Je vaše dieťa pripravené na nástup do školy?

Zuzana Balogová | 31. Jul 2017
Je vaše dieťa pripravené na nástup do školy?

Školská pripravenosť je stupeň vývinu umožňujúci dieťaťu vykonávať školské povinnosti a zúčastňovať sa na spoločnom vyučovaní triedy. Ide o komplexný jav, ktorý sa týka telesnej, mentálnej, citovej a sociálnej pripravenosti na školu.

Nerobme z písania strašiaka: Ako podporiť písanie už v predškolskom veku?

Po dovŕšení 6.roku života sa dieťa stáva školopovinným. Samotný vek  sám o sebe nezaručuje, že dieťa bude schopné úspešne zvládnuť požiadavky, ktoré na neho bude klásť škola.

Preto je od dieťaťa požadovaný určitý stupeň vývinu, ktorý zahŕňa pojem školská pripravenosť, zrelosť na školu.

Telesná pripravenosť dieťaťa na školskú dochádzku

Do úvahy sa berie hlavne stav kostry a svalstva v súvislosti s možnými deformáciami. Tiež sa posudzuje zmyslovo-pohybová koordinácia a rozvoj jemnej motoriky (nevyhnutné pre kreslenie a písanie).

Telesná pripravenosť predstavuje takú úroveň telesného vývinu, pri ktorej nedôjde k poškodeniu zdravia školskou dochádzkou (ranné vstávanie, chodenie do školy, zmena denného režimu, dlhé sedenie).

Mentálna pripravenosť dieťaťa na školskú dochádzku

Mentálna pripravenosť dieťaťa na školu zahŕňa primeranú úroveň inteligencie, rozvinutosť všeobecných i konkrétnejších poznávacích funkcií a úroveň jazykového rozvoja dieťaťa (schopnosť zrozumiteľne vyjadrovať svoje city, želania, poznatky).

Patria sem aj predpoklady obmedzovania živelného správania, zapájanie vôľovej zložky do činnosti (úmyselné zapamätávanie, sústreďovanie pozornosti), sebaregulácia.

Prečítajte si: Dysfázia - vývinová porucha reči

Citová a sociálna pripravenosť dieťaťa na školskú dochádzku

Citová pripravenosť na vstup dieťaťa do školy predpokladá rozvinuté intelektové city, celkový postoj k škole, záujem dieťaťa o školskú prácu.

Sociálna zrelosť ráta so schopnosťou dieťaťa nadväzovať primerané spoločenské kontakty tak s deťmi ako aj cudzími dospelými.   

Pre ľahšiu adaptáciu na niekoľko hodinový pobyt v škole by už malo byť dieťa do istej miery emocionálne nezávislé a samostatné.

Školská zrelosť a pripravenosť: Aké sú testy školskej zrelosti?

Posúdenie školskej zrelosti dieťaťa

Posúdenie školskej zrelosti patrí do rúk odborníkov. Posudzuje sa celá osobnosť dieťaťa zo zdravotného, psychologického a pedagogického hľadiska. Jej výsledkom je zaradenie dieťaťa do školskej prípravy alebo odloženie školskej dochádzky.

Nástup dieťaťa do školy

Bez ohľadu na to, či sa dieťa do školy teší alebo nie, vstupom  do školy sa mení jeho doterajší spôsob života.

Musí si zvyknúť na denný poriadok, ktorý určuje jeho rozvrh hodín, presný začiatok a koniec vyučovania, dĺžku vyučovacích hodín a prestávok, domáce úlohy, na hodnotenie vedomostí a poznatkov podľa určitých stanovených noriem.

Dieťa sa dostáva do spoločnosti rovesníkov, s ktorými ho spája spoločný cieľ, povinnosti, úlohy, záujmy. Vzťahy sú rozvinutejšie ako v materskej škole.

Škola pôsobí na dieťa ako autorita a intenzívne ovplyvňuje jeho vývin. Od dieťaťa vyžaduje disciplinovanosť, poslušnosť, plnenie si povinností spojených s vyučovaním ako aj rešpektovanie učiteľa, jeho príkazov a zákazov.

Čítať a písať – ešte pred nástupom do školy? 4 tipy pre rodičov

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: