Deň narcisov

Redakcia | 10. apríl 2009

V piatok 17. apríla 2009 sa uskutoční už 13. ročník jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV.

B r a t i s l a v a, 7. apríl 2009 – v piatok 17. apríla 2009 sa uskutoční už 13. ročník jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine DEŇ NARCISOV.

Už trinásť rokov si ľudia v mestách a obciach Slovenska jediný  deň v roku pripínajú na svoj odev prvý jarný kvet - žltý narcis. Len v tento jediný deň vystupuje v úlohe symbolu nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Každý, kto si ho pripne, prejaví svoju solidaritu a morálnu podporu s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu ako môžu... V tento deň rozdá Liga proti rakovine prostredníctvom svojich dobrovoľníkov v uliciach Slovenska tisíce informačných letákov, upozorňujúcich na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.

Do tohtoročného Dňa narcisov sa zapojilo 630 subjektov z celého Slovenska (materské, základné a stredné školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky SČK, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, zdravotnícke inštitúcie a ďalšie právnické osoby), v ktorých je združených 15.453 dobrovoľníkov, registrovaných Ligou proti rakovine.

Už tradične budú dobrovoľníci Ligy proti rakovine označení „identifikátormi“, ktoré patria k jednému zo zabezpečovacích prvkov zbierky a vďaka ktorým sú tí „praví“ dobrovoľníci jednoznačne identifikovateľní a rozpoznateľní.  Modrá šnúrka na krku so žltým nápisom Deň narcisov 2009 ukončená veľkým žltým narcisom a vizitkou s číslom dobrovoľníka je pre prispievajúceho zárukou, že ide o registrovaného dobrovoľníka Ligy proti rakovine, ktorý ponúkne symbol zbierky – žltý kvet narcisu – za akýkoľvek dobrovoľný príspevok. Tento môžete dať do pokladničky s aktuálnym vizuálom zbierky a označenej i logom LPR.

Možností, ako podporiť verejnú finančnú zbierku Deň narcisov, je niekoľko:

  • zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v hodnote 1 EUR (30,1260 Sk) v období od 6.4.-24.4. 2009
  • na účet zbierky č. 2629740400/1100, otvorený špeciálne len na účel zbierky
  • do pokladničiek dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí sa budú 17. apríla nachádzať v uliciach miest a obcí  Slovenska.

Vyzbierané finančné prostriedky zo Dňa narcisov vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu tak onkologických pacientov, ako i širokej verejnosti, ku ktorým patria predovšetkým:

Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach so širokým spektrom programov pre chorých i zdravých; poradenská služba vo forme Linky pomoci pre telefonické aj osobné poradenstvo, či internetová poradňa; rekondičné pobyty pre onkologických pacientov; letné tábory pre detských onkologických pacientov; ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských pacientov na bratislavských Kramároch; edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť; podpora klinických a výskumných projektov v podobe finančnej pomoci. V neposlednom rade nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc v podobe prístrojového vybavenia. Táto konkrétna podpora svedčí o zmysluplnosti nielen zbierky Deň narcisov, ale i o správnosti poslania a cieľov Ligy proti rakovine.

Ďakujeme za doterajšiu podporu a v duchu posolstva žltého narcisu v tohtoročnej  mediálnej komunikácii veríme, že keď obyčajný kvet môže mať  jediný deň v roku obrovskú silu, tak i každý človek má v istom okamihu, keď urobí správne a prospešné rozhodnutie, nenahraditeľnú moc, výsledkom ktorej je pomoc... Dokážme to opäť v uliciach Slovenska 17. apríla -  na Deň narcisov!


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: