Konto Orange ŠTARTUJE rok 2009 TROMI GRANTOVÝMI PROGRAMAMI

Redakcia | 8. marec 2009

Konto Orange aj v roku 2009 myslí na aktívnych ľudí, ktorí chcú zlepšiť životné podmienky svojich blízkych.

Bratislava 24. február 2009 – Konto Orange aj v roku 2009 myslí na aktívnych ľudí, ktorí chcú zlepšiť životné podmienky svojich blízkych. Vo februári už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky programu Šanca pre váš región a zároveň prichádza s dvoma novými grantovými výzvami. V oblasti vzdelávania vyhlasuje novú grantovú výzvu pre mimovládne organizácie, ktorou ich chce podporiť v snahe premeniť tradičnú školu na modernú. Pre dobrovoľníkov, ktorí by radi pomohli zdravotne a sociálne znevýhodneným spoluobčanom začleniť sa do spoločnosti, prináša Konto Orange túto možnosť v podobe nového grantového programu Prekročme spolu bariéry.

Podpora vzdelávania
„Konto Orange sa už niekoľko rokov venuje podpore vzdelávania žiakov a študentov od prvých ročníkov základných škôl až po vysokú školu. Pozitívna odozva a záujem zo strany prijímateľov grantov, ako i vývoj v oblasti vzdelávania nás neustále vedú k rozširovaniu a prehlbovaniu aktivít smerujúcich k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Prirodzeným vyústením našej snahy bolo v tomto roku vytvorenie nového grantového programu zameraného špeciálne na mimovládne organizácie,“ uvádza Andrea Cocherová, riaditeľka úseku komunikácia a značky spoločnosti Orange Slovensko. Grantová výzva je určená pre mimovládne, voľnočasové a osvetové organizácie zriadené miestnou a regionálnou samosprávou, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky výučby a inovácia vyučovacích postupov. Cieľom tejto iniciatívy Konta Orange je podporiť projekty, ktorých predkladatelia sa usilujú o zmenu filozofie výchovy a vzdelávania z tradičného ponímania na humanisticko-tvorivý prístup, venujú sa odbornej príprave a rozvoju učiteľov základných a stredných škôl, ako i budúcich pedagógov, rozvíjajú spoluprácu školy s rodičmi a širšou komunitou, prispievajú k tvorbe nových učebníc a didaktických pomôcok alebo realizujú aktivity v oblasti environmentálnej výchovy, multikulturalizmu a výchovy v oblasti ľudských práv a tolerancie.

Program bude prebiehať v dvoch fázach, pričom do oboch je možné posielať projekty od 24. februára 2009. Pri prvej je potrebné doručiť projekty do 30.marca 2009. Priestor na ich realizáciu bude v mesiacoch máj až október 2009. Projekty, ktoré budú realizované v druhej fáze, od novembra 2009 do mája 2010, je potrebné zaslať do 30. septembra 2009. Na predložené projekty je možné získať grant vo výške od 700 do 3 000 EUR. Celková suma vyčlenená na podporu aktivít pre modernejšie vzdelávanie je 35 000 EUR.

Sociálna integrácia
Oblasť pomoci zdravotne a sociálne znevýhodneným je popri podpore vzdelávania ďalšou z kľúčových aktivít Konta Orange. V nadväznosti na úspešné programy z predchádzajúcich rokov otvára Konto Orange v roku 2009 nový program, ktorého cieľom je prispieť k dlhodobému zmierňovaniu sociálnych rozdielov a podávať pomocnú ruku sociálne a zdravotne znevýhodneným spoluobčanom začleniť sa do spoločnosti. Grantový program je určený pre mimovládne organizácie, obce a mestá, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, ako i vysoké školy, ktorých cieľom je pomáhať rozvíjať zručnosti a vedomosti sociálne znevýhodnených a podporovať ich vieru vo vlastné schopnosti. Prostriedky získané prostredníctvom programu je možné využiť v prospech ľudí s rôznym druhom znevýhodnenia – so zdravotným postihnutím, neúplné alebo sociálne slabé rodiny s deťmi, národnostné menšiny, ale i ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú obete násilia, deti po ukončení ústavnej ochrany, ľudia bez domova ako aj mládež vyrastajúca v zhoršených sociálnych podmienkach. Organizácie, ktoré chcú prispieť k svetlejšej budúcnosti ľudí s ťažkým osudom tak môžu urobiť zaslaním svojho projektu od 24. februára do 25. marca 2009. Schválené projekty budú realizované v období mesiacov máj – október 2009. Konto Orange prerozdelí v rámci programu 100 000 EUR, pričom na jeden projekt bude pridelená suma v maximálnej výške 3 000 EUR.

V rámci podporených projektov bude udelené špeciálne ocenenie Projekt roka, ktoré získa projekt s najinovatívnejším prístupom k problematike sociálnej inklúzie napĺňajúci kritériá programu. Autor oceneného projektu získa finančnú odmenu vo výške 1 500 EUR, ktorú bude možné použiť na pokračovanie projektu alebo na inštitucionálny rozvoj organizácie predkladateľa projektu.

Podpora regiónov
Tento rok vyhlasuje Konto Orange program Šanca pre váš región už po piaty raz. Jeho cieľom je zlepšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporovať občiansky aktivizmus, rozvíjať komunitný život, zvyšovať informovanosť a reagovať tak na aktuálnu situáciu a potreby ľudí žijúcich vo všetkých regiónoch Slovenska. Program počíta s osobnou podporou aktívnych a zanietených obyvateľov, ktorí či už vlastnou iniciatívou alebo v spolupráci s miestnymi organizáciami participujú formou dobrovoľníckej práce na inovatívnych projektoch. Vítané sú projekty, ktoré svojou realizáciou prispejú k rozvoju komunitného života v obciach, k lepšej dostupnosti informácií obyvateľmi, k rozvoju regionálneho cestovného ruchu alebo k rozvoju kultúry v regiónoch.

V rámci programu bude prerozdelená celková suma 100 000 EUR, pričom maximálna výška na jeden projekt je 3 000 EUR. Tí, ktorí chcú zlepšiť podmienky vo svojom regióne aktívnym zaslaním projektu, tak môžu urobiť od 24. februára do 7. apríla 2009. Predkladatelia najlepších projektov, ktoré budú vybrané odbornou komisiou, budú realizovať svoje regiónom prospešné aktivity v období od júna do októbra 2009.

Zavŕšením programu bude odovzdanie ocenenia Projekt roka, ktoré Konto Orange udelí už po druhý raz autorovi najinovatívnejšieho projektu v rámci regionálneho rozvoja. Ocenený projekt získa finančnú odmenu vo výške 1 500 EUR. Autor ju bude môcť použiť na pokračovanie projektu alebo na ďalšie aktivity a rozvoj organizácie, ktorá projekt realizovala.

Každý, kto má záujem reagovať na niektorú z aktuálnych grantových výziev a prispieť k lepším životným podmienkam ľudí okolo seba, môže poslať svoj projekt na adresu Centra pre filantropiu na Kozej ulici 11 v Bratislave. Práve tu alebo aj na stránke www.kontoorange.sk je možné získať aj bližšie informácie a pomoc pri vypracúvaní projektu.

 

Konto Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu jednotlivých skupín obyvateľov – komunít. Vznikla v roku 2002 s cieľom realizovať filantropické aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémy rôznych skupín spoločnosti. Aktivity Konta Orange zahŕňajú mnoho oblastí – od podpory náhradných rodín a adopcie cez vzdelávanie, voľnočasové aktivity mladých ľudí až po pomoc opusteným ľuďom. Filantropické aktivity Konta Orange sú zamerané na problémové alebo deficitné oblasti spoločnosti. Zriaďovateľom Konta Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: