Chodiť do školy počas liečebného pobytu? ÁNO!

NÚDTaRCH Dolný Smokovec | 18. september 2023
Chodiť do školy počas liečebného pobytu? ÁNO!

Ide vaše dieťa na liečebný pobyt a máte obavy, že vymešká zo školy? Vaše obavy sú neopodstatnené, nakoľko súčasťou NÚDTaRCH v Dolnom Smokovci je aj Základná škola s materskou školou.

Na otázky ohľadom zaradenia vášho dieťaťa do základnej alebo materskej školy odpovie pani riaditeľka školy PaedDr. Mária Veselovská.

 


Ako sa má moje dieťa do školy prihlásiť?

Do školy pri zdravotníckom zariadení sa nie je potrebné prihlasovať, vaše dieťa bude automaticky zaradené do výchovno-vzdelávacieho procesu podľa ročníkovej príslušnosti.


Má si priniesť vlastné učebnice?

V našej škole sa vyučovanie realizuje podľa platného učebného plánu. Z neho vyplýva, sa u nás vyučujú ako na prvom, tak aj na druhom stupni všetky predmety, vrátane troch cudzích jazykov (anglický, nemecký a  ruský). Žiak si so sebou donesie vlastné učebnice, pracovné zošity a zošity na všetky vyučovacie predmety, ktoré používa vo svojej kmeňovej škole.

Kde sa realizuje samotné vyučovanie?

Škola sa nachádza v priestoroch liečebného ústavu na samostatnom poschodí.  Moderne zariadené triedy sú vybavené najnovšou počítačovou a multimediálnou technikou. V škole sa nachádzajú dve učebne výpočtovej techniky so zavedeným internetom a interaktívne tabule. V škole pracuje kolektív skúsených špeciálnych pedagógov, ktorí spĺňajú kritériá odbornej a pedagogickej spôsobilosti a majú dlhodobú prax s  prácou s deťmi počas ich pobytu na liečení.


Je kmeňová škola informovaná o zaradení môjho dieťaťa do školy pri LÚ?

Aby sme umožnili každému dieťaťu bezproblémový prechod zo svojej kmeňovej školy do školy nášho typu a opačne,  pred nástupom na liečebný pobyt kmeňová škola vypĺňa tlačivo Údaje o žiakovi, v ktorom  sa uvádzajú  základné osobné údaje o žiakovi a učivo, ktoré má žiak prebrať v našej škole počas jeho pobytu na liečení.  Tieto tlačivá  sú súčasťou návrhu na liečenie. Vaše dieťa tak preberá učivo, ktoré by preberalo vo svojej kmeňovej škole.


Bude moje dieťa v ústavnej škole známkované?

Škola nevydáva vysvedčenie. Celkovo žiaka hodnotí kmeňová škola, ktorá je povinná brať do úvahy priebežné hodnotenie v škole pri zdravotníckom zariadení.  Po ukončení  liečby sa žiakovi elektronicky posiela záznam kmeňovej škole, v ktorom sú uvedené aj známky, ktoré v našej škole dostal počas pobytu na liečení.


Môže moje dieťa navštevovať aj materskú školu?

Trieda materskej školy  je súčasťou základnej školy a jej činnosť sa realizuje v samostatnom priestore, pričom prostredie triedy je bezpečné, hygienické, funkčné a estetické. Má vymedzené hrové a pracovné centrá, ktoré sú účelovo vybavené a slúžia na spontánne hry detí. 

Do MŠ sa zaraďujú deti od 3 do 6 rokov. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v tunajšej MŠ je zabezpečenie  komplexného  rozvoja ich osobnosti   v súlade  individuálnymi možnosťami každého dieťaťa. Pri usporiadaní denných činností dbáme na vyvážené striedanie činností, dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, vytvárame časový priestor na hru a učenie a dodržiavame pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.


Sú pre deti vytvorené aj možnosti pre mimoškolské aktivity?

Naša škola už tradične pripravuje pre naše deti množstvo mimoškolských aktivít, ktoré sú realizované predovšetkým v školskom klube detí. Ten zabezpečuje nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameraného na  prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Ciele výchovy a vzdelávania sa v školskom klube detí realizujú prostredníctvom  prípravy na vyučovanie, oddychovo-rekreačných a záujmových činností. Okrem uvedeného pripravujeme pre naše deti rozličné súťaže, kvízy, besedy, organizujeme aj výlety, vychádzky a exkurzie, výstavy prác detí, kultúrne programy a zapájame sa aj do projektov.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na:

t. č. 052/442 50 94, 0911 506 643

skola@nudtarch.sk

skolazz.edupage.sk 


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: