 - Nadácia Orange pokračuje v práci, ktorú začalo Konto Orange a hneď v úvode svojho pôsobenia vyhlasuje pokračovanie 2 obľúbených grantových programov a 1 štipendijného programu. Zároveň otvára prvý ročník úplne nového grantového programu. Svoju silnú pozíciu v oblasti podpory vzdelávania Nadácia Orange potvrdzuje už siedmym ročníkom programu pre učiteľov Školy pre budúcnosť a tiež pokračovaním programov Šanca pre talenty a Štipendium pre znevýhodnených, ktoré sú zamerané na konkrétnu pomoc študentom. Nadácia Orange sa rozhodla podať pomocnú ruku aj starším spoluobčanom s cieľom ich lepšej sociálnej integrácie a v tejto oblasti vyhlasuje prvý ročník nového grantového programu Zelená pre seniorov. V rámci všetkých programov prerozdelí medzi prijímateľov podpory celkovú sumu 265 000 EUR.

Školy pre budúcnosť
Grantový program Školy pre budúcnosť nadväzuje na rovnomenný program Konta Orange a tento rok je vyhlásený už po siedmy raz. Jeho cieľom je motivovať a podporiť aktívnych a iniciatívnych učiteľov v ich snahe vytvárať podmienky pre tvorivé, interaktívne a netradičné vyučovanie na školách, ktoré napomáhajú budovaniu lepších vzťahov medzi učiteľom a žiakom, a prispievajú k tomu, aby chodili žiaci do školy radšej. Program bol doposiaľ otvorený iba pre učiteľov základných škôl, tento rok sa však Nadácia Orange rozhodla ponúknuť rovnakú šancu aj učiteľom stredných škôl. Program je otvorený pre štátne, súkromné aj cirkevné základné a stredné školy, a tiež špeciálne základné školy, pričom autormi projektov by mali byť samotní učitelia. Tí môžu svoje projekty a dobré nápady pozitívne meniace formu vyučovania posielať od 13. augusta až do 27. októbra 2009. V rámci programu prerozdelí Nadácia Orange medzi najzaujímavejšie projekty z celého Slovenska sumu 150 000 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú je možné získať na jeden projekt je 1 500 EUR.

Šanca pre talenty
Grantovým programom Šanca pre talenty chce Nadácia Orange otvárať dvere talentovaným študentom rôznych stredných a vysokých škôl. Ponúka im šancu lepšie sa realizovať v oblasti, v ktorej vynikajú a v ktorej už niečo dosiahli. Aj vďaka štvrtému ročníku programu tak budú môcť študenti napomôcť svojmu osobnostnému a odbornému rozvoju ako aj k rozvoju svojho talentu. Študenti, ktorí sa venujú vedecko-výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti a splnia formálne kritériá sa môžu uchádzať o finančný príspevok až do výšky 2 000 EUR tým, že pošlú svoj motivačný list spolu so žiadosťou o grantový príspevok. Môžu tak urobiť od 13. augusta do 14. októbra tohto roku. Program podporí študentov celkovou sumou 40 000 EUR, pričom získané financie je možné využiť na úhradu poplatkov súvisiacich so štúdiom a náklady súvisiace so študijným pobytom, stážou či s ďalšími aktivitami, ktoré rozvíjajú talent študenta.

Štipendium pre znevýhodnených
V nadchádzajúcom školskom roku bude program Štipendium pre znevýhodnených vyhlásený už po štvrtý raz. Rovnako ako po minulé roky je určený pre študentov stredných a vysokých škôl s ťažkým zdravotným postihnutím. Nadácia Orange má za cieľ prostredníctvom poskytnutého štipendia napomáhať ich integrácii do spoločnosti, poskytnúť im priestor na rozvoj svojich vedomostí a zručností, a vytvárať im priestor, aby si našli v živote uplatnenie, po ktorom túžia. Nadácia Orange vyčlenila na podporu hendikepovaných študentov prostriedky v celkovej výške 35 000 EUR, pričom jednotliví študenti môžu získať štipendium, ktoré bude vyplatené v dvoch splátkach, až do výšky 1 000 EUR. Prostriedky budú využité na úhradu nákladov spojených so štúdiom – na úhradu školských poplatkov, ubytovania, dopravy, stravovania alebo na nákup literatúry a učebných pomôcok.

Zelená pre seniorov
Popri troch programoch v oblasti vzdelávania vyhlasuje Nadácia Orange hneď na začiatku svojej činnosti aj nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť sociálnu integráciu ďalšej marginalizovanej skupiny spoluobčanov. Grantový program Zelená pre seniorov je výnimočný tým, že ním Nadácia Orange po prvýkrát samostatným grantovým programom reaguje na potreby spoluobčanov v staršom veku. Komunita ľudí v poproduktívnom veku sa na Slovensku neustále rozširuje a zároveň ju sprevádza čoraz silnejšia dezintegrácia od spoločnosti. Seniori trpia nedostatkom sociálnych kontaktov, osamelosťou a veľakrát pocitom zbytočnosti. Program Zelená pre seniorov si preto kladie za úlohu prispieť k zvyšovaniu kvality ich života, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj podpora sebarealizácie, samostatnosti a v neposlednom rade aj počítačovej gramotnosti. Program je otvorený pre mimovládne organizácie, samosprávy či zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, ktoré môžu svoje projekty predkladať od 13. augusta až do 30. septembra 2009. Program podporí projekty v celkovej výške 40 000 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú je možné získať na jeden projekt je 2 500 EUR.

Svoje projekty a žiadosti o grantový alebo štipendijný príspevok môžu záujemcovia v prípade všetkých programov posielať na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava. Viac informácií na http://www.nadaciaorange.sk/ 

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu jednotlivých skupín obyvateľov – komunít. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Cieľom Nadácie Orange je realizovať filantropické aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémy rôznych skupín spoločnosti. Aktivity Nadácie Orange zahŕňajú mnoho oblastí – od podpory náhradných rodín a adopcie cez vzdelávanie, voľnočasové aktivity mladých ľudí až po pomoc opusteným ľuďom. Filantropické aktivity Nadácie Orange sú zamerané na problémové alebo deficitné oblasti spoločnosti. Zriaďovateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

*  *  *

Firemný neinvestičný fond Konto Orange sa s účinnosťou od 13. augusta 2009 transformuje na Nadáciu Orange. Dôvodom tejto zmeny je začlenenie do medzinárodnej skupiny firemných nadácií Orange Foundation, čo prinesie nové impulzy pre firemnú filantropiu spoločnosti Orange Slovensko. Pri tejto príležitosti bola na tlačovej konferencii odovzdaná aj historicky prvá podpora neziskovej organizácie zo strany Nadácie Orange. Jej prijímateľom sa stalo Autistické centrum Andreas v Bratislave, ktoré získalo finančnú podporu vo výške 15 000 EUR.

Na fotografii - zľava: Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange, Iveta Malachovská, moderátorka tlačovej konferencie a Andrea Šedibová, riaditeľka pre odbornú činnosť, Autistické centrum Andreas v Bratislave.

Nadácia Orange dnes vyhlásila taktiež prvý ročník Ceny Nadácie Orange pre mimovládne organizácie za mimoriadny spoločenský prínos a inovatívne riešenie aktuálnych celospoločenských potrieb.

Zároveň sa Nadácia Orange rozhodla pri príležitosti začiatku svojej činnosti reagovať aj na aktuálne vzniknutú tragickú udalosť a venovala zo svojich prostriedkov 10 000 EUR na pomoc rodinám obetí banskej tragédie v Handlovej.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: