Obdobie batoľaťa

Zuzana Balogová | 22. Nov 2016
obdobie batola

Obdobie batoľaťa je charakterizované rýchlym rozvojom pohybových a psychických funkcií, zmyslov a reči, obdobím negativizmu a vzdoru.

Obdobie batoľaťa (1 – 3 roky)

Toto obdobie je charakterizované rýchlym rozvojom pohybových a psychických funkcií, zmyslov a reči, obdobím negativizmu a vzdoru.

Fyziologický rast a vývin

Hmotnosť batoľaťa

Hmotnostný prírastok medzi 1. – 2. rokom predstavuje 2 kg, medzi 2. - 3. rokom 1 - 2 kg. 3-ročné dieťa má približne 13,5 kg.

Chcete vedieť, koľko má v ktorom veku dieťatko vážiť a merať? Kliknite si na KALKULAČKU.

Výška batoľaťa

Medzi 1. - 2. rokom dieťa vyrastie o 10 – 12 cm, medzi 2. - 3. rokom o 6 - 8 cm. Rast sa v tomto období trocha spomaľuje.

Telesné proporcie

2-ročné dieťa stráca typický výzor bábätka. Batoľa je bucľaté, má krátke nôžky, veľkú hlavičku, tvár vyzerá v porovnaní s lebkou malá, no postupne sa pomer vyrovnáva. Bruško batoľaťa je vypučené, po spevnení brušných svalov sa splošťuje.

Zrak

Zraková ostrosť je pomerne dobre rozvinutá, akomodácia na blízke a vzdialené predmety sa zdokonaľuje. Prv, než 3-ročné dieťa vezme hračku do rúk, pozrie sa na ňu – koordinácia vizuálneho a neuromuskulárneho mechanizmu. Do popredia vystupuje identifikácia predmetov a ich vyčleňovanie z pozadia.

Sluch

3-ročné dieťa má sluch na rovnakej úrovni ako dospelý človek. Pokrok  v sluchovom vnímaní  (rozlišovanie výšky, intenzity, farby zvuku) napomáha rozvoju reči aj základom hudobných schopností dieťaťa. Už na začiatku druhého roka možno u detí pozorovať zmysel pre rytmus, ktorý umožňuje spájať sluchovú aktivitu s pohybom, čo možno využívať v rôznych činnostiach s dieťaťom (riekanky, pohybové hry).

Čuch, chuť

Dieťa dáva prednosť tým jedlám, ktoré pozná, chuťové poháriky sú citlivé na prírodné chute.

Reč

Prvé ozajstné slovo povie dieťa okolo 12. mesiaca. Začiatkom batolivého obdobia sa reč dieťaťa skladá iba z niekoľkých výrazov. Dieťa nehovorí vetami, ale len jednotlivými slovami. Ide o štádium jednoslovnej reči.

Prečítajte si o vývine reči v jednotlivých obdobiach:
Vývin reči medzi 1. a 2. rokom alebo Hurá, moje dieťa hovorí!
Vývin reči medzi 2. a 3. rokom alebo „MAMI JA SA-SA-SÁM“
Vývin reči medzi 3. a 4. rokom alebo „Porozprávať, čo sa stalo Aďke?“

Jeho slovník narastá a do konca druhého roka pozná asi 300 slov. Slová začína skladať do dvojslovných jednoduchých viet (napr. ideme pá, cica hajá), ktorými sa pokúša vyjadriť svoje predstavy, city a želania.

Koncom tretieho roka pozná asi  1 000 výrazov, k prevažujúcim prídavným menám a predmetom dennej potreby pribúdajú slovesá, predložky, spojky, príslovky. Dieťa sa pomaly učí aj pravidlám materinského jazyka a správnej gramatike.

Na konci batolivého obdobia sa dieťa dokáže dohovoriť a primeranou formou vyjadrovať svoje myšlienky, potreby a city. S rozvojom reči dochádza aj k rozvoju myslenia. Dieťa sa učí, že každý predmet má isté slovné označenie, názov. Začína pomenovávať veci a javy, slová sa stávajú náhradou za skutočný predmet.

City

Pre batoľa majú rozhodujúci význam sociálne city, ktoré sa viažu hlavne na blízke dospelé osoby. Láskavé zaobchádzanie, starostlivosť, nežnosť dodávajú dieťaťu pocit bezpečia a istoty a sú nevyhnutnou podmienkou jeho zdravého psychického vývinu.

Na začiatku batolivého obdobia môžeme u detí rozoznať strach, radosť a zlosť. Vývinom a sociálnymi kontaktmi dochádza k prehlbovaniu a upevňovaniu citov a k ďalšiemu citovému prežívaniu. U staršieho batoľaťa tak nepozorujeme len strach, zlosť či radosť ale aj hanblivosť, veselosť, smútok, žiarlivosť, spokojnosť, nespokojnosť, nežnosť...

Na konci 3. roka sa u dieťaťa objavujú aj poznávacie (dieťa má záujem o nové informácie a má z nich radosť), estetické a morálne city (vzťah k dobru a zlu).

Vzťah k rovesníkom

Na začiatku ide len o povšimnutie si iných detí, ktoré postupne prechádza do aktívnych kontaktov pri hre s inými deťmi. Dieťa stále viac pociťuje potrebu kontaktov s rovesníkmi, ktoré mu prinášajú pozitívne citové zážitky a sú aj dôležitým regulátorom jeho správania. Proces narastajúceho sebauvedomovania a osamostatňovania vedie k čoraz väčšej spoločenskej prispôsobivosti dieťaťa.

Upevňovanie a podpora zdravia

Aj v tomto období vývinu dieťaťa sú  dôležité preventívne prehliadky a očkovanie. Pozornosť treba venovať aj starostlivosti o chrup a pravidelným prehliadkam u detského zubára.

Na prvom mieste naďalej zostáva zaistenie bezpečnosti dieťaťa - prevencia úrazov a nehôd – pády, náraz do predmetov, porezanie na ostrých predmetoch, popáleniny, elektrický šok, otravy (lieky), utopenie, cestné nehody, vdýchnutie (aspirácia) malých predmetov (napr. oriešky).

Môže vás zaujímať:
Ako na batola?

Aké je batoľa?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: