Allianz – Slovenská poisťovňa úspešne bojuje proti pokusom o poisťovacie podvody

Redakcia | 12. Mar 2009

Poisťovacie podvody sa páchajú čoraz ťažšie.

Slovenská poisťovňa prešetrila do februára 2009 takmer štyritisíc podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením 13 200 000 eur.

Účinné odhaľovanie pokusov o poisťovací podvod má vplyv na ich pokles približne o 30 percent. Vďaka tomuto trendu Allianz – Slovenská poisťovňa aj v roku 2008 udržala poistné na úrovni atraktívnej pre klientov.

Od zavedenia projektu na indikáciu a odhaľovanie podozrivých poistných udalostí v roku 2004 do začiatku februára 2009 odhalila a prešetrila Allianz – Slovenská poisťovňa 3 633 podozrivých poistných udalostí v neživotnom poistení s požadovaným poistným plnením cca 13 mil. eur (394 mil. korún). Z týchto prešetrených poistných udalostí vyplynulo 615 trestných oznámení. Najväčšie problémy s páchaním poisťovacích podvodov od roku 2004 zaznamenala poisťovňa v povinnom zmluvnom poistení (1 246 prípadov), ďalej v havarijnom poistení motorových vozidiel (1 528), v poistení majetku vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a regresov  (1 107).

V rámci životného poistenia bolo v období od roku 2004 do začiatku februára 2009 preskúmaných 352 prípadov podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením cca 189-tis. eur (5,7 mil. korún). Uchránená hodnota za uvedené obdobie predstavuje 18-tisíc eur (542-tis. korún).

V životnom poistení ostáva počet pokusov o podvod nízky. V širšom členení poznáme dva typy poisťovacích podvodov: poistná zmluva sa uzatvára s už naplánovaním hlásenia poisťovacieho podvodu, alebo snaha z už existujúcej zmluvy získať plnenie nahlásením neexistujúcej udalosti, resp. umelo navýšiť výšku plnenia.

Systém boja s poisťovacími podvodmi v Allianz – SP pozostáva zo včasnej a presnej indikácie podozrivých poistných udalostí a, samozrejme, z preventívnej činnosti, ktorá má v procese boja s poisťovacími podvodmi nenahraditeľné miesto. „Činnosti ohľadne odhaľovania poisťovacích podvodov nie sú samoúčelné a nejde iba o samotné zachraňovanie hodnôt. Zavedením projektu boja proti poisťovacím podvodom v roku 2004 sme vytvorili  účinný systém, ktorý zabraňuje neoprávneným výplatám a ochráni našich verných a poctivých klientov, ktorí nežiadajú plnenia bez právneho nároku. V roku 2008 sme do tohto systému zapracovali aj novinku – elektronickú podporu indikácie podozrení. Kým v predchádzajúcich obdobiach bol systém postavený najmä na  manuálnom označení podozrenia, teraz pracujeme aj s elektronicky vyhodnotenými kombináciami podozrivých okolností, ktoré sme zapracovali do nášho poistno-technického systému. Kombinácií podozrivých okolností, s ktorými pracujeme, je viac než 200. Naše snaženie je založené na tom, aby sme nevyplácali poistné plnenia, na ktoré páchatelia poisťovacích podvodov nemajú nárok a ktoré sa snažia vylákať na úkor iných klientov. Poctivým klientom sa snažíme vyjsť vždy v ústrety. Naši klienti si to plne zaslúžia," hovorí Jaroslava Zemanová z Allianz – Slovenskej poisťovne.

V roku 2008 zaznamenala spoločnosť významné úspechy aj v oblasti postihovania páchateľov formou trestných súdov. Koncom roka 2008 bolo ukončených niekoľko súdnych konaní, v ktorých bol vynesený odsudzujúci rozsudok, alebo bola schválená dohoda o vine a treste. V týchto prípadoch je páchateľ povinný nahradiť škodu, ktorú spoločnosti spôsobil. „Predmetné čiastky predstavovali sumu niekoľko desiatok tisíc eur. Vo väčšine prípadov išlo o nedokonaný pokus poisťovacieho podvodu. To znamená, že poisťovací podvod bol našimi zamestnancami odhalený ešte pred vyplatením poistného plnenia.“ uviedol Vojtech Kosík z Allianz – Slovenskej poisťovne.
Uvedená skutočnosť má priaznivý dopad na vývoj poistného, teda aj vďaka tomuto trendu Allianz – Slovenská poisťovňa nemusela ani v roku 2008 pristupovať k zvyšovaniu poistného v jednotlivých segmentoch poistenia, ako je napríklad povinné zmluvné poistenie vozidiel.

Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne sa poisťovacie podvody páchajú v každom regióne, najmarkantnejšie sú v neživotnom poistení v Nitrianskom kraji, Bratislavskom kraji a vo východoslovenskom regióne, v životnom poistení v stredoslovenskom regióne. Trestná sadzba za poisťovací podvod pri trestných rozkazoch a odsudzujúcich rozsudkoch je závislá od spôsobu spáchania trestného činu, osoby páchateľa a výšky spôsobenej škody v rozmedzí od 1 do 15 rokov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: