Chceš študovať v zahraničí? Prihlás sa do programu Hlavička

Redakcia | 20. apríl 2009
Chceš študovať v zahraničí? Prihlás sa do programu Hlavička

Nadácia SPP vyhlasuje už po piaty krát štipendijný program Hlavička.

Bratislava, 17. apríla 2009 - Nadácia SPP vyhlasuje už po piaty krát štipendijný program Hlavička. O podporu v štipendijnom programe môžu žiadať všetci študenti alebo doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny.

Na podporu študijných pobytov, letných škôl, stáží a výskumných pobytov v európskych krajinách rozdelí Nadácia SPP 66 388 eur. Podmienkou na získanie štipendia je predloženie žiadosti s vedeckým, odborným alebo praktickým projektom, ktorému sa študent chce v zahraničí venovať, do termínu uzávierky 5. mája 2009. Individuálne štipendium až do výšky 4 979 eur môžu úspešní študenti použiť na pokrytie nákladov, ako sú registračné poplatky, školné, poistenie, odborná literatúra, výskumný materiál, cestovné, ubytovanie a iné náklady úzko spojené so štúdiom.

Štipendium bude možné získať na nasledovné účely:

  • Študijná stáž na zahraničnej vysokej škole/ časť doktorandského štúdia v rozsahu max. 9 mesiacov na zahraničnej vysokej škole, príp. výskumnom pracovisku.
  • Účasť na  letnej škole resp. stáži v rozsahu min. 3 týždne spojenú s realizáciou konkrétneho projektu, ktorý súvisí s témou letnej školy/ stáže.
  • Vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej spolupráci s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí.
  • Krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín (napr. pri tvorbe diplomovej práce, výskumu a pod.).

 

Projekty hodnotí komisia zložená z vysokoškolských pedagógov, zástupcov Nadácie SPP a spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Základným kritériom pri ich posudzovaní je úroveň predloženého projektu. Zohľadňuje sa však aj skutočnosť, či študent pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V predchádzajúcom kole získalo z  58 žiadateľov podporu 31 vysokoškolských študentov a doktorandov. Dominovali medzi nimi právnici, štipendium však získali aj ekonómovia, prírodovedci, informatici a medici. Študenti najviac cestovali do Nemecka a Švédska. Bokom však neostali ani Veľká Británia, Taliansko a Španielsko.

 „Podpora Nadácie SPP mi umožnila zrealizovať úžasný pobyt, ktorý ma obohatil nielen po akademickej stránke. Nahliadla som za brány jednej z najlepších univerzít sveta. Nielenže som mala možnosť študovať kombináciu, ktorá sa na Slovensku nedá, ale navyšej v takej kvalite, aká je na slovenských školách len ťažko dostupná. Okrem akademického prínosu znamenal pre mňa pobyt v Cambridge aj osobnostný rast a rozvoj. Myslím si, že mi dal veľa skúseností a poznatkov do ďalšieho života.“, o svoje skúsenosti sa podelila Zuzana Masárová, študentka na fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorá absolvovala študijný pobyt na University of Cambridge vo Veľkej Británii

 

Nadácia SPP dlhodobo podporuje rozvoj vzdelávania študentov. Štipendisti majú možnosť ďalej sa rozvíjať a vymieňať si skúsenosti v Klube H. Nadácia SPP organizuje každoročne aj zážitkový tréning, v ktorom si študenti môžu vyskúšať svoje schopnosti v hraničných situáciách, či otestovať sa v  tímovej spolupráci. V Klube H môžu študenti získať doplnkové štipendium na štúdium cudzích jazykov alebo grant na podporu projektov na skvalitnenie výučby na vysokých školách.

Iniciatívou, ktorá prispieva k zvýšeniu spoločenského uznania práce učiteľov, je ocenenie Výnimočný pedagóg, ktoré môžu Hlavičky udeliť pedagógovi s najvýraznejším príspevkom k ich osobnostnému rastu.

Viac informácií o štipendijnom programe Hlavička a aktivitách Klubu H získate na stránke www.nadaciaspp.sk/hlavicka, telefonicky na t. č.: 0908 766 833, 02/ 54 64 46 83 alebo e-mailom: monika@nadaciaspp.sk.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: