Poruchy vývoja maternice

MUDr. Peter Brenišin | 13. október 2016
Poruchy vývoja maternice

Existuje niekoľko typov porúch vývoja maternice – nedostatočne vyvinutá až takmer chýbajúca maternica, chýbajúca časť maternice či dvojitá maternica.

Chýbajúca maternica

V doslovnom chápaní sa chýbajúca maternica prakticky nevyskytuje. Spravidla sa podarí nájsť aspoň drobnú, nevyvinutú maternicu, ktorá môže mať podobu malého tuhého uzlíčka. Táto chyba vývoja sa obyčajne vyskytuje v kombinácii s nedostatočne vyvinutými vajíčkovodmi alebo s chýbajúcou pošvou, prípadne aj s niektorými ďalšími vývojovými poruchami. 

Hypoplázia maternice

Ide o zmenšenú maternicu, pri ktorej došlo k spomaleniu alebo predčasnému zastaveniu vývoja, takže maternica nezodpovedá veľkosťou ani funkciou danému obdobiu vývoja ženy. 

Hypoplázia maternice patrí medzi najčastejšie zistené poruchy vývoja maternice – pravdepodobne aj preto, že jej odhalenie nie je ťažké. Aj keď to nezodpovedá našim predstavám, hypoplázie sa nevyskytujú len u žien drobného vzrastu, ale objavujú sa aj u žien inak normálne vyvinutých, hoci u nich ide spravidla o miernejšie formy hypoplázií.

Hypoplázia sa môže vyskytovať vo viacerých podobách, resp. stupňoch. Pri ich určovaní sa posudzuje pomer medzi dĺžkou krčka a dĺžkou tela maternice, medzi osou krčka a osou tela maternice a taktiež tvar krčka maternice, resp. jeho pošvovej časti.

Po zvážení a vyhodnotení jednotlivých kritérií sa zistená porucha maternice zaradí do niektorej z nasledujúcich kategórií (usporiadané sú od najzávažnejšej po najmenej vážnu formu hypoplázie):

Rudimentárna maternica

Ide o extrémne málo vyvinutú maternicu, ktorá má podobu malého uzlíka, v ktorom dokonca môže chýbať akákoľvek dutina. Ide vlastne len o akýsi náznak „zárodku“ maternice.

„Neonatálna“ maternica

Odborne sa nazýva uterus neonatalis, čo vlastne znamená, že ide o maternicu podobnej veľkosti ako u novorodenca. Je skutočne maličká – krčok maternice je zhruba trojnásobne väčší ako celé telo maternice. Maternica je akoby priamym predĺžením krčka maternice – majú spoločnú pomyselnú os, pričom za normálnych okolností zviera os krčka maternice s osou tela maternice určitý uhol.

„Detská“ maternica

Termínom uterus infantilis sa označuje maternica, ktorá je len málo odlišná od uterus neonatalis – vlastne ide o výstižné označenie, ktoré naznačuje, že ide o maternicu, akú mávajú dievčatá v skorom detskom veku. Je síce o čosi väčšia, ale aj tak je krčok maternice zhruba dvojnásobne väčší ako samotná maternica.

Pubertálna maternica

Ak sa toto označenie použije u dospelej ženy, znamená to, že má maternicu, ktorá pripomína maternicu v období začínajúcich pubertálnych zmien, keď sa maternica mení veľkosťou, aj tvarom. Maternica je prakticky rovnako veľká ako krčok, čiže pomer ich veľkostí je 1 : 1, pričom pri normálne vyvinutej maternici by mal byť pomer medzi veľkosťou krčka a tela maternice 1 : 2.

Uterus hypoplasticus

Táto jediná forma je pomenovaná termínom hypoplastická maternica, hoci ide len o jednu z jej podôb. Táto maternica je už prakticky normálne, čiže fyziologicky vyvinutá, je však o čosi menšia a krčok maternice je tenší a menší. Pomer krčka maternice a tela maternice je 1 : 2, čo síce zodpovedá normálnemu pomeru ich veľkostí, ale celkovo sú o čosi menšie ako by mali byť.

Hypoplastická maternica sa vyskytuje vo všetkých formách, tie najvážnejšie z nich kráčajú ruka v ruke s ďalšími a rozsiahlejšími vývojovými odchýlkami, pričom nemusí ísť len o odchýlky vývoja pohlavných orgánov. 

Prečítajte si: Príčiny neplodnosti skryté v maternici

Diagnostika hypoplázie maternice 

Je možná už pri bežnom gynekologickom vyšetrení, ktoré môže byť doplnené ultrazvukovým vyšetrením či inými pomocnými vyšetrovacími metódami.

Liečba 

Je vedená niekoľkými spôsobmi, pričom hlavným cieľom je maternicu zväčšiť. Využíva sa fyzikálna terapia (rehabilitácia, kúpeľná liečba) a terapia medikamentózna, zameraná na podávanie zodpovedajúcich hormónov (estrogény, príp. v kombinácii s gestagénmi), čo má podporiť rast a vývoj hypoplastickej maternice a ďalších hypoplastických pohlavných orgánov.

Dvojité anomálie maternice

Termín „dvojité“ neznamená, že ide o nejakú dvojnásobnú chybu, ale skôr o akési rozdelenie maternice na dve časti. Rozdelenie môže byť len zľahka naznačené, ale aj veľmi rozsiahle, keď je okrem maternice rozdelená aj pošva.  Okrem toho sa dvojité anomálie delia aj podľa toho, do akej miery je rozdelenie symetrické či asymetrické.

Môže vás zaujímať: Trápila ma zdvojená maternica

Ľahšie symetrické formy majú rozdelenie buď naznačené vo forme mierne preliačeného dna maternice, alebo v strede dna vystupuje priehradka, ktorá dutinu maternice čiastočne rozdeľuje na dve časti, pričom v závažnejších prípadoch priehradka zasahuje takmer k vnútornej bránke maternice. Všetky tieto anomálie sú symetrické, čiže maternica má dve rovnaké časti.

O čosi rozsiahlejšia forma dvojitej anomálie je prípad, keď maternica má jedno „telo“, ale dva rozdelené rohy maternice. Pri rozsiahlejšom postihnutí sú rozdelené nielen rohy, ale aj takmer celé telo maternice,  krčok a kanál krčka je však spoločný. 

Tzv. uterux duplex – dvojitá maternica – znamená, že žena má na pošvu napojené v podstate dve maternice. Dvojitá je totiž nielen dutina maternice, ale dvojitý je aj kanál krčka maternice, pričom samotný krčok je iba jeden. Rozsiahlejšie rozdelenie zasahuje až do vagíny, ktorá je v hornej časti rozdelená priehradkou, pričom z každej časti ústi samostatný krčok a pokračuje samostatná maternica. Nejde však o úplne oddelené časti – sú akoby na seba nalepené, ale oddeľuje ich práve spomínaná priehradka.

Najúplnejšou formou dvojitej anomálie maternice je jej úplné rozdelenie na dve samostatné časti, každá s vlastným krčkom, ktoré vyúsťujú do dvoch pošiev. 

Všetky tieto formy sú v podstate symetrické, čiže obe časti – bez ohľadu na rozsah rozdelenia – sú prakticky rovnaké. 

Asymetrické dvojité anomálie maternice

Asymetria sa prejavuje v týchto prípadoch v rozličnej miere – od sotva znateľnej až po prípady, keď jedna polovica maternice takmer úplne chýba, pričom nezriedka chýba aj zodpovedajúci vajíčkovod.

Menšia časť maternice môže mať rôzne podoby – od zmenšenej dutiny až po veľmi malý hrbolček, ktorý nasadá na druhú polovicu maternice. Vyskytujú sa rôzne varianty asymetrických anomálií, ktoré sú analogické vyššie opísaným symetrickým anomáliám. Najčastejšie sa vyskytuje forma s oddelenými rohmi maternice a rozdelenou časťou tela maternice, pričom jedna časť je vlastne len viac či menej rudimentárna (zakrpatená, zvyšková). 

Diagnostika 

Nie je úplne jednoduchá, mnohokrát sa porucha zistí len náhodou. Problém pri stanovovaní správnej diagnózy totiž predstavuje fakt, že maternica môže byť čo do veľkosti normálne vyvinutá a pri bežnom palpačnom gynekologickom vyšetrení sa odchýlka nemusí zistiť. 

Vo všeobecnosti vzniká podozrenie na dvojitú anomáliu vtedy, ak sú tieto poruchy rozsiahlejšie, čo sa týka rozdelenia maternice, alebo pri výraznejších asymetrických anomáliách. Presný tvar maternice možno zistiť pri špeciálnom vyšetrení, keď sa dutina maternice naplní kontrastnou látkou, na základe čoho sa tvar maternice veľmi dobre zobrazí.

Príznaky dvojitej anomálie 

Nemusia byť žiadne, hlavne ak ide o ľahšie formy. V niektorých prípadoch sa však vyskytujú poruchy menštruácie (hlavne silné krvácanie), sterilita, náchylnosť na potraty a predčasné pôrody. Pri tehotenstve sa totiž svalovina maternice nedokáže dostatočne prispôsobiť rýchlo rastúcemu plodu. S ohľadom na typ anomálie sa môžu častejšie vyskytnúť polohy plodu koncom panvovým nadol alebo priečne uloženie plodu. 

Problémy sa môžu vyskytnúť aj počas pôrodu (napr. slabé kontrakcie), a taktiež pri odlučovaní a porodení placenty, ktorá môže byť lokalizovaná nie celkom optimálne – následkom sú väčšie straty krvi pri pôrode.

Špecifickým prípadom je situácia, keď sa tehotnosť uchytí v rudimentárnom rohu maternice. Príznaky sú podobné ako pri mimomaternicovej gravidite uchytenej vo vajíčkovode – pri zväčšení plodového vajca rudimentárny roh nestačí rásť, objavia sa bolesti a môže dôjsť až ku prasknutiu steny maternice, ktoré býva sprevádzané silným krvácaním do brušnej dutiny.

Liečba 

Prichádza do úvahy len chirurgická – ak nie je porucha príliš rozsiahla, no spôsobuje sterilitu alebo infertilitu (neschopnosť otehotnieť alebo neschopnosť plod donosiť), môže sa tvar maternice chirurgicky upraviť.

Uterus unicornis

Jednorohá maternica má v tomto prípade valcovitý tvar, ktorý sa nakláňa na jednu stranu – smerom k jedinému vaječníku. V dolnej časti maternice ústí do krčka maternice, ktorý je spravidla normálne vyvinutý.

Klinické prejavy môžu byť rovnaké ako pri dvojitých anomáliách maternice, bežná diagnostika nedokáže vždy tento tvar odlíšiť, keďže môže byť ľahko zamenený s niektorými asymetrickými odchýlkami. 

Ďalšie formy porúch vývoja maternice

Patria sem poruchy vývoja krčka maternice, napr. chýbajúci kanál krčka, pričom samotná maternica je vyvinutá normálne.

V niektorých prípadoch nie je vytvorená dutina maternice, prípadne je vytvorená len vo veľmi malej miere – tento typ poruchy sa spája spravidla s hypopláziou maternice, či s niektorými asymetrickými poruchami maternice.

Komplikácie nastávajú v týchto prípadoch vtedy, ak sa nad uzáverom maternice vyvinulo funkčné endometrium (výstelka maternice). Pri prvých menštruáciách sa objavia bolesti, pretože menštruačná krv nemôže odtekať, hromadí sa nad prekážkou a dochádza k rozťahovaniu dutiny, v niektorých prípadoch môže krv odtekať cez vajíčkovody do brušnej dutiny. 

S touto možnosťou treba počítať aj u pomerne mladých dievčat, pretože dnes sa vek, v ktorom dostávajú dievčatá prvú menštruáciu, neustále znižuje. Pritom pri spomínaných odchýlkach sa vlastne menštruácia neprejaví klasickým menštruačným krvácaním, ale pomerne silnými bolesťami brucha.

Prečítajte si tiež: Mimomaternicové tehotenstvo

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: