Rodičovský príspevok

JUDr. Eva Pistovičová | 3. Jul 2009

Čo treba splniť, aká je jeho výška a na aký úrad sa treba obrátiť, dozviete sa z článku.

Po materskej dovolenke nasleduje spravidla rodičovská dovolenka, počas ktorej môže matka dieťaťa poberať rodičovský príspevok do troch (príp. šiestich) rokov veku dieťaťa. Čo treba splniť, aká je jeho výška a na aký úrad sa treba obrátiť, dozviete sa z článku.

Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa.

Aká je výška rodičovského príspevku?
Rodičovský príspevok sa poskytuje v celkovej sume 158,67 EUR (4 780 Sk) za mesiac a jeho výška sa každoročne upravuje opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V prípade, že má rodič nárok na materské, ktorého výška je v kalendárnom mesiaci nižšia, než 158,67 EUR (4 780 Sk), vypláca sa rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským. Je však potrebné o to požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto môže získať rodičovský príspevok?
Nárok si môžu uplatniť oprávnené osoby, ktorými sú predovšetkým rodičia dieťaťa, t. j. matka alebo otec podľa ich vzájomnej dohody. Okrem matky a otca dieťaťa môže ísť aj o osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Za dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov sa považuje:

  • a) osvojené dieťa a dieťa, ktorého rodič zomrel,
  • b) dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu,
  • c) dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.


Rodičovský príspevok pri starostlivosti o to isté dieťa patrí len jednému rodičovi, a to rodičovi určenému podľa ich dohody.

V situácii, ak je v rodine viac detí do troch rokov, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovský príspevok takisto patrí len jednému rodičovi bez ohľadu na počet detí v rodine.

Aké podmienky treba splniť?
Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba, ak sa riadne stará o jedno dieťa:

  • do troch rokov veku dieťaťa,
  • do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
  • do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie však tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.


Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby a dieťaťa na území Slovenska. Prechodný pobyt sa týka len cudzincov. To znamená, že poberať rodičovský príspevok môžu aj cudzinci s povoleným prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.

Čo je riadna starostlivosť o dieťa?
Riadna starostlivosť o dieťa je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje jeho primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie preventívnych prehliadok. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa je splnená, ak rodič zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, alebo ak:

  • 1. dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac deväťdesiat po sebe nasledujúcich dní,
  • 2. dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
  • 3. dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia alebo osamelý rodič, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený, sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím.


Podmienka osobnej starostlivosti je tiež splnená, ak rodič počas výkonu zárobkovej činnosti, štúdia na strednej alebo vysokej škole, alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce, zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. V tomto prípade sa však rodičovský príspevok neposkytne, ak sa riadna starostlivosť o dieťa zabezpečí jeho umiestením v školskom zariadení, ktoré je financované z verejných zdrojov. To znamená, že je potrebné využiť napríklad súkromné zariadenia.

Kde sa žiada o rodičovský príspevok?
Oprávnená osoba si svoju žiadosť o rodičovský príspevok podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého, resp. prechodného pobytu. V prípade splnenia podmienok nároku vyplatí úrad rodičovský príspevok oprávnenej osobe bez vydania písomného rozhodnutia.

Ak rodič uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2008 za obdobie pred 1. januárom 2009, o nároku na tento príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vypláca podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, a to aj za obdobie po 31. decembri 2008.

Rodičovi, ktorému bol priznaný rodičovský príspevok pred 1. januárom 2009 a vypláca sa aj po 31. decembri 2008, zaniká nárok na rodičovský príspevok dňom priznania príspevku na starostlivosť o dieťa alebo dňom zabezpečenia starostlivosti o dieťa alebo umiestnením dieťaťa v materskej škole.

Akým spôsobom sa vypláca rodičovský príspevok?

Podľa zákona sa rodičovský príspevok vypláca mesačne pozadu a môže sa poukazovať oprávnenej osobe dvoma spôsobmi. Buď na jej účet v banke na území Slovenska, alebo na jej žiadosť v hotovosti. Túto skutočnosť je oprávnená osoba povinná v žiadosti riadne uviesť.

Čo v prípade, ak nárok na rodičovský príspevok vznikne v polovici mesiaca alebo v posledný deň mesiaca?
Rodičovský príspevok sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky boli splnené len za časť mesiaca. To znamená, že podmienky nároku je potrebné spĺňať aspoň jeden deň v mesiaci a oprávnenej osobe bude vyplatená celá suma 158,67 EUR (4 780 Sk).

Do kedy najneskôr je možné si uplatniť nárok na rodičovský príspevok?
Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril.

 

Opýtali ste sa nás

Mám povinnosť odovzdať zamestnávateľovi písomný doklad o tom, kedy nastúpim do práce po rodičovskej dovolenke? Zamestnávateľ chce totiž pol roka vopred vedieť, či do práce nastúpim. Na jeho nátlak som povedala, že nie, ale veľmi sa obávam, lebo neviem, či náhodou manžel nestratí v priebehu pol roka zamestnanie, a potom bude mať zamestnávateľ písomný doklad, že nechcem nastúpiť a ja budem musieť ostať doma. Poraďte mi, prosím, nechcem samozrejme držať „v šachu“ zamestnávateľa, ale dokedy musím nahlásiť, že sa chcem vrátiť späť do práce po rodičovskej dovolenke? Som učiteľka, miesto mám isté, len ide o čas, kedy sa vrátim.

Uvedenú problematiku upravuje Zákonník práce. V ust. § 166 ods. 2 sa uvádza, že na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na jeden mesiac.

V zákonníku práce nie je stanovená forma oznámenia ani lehota, počas ktorej musíte nahlásiť nástup do práce. Nepoznáme však znenie vašej pracovnej zmluvy, príp. ďalších právne záväzných dokumentov, v ktorých by sa mohla nachádzať odpoveď na vašu otázku. Považujeme však za korektné, ak sa nástup do práce nahlási aspoň 1 mesiac pred predpokladaným nástupom do práce, aby sa aj zamestnávateľ mohol podľa toho zariadiť.

Vo vašom prípade pripadajú do úvahy viaceré alternatívy, ktoré však závisia od vášho rozhodnutia. Napríklad, či nastúpite do práce po úplnom vyčerpaní rodičovskej dovolenky, teda keď vaše dieťa dosiahne vek troch rokov, alebo nastúpite do práce ešte pred dovŕšením tohto veku dieťaťa. V prípade, že z rodičovskej dovolenky nastúpite do práce ešte pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa a po čase zistíte, že sa chcete vrátiť na rodičovskú dovolenku, tak v takom prípade môžete opäť požiadať zamestnávateľa o nástup na rodičovskú dovolenku. Ten je povinný vám vyhovieť a uvoľniť vás až do doby, kedy vaše dieťa nedosiahne vek troch rokov.

Preto by mohlo byť pre vás vhodnejšie nepodpisovať pre zamestnávateľa žiadne doklady, ktoré by vám mohli v budúcnosti skomplikovať situáciu. Na druhej strane by bolo dobré vnímať aj pohnútky zamestnávateľa, najmä keď pracujete v školstve. Zamestnávateľ zrejme potrebuje s časovým predstihom vedieť, s koľkými pracovníkmi môže počítať pri plánovaní nového školského roku. Preto vám odporúčame snažiť sa so zamestnávateľom podľa možností najskôr dohodnúť a vysvetliť mu celú situáciu. V prípade, že sa nedohodnete, môžete zvoliť napríklad postup, že nahlásite nástup do práce v septembri a keď po čase zistíte, že by ste ešte chceli ísť na rodičovskú dovolenku, tak o to opäť požiadate. Zamestnávateľ je povinný vašej žiadosti vyhovieť a poskytnúť vám rodičovskú dovolenku do troch rokov veku dieťaťa.

Treba však upozorniť ešte na jednu skutočnosť. Zamestnankyňu vracajúcu sa z rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť na prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. To znamená, že už nie je povinnosťou zamestnávateľa zaradiť zamestnankyňu na pôvodnú prácu a to isté pracovné miesto, kde pracovala pred nástupom na rodičovskú (materskú) dovolenku. Dôležité je len, aby práca, ktorú zamestnankyňa po skončení rodičovskej dovolenky vykonáva, plne zodpovedala podmienkam uvedeným v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ ju však môže zaradiť aj na pôvodnú prácu a pracovisko.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: